John 13

Jisas ere anepoi tame emri tewo ok keyam.

Pasova a ate yabel kwokwoske tete wom, Jisas ere etep abom. Ari peiktame eme ane pen sate yabel mekin mekinye. Eme ane pen sate, an nowsel mesginin Apei erne sene yin lan eterken temente. Etep abomke, ere eterne kenawaike abobetem tatame emne kobo lan negwonegwon ere me sam.

Jisas eter, anepoi tameken eme perpe a sin abetem. Kiyi Satan ere Judas Iskariot, Saimon eteri yen, erne porere yaper newon etep wom. Judas, ne Jisas eteri peiktame emne kobo lan eme Jisas erne pen sate. Kiyi etep wom. A sin abetem, Jisas ere etep abom. God ere wom, an keryen eisau tem. Ere ane won yam, an eterne sene yin lan eterken temente. Etep abomke, ere a an omon wayen tetem. Wayen tetem, ere eri tame oub lugrasen taul lagwubai peten moutip sim. Yaku kere tame etem tebekap ere etep tem. Sene ere ok yubu eisauke siren eri anepoi tame emri tewo tasen ok keyabetem. Ok keyabetem, ere eteri moutip simenem taulke megke etemri tewo etek sakitbetem.

Emri tewo wurare wurare ok keyan yibetem, ere yan Saimon Pita eteri tewo ok keyate wom. Pita ere abolawoyin erne etep wom. Aneyen, ne keryen, ne ari tewo ok mane keyate. Ere erne awosein etep wom. Ari nenbekap ne noub beke abo. Yuri ne abote nenbe. Pita ere erne wotaken etep wom. Ne areri tewo mane keyate. Jisas ere erne awosein etep wom. An neri tewo beke kip keya, ne ari wakse beke kip te. Saimon Pita ere Jisas eri wakse tete abom, eke ere etep wom. Aneyen, etepkap ne ari tewowou mane ok keyate. Ne ane akei wirute. 10 Jisas ere erne etep wom. Tame ere ok kiyi wiwo, eri wus yenbo teye, ere ok sene beke wi. Eteri tewowou kerkera teye, ere tewowou ok keyate. Kem nogwape kem yenbo tetan. Keremri wuri ere yenbo beke te. Etep wom. 11 Jisas ere etep abom. Ari anepoi tame wuri ere ane yaper nente. Etepkap ere etep wom. Kemri wuri ere yenbo beke te. Ere etep wom.

12 Jisas ere emri tewo akei ok keyan ere eri tame oub sene warem. Waren ere wolbayek sene yin sin emne etep wom. Aren kemne nenyekap kem aboye o? 13 Kem ane tuma wusoube tame wobe, kem ane Aneyen wobe. Kem etepkap wobe, e yenbo. An etepkap. 14 Aren an keremri tuma wusoube tame. Aren, an keremri Aneyen. An yaku kere tamekap ten keremri tewo ok keyaye. Etepkap, kerem kir, kem yin keremwou keremwou tewo ok etepke keyate. 15 An kemne wule yenbo peteraye. Yaku eisau kerebe wulekap, yaku nebule kerebe wulekap an kemne akei eyi peteraye. Aren keremne nenyekap, kem etep tewok tewok yin nenbetete. 16 An kemne sekenke wobe. Kem noub met. Yaku kere tame eme apeilake tame eteri kulke temenbe. Emne won yibe tame eme emne won yibe tame eteri kulke tetan. An kemne won yibe, kem ari kulke tetan. An keremri apeilake tame, an yaku nebule kir kerebe. An yaku nebule bul beke woran, mo wo. An kemne wobe, kerem kir kem yaku eisau kerebetete. Kem tatame emne kobo labetete. Aren nenbekap, kem etep kir nenbetete. 17 Kem ete tuma noub metye. Sene kem etep nenbetete, kem metekwasbet.

