Luke 7

Jisas ere ei nai tame etemri apeilake eteri yaku kerebe tame erne eyarem.

(Matyu 8:5-13)

Jisas ere ete tatame emne tuma wusowun omon, ere Kaperneam komke yim. Yim, Romri ei nai apeilake ere etek temenem. Temenem, ere eri yaku kerebe tame wuri erne metekwasmenem. Ete yaku kerebe tame ere kapoyi meten sate kerake tem. Sate kerake tem, ei nai tame emri apeilake ere etep metem, Jisas ere yam. Etep metem, ere Juda etemri apeilake emne won yim, eme Jisas erne womette yim, ere ete yaku kerebe tame erne yenbo nente wom. Jisas erne yin lam, eme erne noub etep wom. Ei nai tame etemri apeilake ere tame yenbo. Ne erne kobo late, ne eteri yaku kerebe tame erne eyarte. Ere Juda tame berai, ere nemne pap yewobe. God eteri ake wuri ere nemne kerem. Etepkap ne eri yaku kerebe tame erne eyarte. Ere kip sate wurken. Etep wom.

Jisas ere etemken yin ere ake mekinke yan tebetem, ei nai tame emri apeilake ere eteri tamenowu emne won yan eme Jisas erne etep wom. Ei nai apeilake ere etep woye. Me teye. An nene yaku newote wurken. An tame yenbo berai, ne ari akek mane yan worate. An tame yenbo berai, eke an nene beke kip yan la. Ne tumawouke wote, ari yaku kerebe tame ere yenbo ek mette. An apeilake, an akeite apeilake eteri kulke tetan. Ari ei nai tame eme ari kulke tetan. An ei naite tame wuri erne yite wobe, ere ek yibe. An akeite erne yate wobe, ere ek yabe. An ari yaku kerebe tame erne yaku kerete wobe, ere ek kerebe. Etepkap an metten, ne keryen, ne tumak wote, areri yaku kerebe tame ere yenbo tete.

Jisas ere ete tuma metem, ere wouken aken peikkeren erne semoumenem tatame nogwape emne etep wom. An kemne wobe. Ete tame ere kenawaike abobekap, Juda tame eme etepkap kenawai beke abo. Ere emne teitkwunten. Ere metten, an let nai tewo nai tame emne kuyese eyarte. 10 Etep womke, ei nai tameri apeilake eri won yam tame eme apeilake eri akek sene yim. Yin lam, yaku kerebetem tame ere yenbo metem.

Jisas ere tame taureyen erne wou sene newom.

11 Yuri Jisas ere Nain komke yim, eri anepoi tame, nogwape tatameken eme eterken yim. 12 Yim, ere kom ser eru mekinke temenem, komri tatame eme sam tame wuri erne sen yam. Sam tame eteri nawo te wane ta. Teri yen wurisubuwai eter sam. Ere sam, nogwape tatame, wane taken eme tame kupa sen yibetem. 13 Sen yibetem, Jisas ere wane tene lam, ere tene kobo kenake lan tene etep wom. Ne mane kerate. 14 Etep womke, ere yin ere tame kupa rasmenem tiy let kerem. Kerem, tiy sen yibetem tame eme sene beke yi, eme etek sen tetemenem. Tetemenem, Jisas ere etep wom. Tame taureyen, an nene wobe. Ne wayen site. 15 Etep wom, sam tame ere sene wayen sin ere tuma sene namdem. Tuma sene namdem, Jisas ere yen erne nawo tene newom. 16 Newom, nogwape tatame eme aken God eri sig eisau etep wom. Tuma wusou tame ere yan neremken tetan. Eme sene etep wom. God ere eri tatame emne sene pette yam. 17 Etep wom, Jisas ere nenemkap Judia distrik komri tatame, mekinke temenem komri tatame eme akei metem.

Jon ere eri anepoi tame pes epne won Jisas erne late yim.

