Acts 21

Pol ere sip peten Jerusalemke yim.

Nema emne mesginin nema sip peten yim, nema Kos ailanke wei wun yin kwokwos nema Rodes ailanke yim. Rodes mesginin nema Patara komke yin gayim. Yin gayin nema lam, sip ere Fonisia distrikke yite nenem. Etep lam, nema ete sipke waren yim. Yim, nema Saiprus ailan lan, nema let gwaimeken yekwok mesginin yim. Yim, nema Siria provinske yin Tair komke gayim. Sip yaku kerebetem tame eme ete komri wos likyewote eke gayim. Gayim, nema lam, Kristen tatame eme etek temenem, yabel ep yekwo let ep yekwo bor pes kei (7-pela) nema etemken etek temenem. Temenem, God Eri Wou ere Kristen etemken temenem, eme Pol erne etep wom. Ne Jerusalemke mane yite. Etep wom.

Yuri nema mesginin sene yim. Kristen tame eme yenken taken eme neremken kom mesginin peik barke yim. Peik barke yim, nema akei gulke pan God erken tuma namdem. God erken tuma namden nema emne pir won sipke warem, eme sene akek yim.

Agabus ere Pol erne God eri tuma wusowum.

Nema Tair mesginin yin Tolemes komke yin gayim. Yin gayim, nema Kristen emne pir won yabel wuri etemken tem. Tem, kwokwos nema Tolemes mesginin Sisaria komke yim. Sisariak yin tuma won sewurbetem tame wuri, Filip, eteri akek nema etek yin tem. Kiyi Jerusalemri Kristen eme yaku kerebe tame ep yekwo let ep yekwo let keyem tame emne wom. Filip ere etemri tame wuri. Filip eri yedeyen epe pes epe pes, eme tame beke nar, eme God eteri tuma wusoubetem.

10 Nema etek yin temenem, yabel nogwape yin God eri tuma wusoubetem tame, eri sig Agabus, ere Judia mesginin Sisariak yam. 11 Yan nema lan ere Pol eri moutip peten eteri maime letken tewoken peiken ere etep wom. God Eteri Wou ere etep wom. Gwote moutip maime erne Juda eme erne gwote kepke peiken eri peiktame emne newote nenbe. Eme Jerusalemke etep tete nenbe. Ere etep wom.

12 Nema etep metem, nema Kristen tameken nema Pol erne tuma nobke etep wom. Ne Jerusalem mane kip yite. 13 Ere nemne awosein etep wom. Kem beke kerabe? Kem kerabe, an pap yaper metbe. An Aneyen Jisas eri tuma wobetem, eme ane letken tewoken peiken rasen eme ane pen sate, an tuma berai. 14 Nema erne wolawoyim, nema tuma rebe tem, sene beke wo. Nema etep wom. Aneyen eteri porerek ere nente nenbe. Etep wom.

Pol ere Jerusalemke yim.

15 Yuri yabel kau yim, nema wos peten Jerusalemke yim. 16 Yin kau Sisariari Kristen eme neremken kir yim, Nason eter nemne panen yim. Nason ere Saiprusri tame ere kiyiri Kristen. Kiyi ere etep wom. Kem ari akek tete. Etep tem, eme nemne eteri akek panen yim. 17 Jerusalemke yimke, Kristen eme nemne lam, eme nemne metekwasen nemne peten pap yewom.

18 Kwokwos Pol ere nemne panen yin Jems erne yin lam. Yin lam, Kristen apeilake eme Jems eterken temenem. 19 Pol ere emne pir won tuma wusowum. God ere Pol eterken temenem, ere God eteri yaku Juda berai tatame emne nenbetemkap, ere emne etep wusowum.

Pol ere apeilake tame etemri tuma metem, ere God eri ake eisauke yim.

