2 Timothy 1

1Timoti, an Pol, an nene gwote siglou bas rasbe. Ne ari yen. Ne ari selpapri yenkap. God ere wom, an Krais Jisas eteri aposel tame tem. God ere tuma kiyi namderasen etep wom. Krais Jisas erne kenawaike abote tatame eme noub som temente. E kiyi namderasem tuma an wusoute, eke ere ane etep won yim.

Timoti, Apei Godken Krais Jisasken epe nene pap yewon noub nenen ne pap yenbo temente.

Nema God eteri tuma yenbo wusoute, nema sebera mane yate.

3Areri yeiwarege eme pap yenbo ten God eri tuma meten eri yaku noub nenbetemkap, an etepwou kir nenbe. Etep tebe, areri selpap an abobe, an wule yenbo nenbe. Kwokwos kwokwos, neirken yabelken, an God erken namdebe, an nene abon God erne nerene pir wobe, erne wolabe, ere nene noub nenbetete. 4Neren keramkap, an etep sene abobe, eke an nene som abobe, an nene sene late abobe. An nene sene late, an metekwaste. 5Neren kenawaike abobe wule an etepwou abobe. Etepkap wule neri owi Loisken neri nawo Yunisken epe noub etep sebetem. Neren kir ne etepkap kenawaike abobe wule kir noub sebe, an etep abobe. 6Eke, an neri selpap tagwobe. Kiyi an nene let tarek kerem, God ere nene mure wuri newom. Tame eme ker lisin ker ere eiyin wayen eisau tebekap, neren petem mure ne God eteri yaku yenbo kerete, ete mure ere sene eisau tete. 7Ne metten. God ere nemne be wos be wos akbe wule beke newo. Berai. Ere nemne mure petbe wule newom. Ere nemne tatame emne pap yewon noub nenbe wule newom. Ere nemne selpap yaper kuyese mo wobe wule newom.

8Epkap ne neremri Aneyen eteri tuma wusoute, ne sebera mane yate. An Aneyen eteri yaku kerebe tame, eke eme ane ake yaperke won wurin tetan. Aren tetankap, ne mane sebera yate. An God eteri yaku keren mus metbekap, ne God eteri mure peten eteri tuma yenbo wusowun mus kir mette. 9God ere nemne wopetem, nema eteri tatame tem. Nerem kerebetem yaku yenbok ere nemne sene beke wopet. Berai. Eter, ere eteri selpapke ere nemne kobo lan, sene petem. Kiyisapewai ere nowsel mak seikmenem, ere nemne abon Krais Jisas eterke nemne pette wom. 10Sene God eteri pap yewobe wule ere genik tem. Neremne Kobo Labe Tame, Krais Jisas, ere more tame tem. Ere tame sabe wule teitkwunem. Ere God eteri tuma yenbo nemne wusoubetem. Eke nema metem, tatame eme erne kenawaike abobe, eme sene beke sa, eme noub som temente. 11Ete tuma yenbo God ere ane wusoute wom. Eke, an aposel tame tem, an eteri tuma wusou tame tem. 12Eke an gwopkap mus metbe. An pap yaper beke te. Berai. Aren kenawaike abobe tame erne an metten. Ere areri selpap, areri wou, areri yaku noub lakeren yin ere sene ek yate nenbe.

13An nene wusoubetem tuma seken, ne noub tobobetete. An nene wusoubetemkap, ne tatame emne etep kir wusoubetete. Nema Krais Jisas eterken tetan tatame. Eterken tetan tatame eme kenawaike abobe wuleken pap yewobe wuleken seten. Ne ete wule noub me tobote. 14God ere eri tuma yenbo newon, ne noub lakerete. God Eteri Wou ere neremri selpapke tetan. Eter ere nene kobo late, eteri murek ne ete wos noub lakerete.

15Ne metem, Esia provinsri tame nogwape eme ane magel tayen ane mesginin yim. Tame pes epe Figelusken Hermogenesken epe etep kir ane mesginin yim.

16Onesiforus ere etep beke nen. Berai. Tewo nogwape ere ane yan labetem, an pap yenbo metbetem. Etep nenbetem, an Aneyen erne wometbe, ere erne eteri yentaken emne pap yewote. An ake yaperke tetan, ere ane yan late beke ak, sebera beke ya. 17Berai. Ere Rom komke yam yabelke ere ane sopen yin ane ek lam. 18Ne metem. Kiyi an Efesus komke temenem, ere ane kobo labetem. An abobe, Aneyen ere sene yate yabel ere erne pap yewon noub nente nenbe.

Copyright information for `YSSYAWU