Luke 16

Yaku lakerebetem tame ere yaku yaper kerem.

1Jisas ere eri anepoi tame emne sekur sakur tuma wuri etep wom. Kel worken tame wuri ere eri yaku lakerebetem tame erne wom. Tame kau eme kel worken tame erne yan lan erne etep wom. Neri yaku lakerebe tame ere neri kel bepou me sepitbe. Ere yaku yenbo beke kere. 2Etep womke, ere yaku lakerebe tame erne won yan erne etep wom. Tatame eme nene woye, ne tumaken teye. Ne ane wusoute. Ari kel ne beke nenem? Sene ne yaku lakerebe tame beke te. Etep wom.

3Yaku lakerebetem tame ere eteri selpapke etep abom. Aneyen ere ane kip tumaken tete, an mapeke tete nenbe? Sene an be yakuke kerete? An mureken berai, an now yaku kuyese mapeke keren kel pette? An akeite tatame emne a nasegerete, etepkap an sebera yate. 4An aboye. Aneyen ere ane tumaken tete nenbe. Eke ari aboyekap an nente, tatame eme metekwasen eme ane pette, an etemri akek yin tete. 5Etep abom, tatame nogwape aneyen erne tokwo awosein beke newo tatame emne yaku lakerebetem tame ere emne won yam. Yam, ere etemken wurare wurare tuma namderasem. Ere kiyi yam tame erne etep wometem. Ne ari aneyen erne tokwo mapseinke awosein newote? 6Ere etep wom. An kwar yewoten gin nogwape (100) erne newote. Yaku lakerebetem tame ere erne etep wom. Gwo siglou e neren awosein newote siglou. Ete siglou ne awosein newote tokwo nebule (50-pela) etek baste. Ne aneyen erne awosein nogwape mane newote. 7Etep wom, ere akeite tame wuri erne etep wometem. Ne aneyen erne tokwo mapseinke awosein newote? Ere etep wom. An erne wit supa nogwape (100) mateken awosein newote. Yaku lakere tame ere erne etep wom. Ne tokwo awosein newote siglou tokwo nebule (80-pela) etek baste. Ne aneyen erne awosein nogwape mane newote. Etep wom.

8Yuri aneyen ere akeite tatame emne yaku lakerebetem tame eterne etep wom. Yaku lakerebetem tame ere etepkap nenem, ere porereken tame. Jisas ere sene etep wom. Nowselri wos abobe tame eme etemri tamesip emken yaku kerebe, eme porereken wule emne nenbe. God eri yaku abobe tatame eme etep beke te. Etepkap, aneyen ere etep wom. Yaku lakerebetem tame ere porereken tame. Etep wom.

9Jisas ere sene etep wom. An kemne wobe, kemri kel kem peten tatame emne be wos be wos yenbo tuken newopit peteyate, eme kemri tamenowu tete. Etep tete, yuri kemri kel omote, eme kemne God eri komke pap yewon kem etek som noub temente.

10Tame ere yaku nebule noub kerete, sene ere yaku eisau kir noub kerete. Tame ere yaku nebule noub beke kere, sene ere yaku eisau kir noub beke kip kere. 11Kem gwote nowselri wos noub beke lakere, mapeke God ere eteri komke tetan wos seken kemne newon lakere? Ere kemne beke kip newo. 12Kem akeite tame emri wos noub beke lakere, eike kemne wos newote? 13Yaku kerebe tame ere yaku lakerebe tame pes epri yaku kuyese beke kip kere. Wuri erne ere pap wayete, wuri erne ere metekwaste. Aneyen wuri eri yaku ere noub kerete, aneyen wuri eri yaku ere yaperke kerete. Etepkap kem God eri yakuken kel pet yakuken kem peske kuyese mapeke kerete. Jisas ere etep wom.

God eri kom panen site wuleken Moses eri wuleken.