20 Kristen apeilake eme etep metemke, eme God erne etep wom. Ne ete wos nenem, ne Keryen God yenbowai. Sene eme Pol erne etep wom. Mase, ne ek met. Juda tatame nogwape eme Kristen tatame tem. Kristen tem, eme akei eme warege Moses eri wule noub som seten. 21 Kau tame eme nerene tuma yikwokwon etep wom. Juda tatame eme Juda berai tatame etemri komke tetan, Pol ere emne etep wom. Kem Moses eri wule mane tobote. Kem kemri taureyen emne mane somo kwunte. Kiyiri wule kem mane tobote. Eme nene ete tuma yikwokwom. 22 Gwo komri Juda tatame eme kip mette, ne gwotek yam. Eme nene kip yaper nente wurken, nema nene kobo late. 23 Nemri nene wotekap ne etep tobote. Tame epe pes epe pes eme gwotek tetan. Eme Juda etemri wule wuri nente, eme God eterne kiyi etep wom. 24 Ne etemken yi. Kem Juda etemri wule wuri nente, kem yenbo tete. Etemri yabel ne kel raste, yuri eme rasen omote, eme etemri tare kerte. Etem nenbe wulekap ne etep kir nente, Juda eme etep abote nenbe. Nemri kiyi metem tuma e me yikwokwobe tuma. Moses eri wule Pol ere kir noub seten. Kem etep abote. 25 Juda berai tatame eme Kristen tem, nema emne siglou kiyi newopitim. Nema emne etep wom. Sukye kiti kem mane ate. Nep kem mane ate. Wak kepke peikbe nepken kiti kem mane ate. Kem sir bisi mane yite. Nema emne etep wom. Eme etep wom. 26 Etep womke, kwokwos Pol ere tame epe pes epe pes emne panen yin eme Juda etemri wule wuri nenem. Nenem, Pol ere God eteri ake eisauke yin wurin God eri akek yaku kerebetem tame emne etep wom. Yabel ep yekwo let ep yekwo let bor pes (7-pela) tete, nema wule akei nente, nema wurare wurare nema God eterne kwar pete wos sen yate. Etep wom.

Pol ere God eri akek wurim, Juda tatame eme erne keresukum.

27 Yabel ep yekwo let ep yekwo let bor pes (7-pela) tete wom, Esia provinsri Juda tame eme Pol erne God eteri ake eisauke lam. Lam, eme tame nogwape emne tuma yaper won eme pap wayen Pol erne keresukum. 28 Keresukumke, eme nobke etep wom. Israelri tame kem nemne kobo la. Gwote tame ere kom komke yin tatame emne tuma wusowun tasmol wayen Juda tatame nemne teitkwunem, God eteri ake eisau ere kir teitkwunem, Moses eri wule ere kir teitkwunem. Ere Grik tame emne panen yan God eteri ake eisauke wurim. Ere etep tem, etepkap e yaper. Etepkap, God eteri ake yenbo ere yaper tete nenbe. Eme etep wom. 29 Kiyi eme lam, Pol ere Efesus tame, Trofimus, eterken epe Jerusalem kom sagke temenem. Etep lam, eme etemri papke etep abom. Pol ere ete tame erne God eri ake eisauke panen wurye, ete ake ere yaper teye. Etep abom.

30 Jerusalemri tatame nogwape eme etep meten eme pap wayen eme amekirin yan God eteri ake eisauke wurin Pol erne yak keren lit sen makle genik woram. Woran agetage akek temenem tame eme God eri ake eisau eru eme kit kerem.

Romri ei nai tame etemri apeilake tame eter Pol erne keresukum.

31 Pap wayebetem tame eme Pol erne pen sate wom, eke eme erne pebetem. Pebetem, tame wuri ere ei nai tame apeilake erne tuma wopitin etep wom. Jerusalemri tatame nogwape eme ei naibe. 32 Ere etep metemke, ere ei nai tame etemri apeilake tameken ei nai tameken emne panen agetage amen waren emne yan lam. Yamke, tatame eme emne lam, eme Pol erne pebetemke, eme mesginim. 33 Mesginimke, apeilake ere Pol erne keresukun ei nai tame emne etep wom. Kem erne kepke peikte. Etep wom, eme erne peiken ere tatame emne etep wometem. Gwote tame ere eike? Ere beke nenye? 34 Etep wom, eme kenakena wobetem. Tuma kenake mogwobetem, eke apeilake ere tuma somo mapeke noub met, ere ei nai tame emne etep wom. Kem Pol erne keremri akek panen wurte. 35 Panen wurte, ake lu yaute nenbetem, peiktame eme Pol erne pete muresem. Etep tem, ei nai tame eme Pol erne letke nenewayen sen akek yawom. 36 Yawom, tatame nogwape eme Pol erne pen sate lelen yan etep wom. Erne pen sate. Eme etep wom.

Tatame eme Pol erne tuma namdem, ere awosein wom.

37 Eme Pol erne akek panen wurte wom, Pol ere ei nai tame emri apeilake erne etep wom. An nene tuma wuri wote. Apeilake tame ere awosein etep wom. O, ne Grik etemri tumak namdebe. 38 An etep aboye, ne Isipri tame. Kiyi Isip tame wuri ere apeilake tame emken ei naite wom. Ete tame ere ei nai tame nogwape, 400, temenem, eme akikap gapaku setiren tameken berai emik yim. Ne ete tame o ne akeite tame? 39 Pol ere etep wom. Berai. An Juda tame. Areri nawo te ane Silisia distrikri kom Tarsus etek ane warwiyim. An kom sagri tame. Apeilake, an tatame emne wote abobe. 40 Apeilake ere kir womke, Pol ere ake luke teten let nenewayen sem. Let nenewayen semke, tatame eme tuma elen ten wan tayemke, ere emne etemri Hibru tumak wom.

Copyright information for `YSSYAWU