John 14

Jisas eter ere Apei eteri komke yibe kelu.

Jisas ere eri anepoi tame emne etep wom. An yite, kem pap yaper mane tete. Kem God erne kenawaike abobetete. Kem ane kir kenawaike abobetete. Ari Apei eri kom nogwape ake etek tetan. An kemne beke tuma yikwokwo. An etek yite, an kemne ake eyarte yite nenbe. An kemne ake kiyi yin ake eyaren an sene yan kemne panen ek yite. Aren temente kom kem kir arenken etek temente. Aren yite kom kem kelu etep laten.

Tomas ere erne etep wolam. Aneyen, neren yite nenbe kom nema beke la. Etepkap nema kelu kir beke la. Jisas ere erne etep wom. Aren, an kelu. Aren, an God eteri tuma seken wobe. Arenke tatame eme Apei eterke yin som noub temente. Kem ane noub abote, kem ari Apei erne kir noub abote. Gwopte kem erne abobe, kem erne metten.

Filip ere erne awosein etep wom. Aneyen, ne nemne Apei erne peterate. Nema erne late, nema pap yenbo mette. Jisas ere erne awosein etep wom. Filip, yabel nogwape an keremken temenem, ne ane beke abo. Tame eme ane kenawaike abobe, eme Apei erne kir kenawaike abobe. Beke ne etep wobe, an Apei erne kemne peterate? 10 An Apei eterken tetan. Apei ere arenken tetan. Ne etep metten o? An kemne wobe tuma e ari selpapri tuma berai. God ere ari selpapke tetan, eke an eteri tuma wusoube, an eteri yaku kerebe. 11 An Apei eterken tetan, Apei ere arenken tetan. Kem etep kenawaike abote. Kem etep kenawaike beke abo, kem aren kerebe yaku eisau latek, eteke kem kenawaike abote.

12 An kemne sekenke wobe. Kem ek met. Tatame eme ane kenawaike abobe, aren kerebe yaku eisau eme kir etep kerete. An Apei eterke sene yite, etepkap eme yaku eisau kerete nenbe. Ari kerebe yaku e eisau berai. Eme kerete nenbe yaku e sikilewai. 13 Be wos kem Apei God eterne womette, kem arene kir kenawaike abon ek womette. Womette, an etep nente nenbe. Etepkap areri murek Apei ere sig eisau pette nenbe. 14 Kem be wos areri sigke womette, an nente nenbe. Etep wom.

Jisas ere etep wom. An God Eri Wou erne won yate.

15 Jisas ere etep wom. Kem ane pap noub yewote, kem ari tuma noub meten tobobetete. 16 An Apei erne wolate, ere kemne Kobo Labe Tame erne won yate. Ete tame ere keremken som temente, ere kemne kobo labetete. 17 Ete tame ere God Eteri Wou. Ere God erne noub laten, eke ere kemne God eteri tuma seken wote. God erne kenawaike beke abo tatame eme God Eteri Wou erne beke la, erne beke met. Eke eme erne pap beke yewo. Kem God erne kenawaike abobe tatame, kem God Eteri Wou erne metten. Gwopte ere keremken tetan. Yuri ere keremri selpapke temente, eke kem erne metten.

18 An kemne beke mesgin, kem kuwo yenkap beke te. An yite, an kemne sene yan late. 19 Kerake tete, nowselri tatame eme ane sene beke la. Kerem, kem ane sene late. An som noub temente, etepkap kerem kir kem som noub temente. 20 An wou sene pette yabel ete yabel kem kenawaike etep abote. Ere Apei eterken tetan, nema eterken tetan, ere neremken tetan. Ete yabel kem etep kenawaike abobetete. 21 Ari wom tuma peten noub metbe tatame eme ane pap yewobe. Ane pap yewobe tatame emne ari Apei ere emne pap yewote. Aren kir an emne pap yewon ari tuma an emne wote. Eme ane noub mette.

22 Akeite Judas, Judas Iskariot eter berai, ere Jisas erne etep wometem. Aneyen, mapeke neremwou nema nene noub mette, akeite nowselri tatame eme nene noub beke kip met? 23 Jisas ere erne awosein etep wom. Eike tatame eme ane pap yewote, eme ari tuma meten tobote. Etep tete, ari Apei ere emne pap yewote, nesa Apeiken nesa yan etemken temente. Ane kenawaike beke kip abo tatame eme etep beke kip la. 24 Eike tatame eme ane pap beke yewo, eme ari tuma beke meten noub tobo. Etepkap eme ane noub beke met. Metye. An kemne wobe tuma e areri tuma berai. E Apei eteri tuma. Ere ane won yam, an eteri tuma wusoute wom.

25 Gwopte an keremken teten, an kemne tuma wusoube. 26 An yitek, God ere Eri Wou erne won yate. Aren kemne wusoubekap, ere kemne etepke wusoubetete. Ari wule ere kemne noub peterabetete. Akeite wos ere kemne wusoubetete. An kemne kiyi wusoubetem tuma ere kemne porerek newote, kem sene abote.

27 An yite, selpap yenbo metbe wule an kemne newote. Nowselri tatame newobekap an beke kip newo. An kemne areri selpap yenbo metbe wule seken kemne newote. Eke kem mane ep abo ep abon akte. 28 An yite, an kemne sene yan late. An etep kiyi wusowum, kem metem. Beke kem ep abo ep abobe? Apei ere ari Keryen, an erne late yite nenbe. Kem ane pap yewote, kem metekwaste, kem ari Apei eterke sene yite. Apei ere epiye tetan, an eteri kulke tetan. 29 An yite, an kemne etep kiyi wusou. Yuri an yite, kem etep abote. Ere nemne kiyi womkap, ere etep nenye. Nema eri tuma kenawaike metbe. Kem etep abote.

30 An keremken tuma som beke kip namde. Nowselri tatame etemri apeilake Satan ere kelu yabe. Areri peiktame eme ane keresukte yabe. Keresukte, kem mane akte. Eme ane beke kip teitkwun. 31 An Apei erne abobe, etepkap an eri tuma meten tobobe. Etep tebe, nowselri tatame eme late, an Apei erne abobe. Yau, nema yite. Jisas ere etep wom.

Copyright information for `YSSYAWU