14Farisi tame eme Jisas eri tuma metem, eme erne sou sakke keyem. Eme kel metekwasbetem tame, eke eme etep tem. 15Etep tem, Jisas ere emne etep wom. Wos yenbo kem tatame etemri bitimik nenbe. Etep tebe, God eterwou ere kemri berasten porere yaper labe. Be wos tame eme kemne etep wobe. E yenbo. Ete wos, God ere labe, ere etep wobe. E yaper. 16Kiyi kem Moses eri wuleken tuma wusoubetem tame emri wule kem abobetem. Sene Jon ere yan etep wom. God ere kom panen site yabel mekin mekinye. Etep womke, tatame nogwape eme ete komke yite me egiyebe. 17Etep tebe, kem mane etep abote. Moses eri basem wule ere omoten. Berai. Eri wule eisauken wule nebuleken som tetan. Yuri nelken selken eme yaper tete nenbe, Moses eri basem wule ere yaper beke kip te.

Tame ere ta tene mane mesginte.

(Matyu 5:31-32; 19:9; Mak 10:11-12)

18Tame ere ta tene mesginin akeite ta panete, ere sir yibe wulekap nenbe. Ta wuri te tameken temenem, tame ere tene mesginim, akeite tame ere tene panete, ere sir yibe wulekap nenbe. Jisas ere etep wom.

Kel worken tameken Lasarusken etepri sekur sakur tuma.

19Jisas ere sekur sakur tuma sene etep wom. Kiyi kel worken tame wuri ere temenem, ere tame oub yenbosubuwai warbetem. Kwokwos kwokwos ere a yenbo peten abetem. 20Tame wuri ere kelken berai, eri sig Lasarus. Ere wus numa pemenem tame. Ere yin kel worken tame eteri ake eruke sibetem. 21Sibetem, Lasarus ere etepke abobetem. Kel worken tame eteri a nebule tiy kulke yeirtek, an peten ate. Etep abom, ere etek sibetem, wale eme yan eri kuparmus tawulke pokwobetem.

22Yuri Lasarus ere sam, God eri kom tame eme yan erne peten sen yin ere neremri warege Abraham eterken kom yenbok temenem. Temenem, yuri kel worken tame erken sam, eme erne sele meike rasem. 23Sele meike rasem, ere kom yaper, ker tetan komke yin temenem, ere mus eisau metbetem. Metbetem, ere genek nereyim, Abraham ere etek temenem, Lasarus ere eterken etek kir temenem. 24Etep lam, kel worken tame ere erne etep wom. Apei Abraham, ne ane kobo late. An ker musken yabe. Ne Lasarus erne won yan ere let bor okke sogwunen ere yan ari tawulke raste, ari tawul negelken tete. 25Abraham ere etep wom. Yen, ne sene abote. Kiyi ne selke temenem, ne wos nogwape yenbo petbetem, Lasarus ere yaper temenem. Gwopte Lasarus ere pap yenbo metbe, neren ne mus eisau yaper metbe. 26An nene sene wobe. Pwale eisau neremri borke tetan. Gwote barke tetan tame eme keraru barke kuyese mapeke wu, kem ep yekwo barke tetan, kem gwope yekwo kuyese mapeke yeir.

27Kel worken tame ere etep wom. Apei, an nene wobe. Ne Lasarus erne won areri apei eteri akek yite. 28Areri mase ep yekwo let eme etek tetan. Lasarus ere yin emne tuma wusoute, eme gwote komke mane kip yate, eme kip mus eisau mette wurken. 29Abraham ere etep wom. Mosesken kiyi tuma wusoubetem tameken eme ete tuma kiyi basem. Neri mase eme ete tuma wan wurik mette. 30Kel worken tame ere awosein etep wom. Apei Abraham, eme kuyese mapeke met? Sam tame ere sele meike sene wayen emne yin wotek, eme ek meten emri nenbe wule yaper mesginin selpap yenbo pette. 31Abraham ere etep wom. Eme Mosesken tuma wusoubetem tameken etemri tuma beke met, eme sele meike sene wayete tame eteri tuma kir beke kip met. Jisas ere etep wom.

Copyright information for `YSSYAWU