Hebrews 1

God Eri Yen ere nemne tuma wusowum.

Kiyi God ere neremri yeiwarege emne akeite akeite wule nogwape eme wusoubetem. Ere eteri tuma wusoubetem tame emne kiyi wusoubetem, sene eme ete tuma neremri yeiwarege emne wusoubetem. Sene gwote sel omote mekin mekinye wule, God ere Eteri Yen erne tuma kiyi wusowun ere nemne ete tuma wusoubetem. Ere kiyi wom, ete Yen ere akei wos pette nenbe. God ere wom, ete Yen ere lupken yabelken nowselken akei seikim. Ete Yen ere God eteri mure petem, ere eteri kerap yenbo wolen, tukap kereten. Ere Apei God eterkap. Ere God eteri yopkap. Eri tuma e mure eisau tetan, eke eter wobekap, nowsel ere som tetan. Ere tatame etemri wule yaper peten petewarem, ere Hevenke yawon Keryen God eteri yamame yekwok sin ere kom panen siten.

God eteri kom tame eme God Eteri Yen eri kulke tetan.

God ere Eri Yen erne sig eisau, sig yenboke newom, ere eteri kom tame emne sig nebule newom. Eke, Yen ere emri Aneyen tem, eme eteri kulke tetan. Kiyi God ere Eteri Yen erne etep wom.

Ne Ari Yen.
Gwopte an neri Apei.
Ere sene etep wom.

An eteri Apei.
Ere Areri Yen.
God ere eri kom tame emne etep beke wo. Berai.
Ere Eteri Yen wurisubu ere erne nowselke yeirte nenbetem, ere etep wom.

Ari komri tame akei eme erne sukye worate.
Eri kom tame etemne ere abon etep wom.

Ere eteri kom tame emne etep wom. Kem polikap tete.
Sene ere eri yaku kerebe tame emne etep wom.
Kem ker tawulkap tete.
Ere Eri Yen erne etep wom.

O God, ne kom panen site Keryen som temente.
Ne kom panen sibe, ne wule yenbowou nenbe.
Wule yenbo ne oksubu ten metekwasbe.
Wule tousibe wule ne mowai wobe.
Eke nereri God ere nene kenem.
Juda tame eme etemri keryen emne kwar tarek sirbekap,
God ere nene kenem, nene Keryen wom.
Eke ne oksubuwai tebe, ne sig eisau tetan.
Ere nene noub nenemkap, ere akeite tame emne etep beke nen.
10 God ere erne sene etep wom.

Aneyen, kiyisapewai ne nowsel seikim. Nelri wos kir ne neri letke seikim.
11 Nelken selken epe yaper tete nenbe. Neren, ne yaper beke kip te. Ne som temente nenbe. Tame oub eme seba ten wuyarbekap, nelken selken epe seba ten wuyarte nenbe.
12 Tatame eme tukna rowe gwolben rasbekap, ne nelken selken epne etepke tete nenbe. Tatame eme tame oub lugun akeite tame oub warbekap, ne nelken selken epne etepke sene tete nenbe. Nerenwou ne etepwou som temente nenbe. Ne beke kip sa. Ne Keryen som temente nenbe.
13 God ere eri kom tame emne etep beke wo. Ere Eri Yen eterwoune etep wom.

Ne areri piseit yekwok site.
Yuri an neri peiktame emne peten neri tewo kulke petewurte nenbe.
14 God eri kom tame eme mapkap? Eme wou. Eme God eri yaku kerebe tame. God ere emne won yibe, God eter sene pette tatame emne eme kobo labe. Eme etep nenbe.

Copyright information for `YSSYAWU