(Matyu 11:2-19)

18 Baptais ok wirubetem tame, Jon, eri anepoi eme Jon erne Jisas eri nenbetem wule akei wusowum. 19 Jon ere eri anepoi tame pes epne won yam. Yam, ere epne etep wom. Kiyi an wom. Tame wuri, Krais, ere yate nenbe. Kep yin Jisas erne tuma wuri etepke womette. Ne Jon eter kiyi wom tame, o nema akeite tame erne koute? 20 Etep wom, eke ere epne Jisas eterne yin late wom. Yin lam, epe Jisas erne etep wom. Baptais ok wirube tame, Jon eter, ere nesne woye, eke nesa yawo. Nesa nene tuma wuri womette. Ne kap Jon eter kiyi wom tame, o nema akeite tame erne koute? Etep wometem.

21 Epe yamenem yabel, Jisas ere eikina abona let nai tewo nai tatame emne eyarbetem. Gabo yaper emne ere pekeroukbetem. Le simenem tatame nogwape ere emne noub eyarem, eme kuyese sene labetem. 22 Etep nenbetem, ere Jon eteri anepoi tame epne awosein etep wom. Kep sene yin Jon erne kepri laye wos, kepri metbekap erne etep wusoute. Le si tatame emne an eyarbe, eme le sene kuyese labe. Tewo yaper tetan tatame an emne eyarbe, eme sene kuyese yibe. Numa pe tame an emne eyarbe, eme sene noub tetan. Wan si tatame an emne eyarbe, eme wan sene kuyese metbe. Sam tatame an emne wobe, eme wou sene petbe. Eikse akse tatame emne an God eteri tuma yenbo emne wusoube. 23 Tame eme ari nenbekap lan etep abote, gwo tame God eter ere erne won yam. Etep abote tame emri selpap e yenbo. Eme selpap pes berai, etepkap eme metekwaste. Etep wom.

24 Jon eri anepoi epe sene yimke, Jisas ere tatame emne Jon eterne etep wom. Kiyi kem tameken berai emik yim, Jon erne late yim, kem be woske late yim? Kap kem etep abobetem, Jon ere polik sen yibe me takekap, ere mureken berai. An kemne wobe. Ere etepkap berai. Ere mureken tame. 25 Kap kem etep abobetem, yenbotanbo tame oub warbe tame erne nema late. An kemne wobe. Jon ere tame oub yenbo beke war. Yenbotanbo tame oub warbe tame, wosken tame eme tameken berai emik beke kip yin sewur. Eme ake yenbok temenbe. 26 Kap kem etepke abobetem, nema God eteri tuma wusoube tame erne late. Ye. An kemne wobe. Jon ere God eteri tuma wusoube tame. Ere kiyiri tuma wusoube tame emne akei teitkwunbe. Ere tame eisau. 27 God ere bas rasem tuma Jon eterne wobe. Metye. Areri tuma wusoube tame ere nene taresin yite. Ere neri yate kelu eyarte. Etep wom. 28 Jisas ere sene wom. An kemne wobe. Jon ere nowselri tatame nogwape emne epiye tetan. Jon eri kin yekwok ane kenawaike abote tatame eme mette, an etemri nenbetem wule yaperke sate. Jon ere etep beke met. Etepkap, God eri kom panen simenem komri tatame etemri sig nebuleken tame, emri sig e Jon eri sig epiye tete nenbe. Jisas ere etep wom.

