Romans 7

Gwopte nem wuribai ager ten yaku yenbo nenbo.

Ari gesmase. Kap, kem Moses Reri Wule op mettene? Tatame rem kelpe som temente, rem er wuleri kulke temente. Tatame rem sate, rem wuleri kulke be temente. Opkap tetane. Moses Reri Wule op webo. Tame re le kelpe temente, reri ta te er tame rekene temente. Tame re satek, te er tame yibo wuleri kulke sene be temente. Teri tame re le kelpe som temente, te agerbo tame rene yite, te yaper wos nenbo. Rem tene mare bisi yibo ta wete. Teri tame re satek, te er tame yibo wuleri kulke be temente. Te agerbo tame rene yite, rem tene mare bisi yibo ta be wete.

Ari gesmase, kem etopkap tetane. Kem Krais eterri wesom. Krais re sam, kem eterkene sam. Kem sam, kem Moses Reri Wule kulke be tetane. God re sele meike nenewayem Tame eter, kem eterri tatame. Sene kem God eterri yaku yenbo nenbo. Kiyi nem wuribai yaper temenem, Moses Reri Wule nemne yaper nenbo wos seilabem. Nemne seilabem, nem wesomri metkereke yaper wos nenbem. Etop nenbo tatame rem sabo. Kiyi nem Moses Reri Wuleri kulke peikrasmenem. Nem Krais eterkene sam, God re nemne saukrasem. Gwopte nem Moses Reri Wuleri kulke be tetane. Nem kiyi basrasmenem wuleri kulke be tetane. Yehow. Nem God Reri Wowri kulke tetane. Et wule ager.

Yaper wos nenbo wule nemne yaper nenbem.

Nem webo, Moses Reri Wulek yaper nenbo wos nemne seilabo. Etop tetane, rane tatame rem op webo. Moses Reri Wule et wule yaper. Yehow. Wule et yaper bo. Er Wule re anne yaper nen wos peteram. Er Wule reri tuma wuri op webo. Kem agerbo tameri wos mane ayekutete. Wule re etop be wem, an be habon ayekutete. Wule re nemne webo tuma, wule yaper re kelow lan ari wuribaike tem. Eker an mekereke wos ayekutebem. Wule re be temente wem, yaper nen wos re kirkir be temente wem. An God reri wule be metmenem, an habobem, an heyar temenem. Yuri an er wule reri tuma metemke, yaper nen wos re kitimena poten anne teitkwunem. 10 Anne teitkwunem, God re wem, an sam. Wule reri yaku et tatame remne kwobo lan rem pow tete. Wule re anne etop be nenem. Wule re anne pen sam. 11 Opkap yaper nen wule re anne pen sate kelow lam. Moses Reri Wuleri letke wule yaper re anne me yikokon pen sam. 12 Etop tetane, Moses Reri Wule et God eterri wule yenbowai. Wule re nemne nente webo tuma wulare wulare, et tuma yenbosubuwai, tuma yaper bo. 13 An berke wete? An sate, er Wule yenbo re anne etop nenem o? Yehow. Wule yaper re anne pen sam. Wule yenbori letke wule yaper re anne pen sam. Opkap, wule yaper reri nenbokap re tegek tem. Moses Reri Wuleri tumake nem op mettene. Yaper nenbo wule et wule yapersubuwai.

Nem wule yaper kulke tetane.

14 Nem sanetene, Moses Reri Wule et God eter wem wule. Aren, an more tame. An wule yaper reri kulke tetane. An reri yaku bop nenbo tame tetane. 15 Aren nenbokap an be sanetene. An wule yenbo nente selbo, an be nenbo. An wule yaper nente muwebo, an som nenbo. 16 Aren muwebo wos an etop nenbo. Op nenbo, an kirkir op webo. God reri wule et yenbo. 17 Opkap aren, an yaper wos be nenbo. Yehow. Arenke tetane wule yaper an eker nenbo. 18 An yenbo wos nente selbo, an kebese be nenbo. An more tame. Ari wesomkene wuribaikene yaper. An yenbo wos mapurke nente? 19 An yenbo wos nente selbo, an op be nenbo. An yaper wos be nente selbo, an yaper wos ek nenbo. 20 Aren muwebo wos an etop nenbo. Opkap, aren, an yaper wos be nenbo. Wule yaper re arenkene tetane, an yaper wos nenbo.

21 Aren nenbo wule gwopkap. An wule yenbo nente selbo, an wule yaperwou nenbo. 22 Metye. Ari wuribaike ari papke an God eterri Wule okbop ten boteyatebo. 23 An sanebo, agerbo wule re ari wesomkene tetane. God reri wule re arenkene tetane, re ari wesomke tetane wule rekene ei naibo. Ei naibo, ari wesomke tetane wule yaper re ari wuribai yenbo rene teitkwunbo. Eker an wule yaper nenbo. 24 An wiysage ten nenbo wule gwopkap. Ari wuribai an God eterri wule nente selbo. Ari wesom an wule yaper nenbo.

Pap metbo, an pap yaperwai metye! Ari wesom wule yaper som nenbo, an sate nenbo. Yike anne piskar potte, an pow tete? Apiy God. Setate! Neremri Haneyen Jisas Krais eter re etop nente tetane.

Copyright information for `YSSYAMANO