1 John 1

Som temente tuma ere genik tem.

Nema Wouken Tuma eterke kemne bas rasbe. Eterke, tatame eme noub som temenbe. Kiyisapewai nelken nowselken mak seikmenem, ete Tuma ere temenem. Nema eri tuma metbetem, nemri lek nema erne labetem. Ye, nema lek labetem, nema erne letke kerelabetem. Ete som temente Tuma ere more tamek tem, nema erne lam. Lam, nema tatame emne etep wusoube. Ete som temente Tuma, kiyi ere Apei God erken temenem, sene ere more tamek tem, God ere eterne nemne peteram. Ye. Nema erne lam, erne metem, eke nema keremne kir wusoube. Nema Apei Godken Eteri Yen Jisas Krais eterken, nema etepken tetankap, kem neremken kir tete, nawo wurikap tete, nema etep abobe. Nema pap yenbo meten, kenake metekwaste abobe, eke nema kemne gwo tuma bas rasbe.

God eteri tuke nema sewurbetete.

Gwo tuma nema God Eteri Yen eterke metem, eke nema kemne wusoube. God ere tukap kereten. Ere yenbosubuwai nenbe. Ere kerneirikap beke te. Ere wule yaper beke nen. Kerneirik sewuren wule yaper nenbe tatame eme mane etep wote. Nema God eterken belandeten. Emri etepkap wobe tuma eme yikwokwobe, eme wule seken beke tobo. God eter ere tu. Nema ete tuke sewuren wule yenbo nente, God Eteri Yen eri nepke God ere nemne wirute, eke wurare wurare wule yaper ere peten sepitin nema tatame yenbo tete. Etep tete, nema Kristen geisimase etemken nawo wurikap tete.

Nema mane etep wote. Nema wule yaper beke nen. Etep wobe tame eme maime me yikwokwobe. Eme tuma seken beke wo. Nerem nenbe wule yaper nema mane beraste. Nema God erne akei wusoute. Ere wule yenbo nenbe tame. Eter wobekap, ere etep nenbe. Eke ere nemne tuma beke namden magel beke tai. Berai. Ere neremri wule yaper akei peten sepitte, nema tatame yenbo sene ek tete. 10 God ere etep wobe. Akei tatame eme wule yaper nenbe. Etep wobe, eke nema mane etep wote. Nema wule yaper beke nen. Etep wobe tatame eme kir etep wobe. God ere tuma yikwokwobe tame. Etep wobe tatame, God eteri tuma e etemri porerek beke te.

Copyright information for `YSSYAWU