29 Tatame nogwape kel petbe tameken eme eri tuma metem, eme etep wom. God eri wule yenbo. Etep wom. Kiyi ete tatame eme emri wule yaper aken mesginin Jon ere emne baptais ok wiruwum. 30 Farisi tame, Moses eri wule porereken tame etem eme God eri tuma magel tayem, emne baptais ok wirute mo wom. 31 Jisas ere etep wom. Gwopte tetan tatame eme mapkap tatame? An kemne wusoute. 32 Eme ake maklek sou teten sewurbe yenkap. Eme akeite yen emne tuma won etep wobetem. Nema sekwo lombe, me pebe, kem sekwo kir beke lom. Nema wokerabe, kem nemne kir beke panen kera. Nerem tebekap kem etep beke nen. Yen etem eme etep wobetem. Be wos yen eme nenbetem, akeite yen eme yaper wobetem, eme beke nen. 33 Baptais ok wirubetem tame, Jon, ere yan yabel nogwape ere awos beke a, wain ok kir beke a. Kem ari woye tame, kem erne lam, kem etep wom. Ete tame ere etep nenbe, erne gabo guleleten. 34 An Tatame Etemne Lan Yeirim Tame, an yam, an a abe an wain ok kir abe, kem ane etep wobe. Ek la. Ere a kenake abe tame. Ere wain ok kenake abe tame. Ere kel petbe tameken akeite wule yaper nenbe tame etemken gerebe. Kem etep wobe. Be wos an nenbe, kem etep wobe. E yaper. 35 God eri porere petem tatame eme metten, God eri porere e seken. Jisas ere etep wom.

Ta wuri te kwar sen yin Jisas eteri tewok sirim.

36 Farisi tame ere Jisas erne wom, ere eterken a ate wom. Wom, Jisas ere eteri akek yin sin a abetem. 37 Abetem, ta wuri te wule yaper tobobetem ta, te ete komke temenem. Temenem, te metem, Jisas ere Farisi tame eteri akek a abetem. Etep metem, te papek nenem gin peten sen ek yim. Gin e kwar yenbo yewomenem. 38 Te yin Jisas eri magel ganke teten eteri tewo tobo mekinke keram. Kerabetem, le ok Jisas eteri tewo luke yeirbetem, te Jisas eri tewo etetri tare takek saketem, te eri tewo etetri ragike bwoyin eri tewo kwar pebetem.

39 Jisas erne a ate wom Farisi tame ere etep lam, ere eter maime etep wom. Jisas ere God eri tuma wusoube tame seken berai. Ere seken temente, erne let kereye ta teri nenbe wule yaper, ere etep noub mette. An labe, ere etep tene beke met. Ere maime etep wom.

40 Jisas ere erne etep wom. Saimon, an tuma wuri nene wote. Saimon ere etep wom. Tuma wusoube tame, ne ane wote. 41 Ere etep wom. Kel newobe tame ere tame pes epne kel newom. Tame wuri erne ere 100 kina newom, tame wuri erne ere 10 kina newom. 42 Yuri epe kel berai, epe awosein beke newo. Kel newom tame ere etep wom. Etep temenem. Ane sene mane newote. Etep wom, eike kenawaike metekwasem? Eike kerake metekwasem? 43 Saimon ere awosein etep wom. Ete tame ere kel nogwape petem, ete kel ere maime erne sene beke newo, eter ere metekwaswai tem. 44 Etep wom, ere ta tene petkwo lan Saimon erne etep wom. Gwo ta ne tene laye. An neri akek yan woraye, ne ane tewo ok keyate ok beke newo. Ete ta te ari tewo etetri le okke keyaye, etetri tare takek okse saketeye. 45 Ne ane beke metekwas, ne ane beke bwoi. An yan woraye, ete ta te ane tewo etetri ragike bwoiwo. 46 Ari tare ne kwar beke pe. Etet te ari tewo kwar peye. 47 An nene wobe. Te ane metekwasye, ane pap yewoye, an teri wule yaper peten sepitye. Eike tatame eme wule yaper nen kerake nente, ete tatame eme ane pap kerake yewote. 48 Etep wom, Jisas ere ta tene etep wom. Neri wule yaper an peten sepitye. Etep wom.

49 Tame eme eterken sin a abetem, eme etemwou etemwou namdem. Ete tame ere eike? Ere wule yaper peten sepitbe. 50 Etep wom, Jisas ere ta tene etep wom. Ne ane aboye, etepke an neri wule yaper peten sepitye, God ere nene sene petye. Ne selpap yenbo meten yite. Etep wom.

Copyright information for `YSSYAWU