Philippians 4

Nema selpap porere yenbo wurisubuk ten metekwaste.

1Ari geisimase, an kemne kobo kenake lan kemne yan late abobe. An kemne kenake metekwasen gabebe. Ari tamenowu, kem Aneyen eterke muresen noub tetbetete.

2Yuodiaken Sintikeken, kep ek met. Setat. Kep ei mane nakwosete. Kep Kristen lakemase, eke kep porere wurisubuk tete. An kepne etep wobe. 3Ari yaku kir som kerebe tame, an nene wobe. Ne ete ta pes epne kobo late, epe ei gerute. Epe arenken yaku kir kerebetem, nema God eteri Tuma Yenbo wusoubetem. Klemenken akeite tameken eme ari yaku kerebetem tamesip, nema etepken yaku kerebetem. Nema God eri tuma wusou yaku eisau kerebetem. Ete tatame emri sig God ere siglouke bas rasem. Noub som temente tatame etemri sig e siglouke bas rasten.

4Aneyen ere keremken tetan, eke kem erne kwokwos kwokwos metekwasbetete. An kemne sene wobe. Kwokwos kwokwos kem metekwasbetete.

5Tatame eme kemne etep late. Be wos kem nente, kem tatame emne noub elen me eyarbetete. Akei tatame eme kemne etep late. Aneyen ere mekinke tetan. 6Kem be wos wuri mane ep abo ep abote. Kem be wos abote, kem God erne pir won womette. 7Etep tete, God eteri pap yenbo newobe wule ere kemne newote. Eteri pap yenbo tebe wule e yenbosubuwai, nema mapeke abo. Eteri pap yenbo tebe wule e kemne kobo late, Krais Jisas eterke kemri porereken selpapken noub temente.

8Geisimase, an kemne tuma wurinabu sene wote. Keremri selpapke kem gwopkap wuleke abobetete. Be wule e wule seken, e wule yenbo, etepkap wule kem abobetete. Be wule e sebera yabe wule berai, kem etepke abobetete. Le yenbo labe wos kem etep abobetete. Tatame eme akeite tatame etemne gabebe wule yenbo kem etepke abobetete. Sig yenbo tetan wuleken kem etepke abobetete. Kem etepkap yenbo woswou abobetete. 9Wule nogwape an kemne kiyi wusowum, kiyi peteram, kiyi newom. Ete wule kem etep som tobobetete. Tobobetete, nemne selpap yenbo tete wule newobe God, eter ere keremken temente.

Filipai tatame eme Pol erne wos yenbo newopitim, ere metekwasem.

10Kem ane kobo late wom, kem ane wos newote kelu soplawoyim. Sene lup nogwape tem, kem ane kobo lan, kel newopitiyam. Eke an Aneyen erne kenake metekwasbe. 11An wos eikseten, an etep beke wo. Berai. Metekwasbe wule eri porere an kiyi petem. Be wos an tetan, an metekwasbe. An sag kere tame, an pap yenbo meten temente, o an wos eiksete, an pap yaper beke kip te, an pap yenbo meten som temente. 12Kiyi yabel kau an eikse akse tame temenem, yabel kau an kel worken tame temenem. Etep temenem, be wos be wos arenken tetan, an etep abobe. E yenbo. Etek berasmenem wule an metten. An kwoi sabe o an awos an se kir tebe, an etep abote. E yenbo. An woske tete, o an wos eiksete, an etep abote. E yenbo. 13Krais ere ane mure newobe. Eterke an akei wos kuyese nenbe.

14Ye, kem ane yenbowai nenem. An yaper temenemke, kem ane kobo lam. 15Kem Filipairi tatame, gwokap tuma kem noub metten. Kiyi an God eri Tuma Yenbo kom komke wusoubetemke, an keremri provins, Masedonia, mesginin yimke, akeite komri Kristen tatame eme ane kobo beke la, wos beke newo. Berai. Keremwou kem ane etep nenbetem, kem ane wos newobe, wos petbe wule tobobetem. 16Sene an Tesalonaika komke temenem, an wos eiksemenemke, kem ane tewok tewok kobo labetem, kem ane kel newopitiyabetem. 17An wos pette beke kip abo. Berai. An abobe, kem wule yenbo som nenbetete, eke God ere kemne tokwo yenbo awosein warkeken som newobetete. 18Kem Epafroditus erne newom kel nogwape ere sen yam, an petem. An yenbo siten. An yenbowai tetan. Ete kel e God erne kwar pebe bos yenbokap. God ere etepkap kwar bos yenbo metbe, kemri yenbo nenbekap labe, ere metekwasbe. 19God ere wos yenbo nogwape nogwape tetan. Etepkap, be wos be wos kem eiksete, Krais Jisas eterke, ari God ere kemne newote nenbe. 20God ere neremri Apei, ere neremri Keryen God. Nema eri sig eisau som wobetete. E seken.

Pol ere Filipai tatame emne pir wom.

21Krais Jisas eteri tatame yenbo etemne wurara wurara an emne pir wobe. Arenken tetan mase eme kemne pir wobe. 22Gwotek tetan God eri tatame nogwape eme kemne pir wobe. Apeilake tame Sisar eteri akek tetan tatame, eme kemne kenake pir wobe.

23An abobe, Aneyen Jisas Krais ere kobo lan yenbo nenbe wule ere keremken temente.

Pol ere bas rasem tuma ab eteke.

Copyright information for `YSSYAWU