Mark 16

Jisas ere sele meike sene wayen yim.

(Matyu 28:1-8; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)

1Juda tatame etemri ege si yabel temke, Makdala komri Maria te gwo, Jems eri nawo Maria te gwo, Salome te gwo eme yin bosmame kwar petem. Kwar eme Jisas eri kupa etek kerete abom. 2Etep abom, Sande keru ei berabetem, ta eme sele late yim. 3Yibetem, eme etemwou etemwou tuma namden etep wom. Eike pape puri eru ragerten pape erne gelkwute? 4Etep namden eme yin lam, pape eisau ere gelkwun kena tuknamenem. Ete pape ere eisauwai. 5Etep lan eme pape purik wurin lam, tame taureyen ere pi seit yekwo etek simenem. Ere tame oub geipa waren simenem. Erne lam, eme wouken akem.

6Ere emne etep wom. Kem mane akte. Kem Nasaret komri Jisas erne sopbe. Eme me kwuran peiken erne etek kwanem, ere sam. Sam, ere sene wayen yiwo. Ere gwo beke te. Eri kupa rasem emi kem ape yan la. Ere beke te. 7Kem epe yin, Pitaken Jisas eteri akeite anepoi tameken emne etep wote. Jisas ere Galili yekwok kemne taresin koute yiwo. Kem Galilike yin erne etek late. Ere kemne etep kiyi wom tumakap, kem yin eteri anepoi emne etep wote. Etep wom.

8Eme pape puri mesginin amen yim. Eme wouken akem, let tewo oksubu teyewom, eme eikene beke wuri wusou.

Makdala komri Maria te Jisas erne lam.

(Matyu 28:9-10; Jon 20:11-18)

9(Sande ei berabetem, Jisas ere sene wayen yim, ere Makdala komri Maria etetne kiyi yin lam. Kiyi gabo ep yekwo let ep yekwo let bor pes keyem (7-pela) eme etetne gulelemenem, Jisas ere ete gabo emne pekeroukum. 10Jisas erken kiyi sewurbetem anepoi tame eme pap yaper tem, eme keratirbetem. 11Maria te yin emne etep wusowum. Jisas ere tetan. An erne laye. Eme etep metem, eme teri tuma kenawaike beke abo.

Anepoi tame pes epe Jisas erne keluke lam.

(Luk 24:13-35)

12Yuri eteri anepoi tame pes epe kom mesginin keluke sewurbetem, epe Jisas erne lam, ere kiyi temenemkap. 13Epe erne lan, epe yin akeite anepoi tame emne etep wusowum. Epe etep wom. Nesa Jisas erne laye. Eme etep metem, eme epne etep wom. Kep me yikwokwobe. Eme etep wom.

Jisas ere anepoi tame emne yaku newom.

(Matyu 28:16-20; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23)

14Yuri anepoi tame eme ep yekwo let ep yekwo let tewo ges wuri keyem (11-pela) eme sin a abetemke, Jisas ere emne etek yan lan, ere pap wayen emne woyewom. Kiyi ta murken tame pesken eme ane lam, eme kemne yan wom. Jisas ere sene wayen yiwo. Nema erne laye. Etep wom, anepoi tame eme emri tuma worwor beke met, eke Jisas ere emne woyewom. 15Ere emne etep wom. Kem nowsel nogwapek yin God eri tuma yenbo tatame nogwape emne wusowun sewurte. 16Eike ane kenawaike abote, kem emne baptais ok wirute, God ere emne sene pette, eme eyar temente. Eike ane kenawaike beke abo, yuri God ere emne tuma namden, emne pete nenbe. 17Ane kenawaike abote tatame eme rigrabe nente. Eme areri sigke won, eme ari murek gabo emne pekeroukte. Eme akeite akeite tumak namdete. 18Eme sopo letke pette, sopo emne beke kip tan sa. Eme tame sabe ok yaper ate, eme beke kip sa. Eme let kere tewo kere tame emne let kerete, eme yenbo sene tete. Ere emne etep wom.

God ere Jisas erne wom, ere God eteri komke yim.

(Luk 24:50-53; Aposel 1:9-11)

19Aneyen Jisas ere emne wo mesginin God ere erne womke, ere God eteri komke yin God eteri pi seit yekwok sim. 20Yin sim, eteri anepoi tame eme akei komke komke tuma wusowun sewurbetem. Aneyen Jisas ere etemken yaku etep kerebetem. Tatame eme anepoi emri nenem rigrabe lam, eme etep wom. Emri wobe tuma e seken. Etep wom.)

Mak ere bas rasem tuma ab eteke.

Copyright information for `YSSYAWU