Romans 13

Nema gavman tame etemri kulke tete.

1Tatame akei eme gavman yaku kere tatameken komri apeilake tatameken etemri kulke temente. God eter ere gavman newom. Ere emne gavman yaku newobe. 2Etepkap, tatame eme gavman emri tuma naswoite, eme God eteri tuma kir naswoibe. Naswoibe, God eter, gavman etem, eme ete tuma naswoibe tatame emne tuma namden awosein yaper nente nenbe. 3Wule yenbo tobobe tatame eme nau seten tame emne beke ak. Yaper nenbe tatame etem eme nau seten tame emne akbe. Kem gavman tame etemri tuma noub meten tobote, eme kemri sig yenbo wote. Etep tete, kem gavman emne beke kip ak. 4Nau seten tame eme God eteri yaku kere tame, eme kemne kobo labe tame. Kem wule yaper nente, kem akte. Eme nau seten, eme bepou beke se. God ere emne wom, eme wule yaper nenbe tatame emne tuma namden ake yaperke won wurbe. E etemri yaku. 5Eke kem gavman etemri tuma noub meten tobobetete. Kem etep tete, eme kemne yaper beke kip nen. Kem etepwou mane abote. Gavman emri tuma mette, e kem wule yenbo nenbe. Kem etep kir abote.

6Takis kel kem raste, e kir e wule yenbo. Gavman tame eme yaku kerebe, eme God eteri yaku kerebe. Etepkap kem takis raste. 7Kem emne awosein newote. Gavman eme takis kel wote, kem emne newote. Eikina abona takis kel kem emne newote. Gavman yaku kerebe tatameken apeilake tameken emri tuma kem noub mette. Emne kem wule yenbowou nenen sig yenbo wote.

Nema tatame emne noub nente.

8Be wos kem kiyi petem, kem tatame emne awosein newote. Kwokwos kwokwos kem etepwou nenbetete. Kem tatame emne kobo lan noub nenbetete. Kem etep nente, God ere Moses erne newom wule kem kir nente. 9Wule kau gwo. Kem sir mane yite. Kem alwo mane pete. Kem sir mane pette. Kem akeite tameri wos mane malte. Ete wuleken akeite wuleken emri somo gwopkap. Kerem maime noub nenbekap, kem akeite tatame emne etep noub nente. 10Kem akeite tatame emne noub nente, kem emne yaper beke kip nen. Etepkap kem God ere Moses erne newom wule kem akei noub nenbe.

Nema wule yenbo tobon sewurte.

11Jisas ere sene yate yabel kem abon etepkap wule som tobobetete. Gwopte kem som mane tuknamente. Kem wayen yin eteri wule tobote. Nema kiyi Kristen tem yabel nema etep wom. Yuri Aneyen ere nemne pette. Etep wom. Gwotepte nema metten, ere nemne sene pette yabel mekin mekinye. 12Kerneiri omote nenbe, ei berate nenbe. Nema neirke nenbe wule yaper mesginte. Nema ei nai wos peten wule yenbo yabel genik nente. 13Yabel genik tetan tatame etem tebekap, nema etep tobote. Nema sukye yaper mane worate. Nema sisi mane pete. Nema sir mane yite. Nema wan mane gwolen sewurte. Nema ei mane nakwosen ei mane naite. Nema akeite tatame emne pap yaper mane tete. 14Kem Aneyen Jisas Krais eteri selpapkap tete. Kem keremri selpap yaper mesginte, kem wule yaper sene mane abote.

Copyright information for `YSSYAWU