Hebrews 2

God ere nemne sene petbe wule, e wule eisau.

1Nerem metem tuma seken, nema muresen noub tobobetete. Pere poririn yibekap, nema etepkap mane tete. Nema God eteri wule mane mesginin pere tebekap bepou me poriribetete. 2Metye. Kiyi God ere eteri komri tame emne won yin eme yeiwarege emne etemri tumak wom. Ete tuma ere seken tem. Ete tuma naswoyim o beke tobo yeiwarege emne God ere yaper awosein nenem. Etem yaper nenemkap, ere emne awosein etep nenem. 3Sene God ere nemne pette yaku eisau kerem. Nema ete yaku magel taite wote, nemri nenbe wule yaper som temente nenbe. Etep tete, God ere nemne yaper awosein nente nenbe. Aneyen eter ere tatame emne sene petbe wule kiyi wusowum. Wusowum, eteri tuma metem tatame eme etep wom. Ete tuma seken. Eme etep wom. 4God eter kir ere nemne peteram, e tuma ere seken. Ere akeite akeite rigrabe nenbetem. Eri mure eisau ere tatame emne peteram. Eteri porerek Eteri Wou ere newobe mure ere tatame emne newom. Etepkap, nema metbe, Aneyen eteri wom tuma e tuma seken.

Jisas ere nemne sene pette taresi tame.

5Yuri tete nowselken nelken an etep wobe. God ere eri komri tame emne etep beke wo. Kem yuri tete nowselken nelken lakeren kom panen site. Berai. 6God eteri siglou etep wobe.

Apei God, ne tame eisau. Beke ne more tatame nemne abobe?
Nemri yen eme be wos? Beke ne emne noub nenbe?
7Ne womke, neri kom tame emri sig eisau tem, nema more tatame nemri sig e eisau beke te, etepkap kerake temenem. Sene ne nemne sig eisauken sig yenboken newom.
8Ne wom, wos akei eme more tatame etemri kulke tetan.
Ye. God ere wom, tatame eme akei wos lakerete. Be wos wuri beke mesgin. Wos nogwape e etemri kulke temente. Gwopte nema labe, wos nogwape e tatame etemri kulke beke te.
9Nema labe, Jisas eter ere tetan. Kiyi God ere womke, Jisas ere sig nebule petem, God eteri komri tame eme sig eisau petem. Eme etepkap kerake tem. Etep temenem, God ere tatame emne kobo lam, sene Jisas ere akei tatame etemri wule yaperke sam. Ere mus eisau meten samke, God ere erne sig eisau yenbo wom.

10God eter nenbekap e yenbowai. Ere wos nogwape seikin lakerebe tame. Ere eri tatame nogwape emne peten Hevenke yite wom, eke ere Jisas erne won yam, ere mus eisau meten sam. Etep tem, Jisas ere tame yenbowai tem, ere taresibe tame tem. Ere taresin yim, ere God eteri tatame emne kelu ager peteram, God ere emne sene peten eme yenbo tete. God ere etep nenem, ere yenbo nenem. 11Jisas ere tatame etemri nenbetem wule yaper peten sepitim, eme yenbo tetan. Jisas eterken yenbo tetan tatameken emri Apei wurisubu. Etepkapke, Jisas ere emne geisimase wobe, ere nemne sebera beke ya. 12Ere etep wobe.

Apei God, neri nenbekap an ari geisimase emne wusoute. Neri tatame eme wurisubuk sin nene sukye worate, an neri sig yenbo etek wote.
13Ere sene etep wobe.

God ere nente womkap an etep kenawaike abote.
Ere sene etep wobe.

Ek la. An God ere ane newom yen, etem kir eme arenken tetan.
Etep wobe.

Jisas ere nemne kobo late wom, eke ere more tame tem.

14God eteri yen eme more tatame. Eme wusomken nepken tatame. Eke Jisas ere etemkap more tame tem. More tame tem, ere sam, eke ere tatame emne pen sabe tame, Satan, eterne teitkwunem. 15Tatame nogwape eme sate akbe. Nabe nogwape sate akbe wule e tatame emne keresukten. Jisas ere sam, ere etepkap tatame emne ogwo rasen eme yenbo tem. Ere eke sam. 16Tuma seken. Ere God eteri kom tame emne kobo beke la. Berai. Ere Abraham eteri yennan emne kobo labe. 17Ere etep tem, eke ere eteri mase etemkap tem. Ere more tame seken tem. Etep tem, ere God eteri ake eisauke yaku kere tame etemri apeilake tem. Etep tem, ere tatame emne kuyese pap yewobe, ere God eteri yaku kuyese noub kerebe. Eke, ere tatame etemri nenbe wule yaper kuyese peten sepitbe. 18Ere more tame temenem, wos nogwape erne seilabetem, ere mus nogwape metbetem. Erne etep tebetem, eke be wos be wos nemne seilabe, ere nemne kuyese kobo labe.

Copyright information for `YSSYAWU