2 Corinthians 12

God ere Pol erne terekwunen tuma wusowum.

1An ari sig yenbo maime sene gabete. Etep nente, e wule yenbo berai. Aneyen ere ane nugsik terekwunem tuma an kemne wusoute. 2Krais eteri tame wuri an eterne kemne wusoute. Kiyi nabe ep yekwo let ep yekwo let tewo bor epe pes epe pes keyem (14-pela), ete nabe God ere erne eteri kom mur etiyek tetan komke panen yawom. Kap ere eteri wusomken etep ere yawom, o eteri wou eter yawom? God eterwou ere etep lam. 3Tuma seken. Ete tame ere God eteri kom yenbok yawom. An sene wote, ere kap wusomken yawom, o eteri wou eterwou ere yawom? God eter ere lam. 4Ere etek temenem, ere tuma metem. Eri metem tuma an mapeke noub wusou? Eme erne wotaken, ete tuma ere mane wusoute. 5Ete tame ere lamkap, an etep gabete. An etep maime beke kip gabe. An mureken porereken berai, etepwou an gabete. 6An ari sig yenbo maime gabete wote, an beke kip eikse. An areri sig yenbo maime gabete wote, an tuma seken wote. An etep beke kip nen. Tame eme ari sig eisau mane wote. Aren tobobe wule, aren wobe tuma eme etep emri lek late, emri wanke mette, eme etepwou abon wote. Eke an areri sig yenbo maime beke kip gabe.

Nak lagkap wos e Pol erne pem.

7An kemne wobe. God ere ane terekwunen ane wos yenbo nogwape peteram. Etepkap, God ere mo wom, an ari sig yenbo maime mane wote. Eke ere ane yaper nenem, ane yaper nenem wos e ari wusom lagkap pebetem. Ete wos e Satan eteri yaku kerebe tamekap. Ere yan ane pen an mus metbe. Etep tetan, an ari sig maime yenbo beke kip wo. 8Tewo mur an Aneyen erne wometbetem, ere ane kobo lan e wos peten sepitte. 9Etep erne wometbetem, ere ane wotaken etep wom. An nerenken tetan. An nene selpap kobo labe, e yau. An nene newobe mure e yau. Ne mureken berai, ne ari mure kuyese late. Etep wom. Etepkap an mureken berai, an metekwasen etep gabebe. An etep gabete, an labe, Krais eteri mure arenke tetan. 10Etepkap, an Krais erne som abon eri yaku som kerebe. Tatame eme ane yaper nenbe, ane tuma yaper wobe, o an kapoyi metbe, o an mureken berai, o an yaper temenbe, an selpap yaper beke te. An pap yenbo meten metekwasbe. An mureken berai, Aneyen eter ane mure newobe.

Pol ere abom, ere Korin tatame emne tuma wusoubetete, eme God erne kenawaike abobetete.

11An etep wobe, an porereken berai tamekap teye. Kem ane ya keren an ari sig maime yenbo woye. Metye. Kem ari sig yenbo wote, e yenbo. Kem etep beke nen, eke aren an ari sig yenbo maime wobe. An kelpe tame, e seken, eke keremri aposel tame eisau eme ane beke teitkwun. 12Kiyi an keremken temenem, God eteri murek an rigrabe nenem, awos nogwape mesginin keremwoune abon God eteri yaku elen som kerebe. Etep tem, e kemne peteram, an Krais eteri a posel tame seken. 13An akeite komri Kristen etemken temenem, an emne etepkap yaku kere wule yenbo nenbe. Sene an keremken temenem, an kemne be wos wuri beke nen. Wos wuri an beke nen. An keremri awosken kelken beke pet. An etepwou beke nen. Sen. An kemne etepke yaper nenem, kem ane tuma mane namdete.

14Tewo pes an kemne yan lam, an kemne sene yan late. An yate, an kemne kelken awosken beke kip womet. An keremri wos pette beke abo. An kemri bitimi late abobe. Kem ari yen. Kem metten, yen nubele eme anenawo emne a yaku beke kere. Anenawo etem eme yen emne a yaku kerebe. 15Metye. An kemne kobo late abobe. Aren tetan wos an kemne newote. An kemne kobo lan sate, an kuyese. An kemne k enake abobe. Etep tete, kap kem ane kera abote.

16Etepkap tetan, an kemne wos beke kip wola. Tame kau eme ane tuma etep wobe. Pol ere nemri wos beke pet, eke akeite wos ere nenem. Ere nemne sak keyen yikwokwo yakwokwon nemne ek teitkwunbe. Etep wobe. 17An kemne be woske nenem? An tame emne kemne won yim, eme kemne yikwokwon kemri wos petem o? Berai. Kap etepkapke an kemne teitkwunem o? Berai. 18An Taitusken Kristen mase wuri epne noub won kemne kobo late yim. Kap Taitus ere kemne tuma yikwokwon kemri wos petem o? Berai. God Eteri Wou ere eterken tetan, ere arenken tetan, nesa wule yenbo wurisubuke tobobe.

19Nema kemne bas rasbe tuma kem labe, kem mapeke abobe? Nema keremken geruwun kem nemne sene noub nente, nema eke bas rasbe? Berai. God ere nemne labe, nema Krais eteri yaku kerebe tame, eteri tuma seken wusoube. Nemri mase yenbo, nema kemne abobe, nema etepkap wobe. Nemri nenbekap nema abobe, e kemne kobo late. 20An kemne yan late, an be woske late? An yate, ari late abobe woskap an beke kip la, o? Kem ane late abobekap, kap kem late, o? An etep abobe, an akbe. Kap an gwopke late. Kem ei naibe, o pap wayebe, o ei nakwosebe, o wan gwolebe, o sou yogwu wotoube, o kerebe tuma wobe, o maime sig eisau wobe, o wule yenbo wotakebe. 21Kap an etepkap late, an me akbe. Tatame nogwape, kiyi eme yaper wos nenbetem, kap an yin late, eme ete wos beke mesgin, porere yenbo beke pet. Kap an late, eme sir bisi yibe, wule yaper som nenbe. An etep late, an kerate, keremri bitimik God ere ane wote, an kemne sebera yate. An eteke akbe.

Copyright information for `YSSYAWU