18 Keremri wuri ere ari tuma beke met. An erne beke kene. God eteri siglou etep wobe. Arenken awos am tame wuri ere ane yaper nenem. Etep wobe tuma ere seken tete nenbe. Ete tame ere etep tete nenbe. 19 E yurik tete nenbe wos, eke an kemne gwopte wusoube. Ete tame ere etep nente, kem kenawaike abote. An Krais, God eter won yam tame. 20 An kemne sekenke wobe. Tame eme ari won yim tame emne pap yewobe, eme ane kir pap yewobe. Ane pap yewobe tame eme ane won yam Apei eterne kir eme pap yewobe. Etep wom.

Jisas ere etep wom. Judas ere ane peiktame etemri letke raste nenbe.

(Matyu 26:20-25; Mak 14:17-21; Luk 22:21-23)

21 Jisas ere etep won ere pap yaper meten sene ere emne etep wom. An sekenke wobe. Kemri wuri ere ane yena tete. 22 Etep wom, anepoi tame eme etemwou etemwou lek nereyi nareyan etep wometem. Eike etep tete nenbe? Jisas ere eikene wobe? Eme etep wom. 23 Jisas ere anepoi tame wuri erne kenake metekwasbetem, ete tame ere eteri ganke simenem. 24 Pita ere erne lek neisen etep wom. Ne erne etep womette. Ere eikene wobe? 25 Ere Jisas eterken mekinke yin etep wometem. Aneyen, eike nene peiktame etemri letke raste nenbe? 26 Jisas ere awosein etep wom. An geil peten mwak sogwunen ete tame erne newon ate. Etep won ere geil mwak sogwunen, Saimon eteri yen, Judas Iskariot, erne newom.

27 Judas ere ete geil petem, agetage Satan ere erne gulelem. Jisas ere erne etep wom. Neren nente wos, ne agetage yin nente. 28 Etep wom, a abetem tame eme Jisas eter Judas erne wom tuma somo eme beke met. 29 Kau eme etep abom. Judas ere neremri kel yewobe ayer lakerebe tame. Kap, Jisas ere erne won ere awos tukte, o kap ere erne won ere wosken berai tatame emne kel newote wobe? 30 Judas ere geil peten agetage ere wurim. Etep tem, e neir teketemenem.

Pap yewobe wule.

31 Judas ere yimke, Jisas ere etep wom. An Tatame Etemne Lan Yeirim Tame. Gwopte ari mure eisau genik teye. Gwopte God eteri mure eisau arenke geni teye. Eri sig eisau tetan. 32 God ere sig eisau arenke tete nenbe, eterke an sig eisau pette. Kerake tete, ere etep nente. 33 Ari yen, an kerake keremken temente. An yite, kem ane soplawoite. An Juda emne kiyi womkap, an kemne kir wobe. Aren yite emi kem etek kuyese beke yi. 34 An kemne wule ager newobe. Kem awoawo pap yewon noub nenbetete. Aren kemne pap yewon noub nenbekap, kem etep keremwou keremwou awoawo pap yewon noub nenbetete. 35 Kem keremwou keremwou pap yewon noub nenbetete, akeite tatame eme etep lan wote. Eme Jisas eteri wakse. Eme etep wote.

Jisas ere Pita erne etep wom. Kerake tete, ne ane magel taite.

(Matyu 26:31-35; Mak 14:27-31; Luk 22:31-34)

36 Jisas ere etep womke, Saimon Pita ere erne etep wometem. Aneyen, ne mak yite nenbe? Ere awosein etep wom. Aren yite nenbe emi gwopte ne etek kuyese beke kip yi. Yuri ne etek yite nenbe. 37 Pita ere erne etep wometem. Beke an gwoteptek kuyese beke kip yi? An nereken sate, e yenboke. An beke kip ak. 38 Jisas ere awosein etep wom. Gwopte neir ne aken etep wote. An Jisas erne beke met. Etep wote. Gwopte kwokwo mak womentek, tewo mur ne ari sig berasen etep wote nenbe. An Jisas erne beke met. Jisas ere etep wom.

Copyright information for `YSSYAWU