bJo 13:2
cMak 14:13 fekamp kar fi fek nkeae.
eSng 41:9; Jo 13:21-22
i27 Jo 13:12-15
mJo 17:9,11,15; 21:15-17
nLu 9:3
oAis 53:12; Lu 22:32-33
pLu 19:47-48
qLu 22:34
tJo 10:24-26

Luke 22

Judaso Jisasén outɨrimp kar

1Yis Moráp Pan Fárrá Lotu i konap Pasova Yae wae wonae fik nánko, a  2pris tokwae fákáre ntia lo kar yénkrá farákáp konap arop fárákap mao Jisasén farop mwaria napao maok, koumteouráp arop fárákapao nkeantánia apáprá kánánkámp mokopia farop mwanámpria mwae kup oupourounk.

3Satano akwapea Judas, ankwap e Iskariot, maomp nɨnɨk mek noumpoukoup. Am Judas te Jisas éréképá yárak i konámp éntér-sámpramp arop fárákap ou mekamp. b  4Mao akwapea, pris tokwae fákáre ntia lotu nap tokwae taokeyakáp konap soldia fákáre méntér tankrá, Jisasén am arop fárákapamp yaek sánk naenámpan sérarrá am naenámp mwae kup oupourounk. 5Aenánko maok, am arop fárákapao warákáránkia maok, ‘Fwap amwan mani sánk mwanámp’rá sér. 6Aenapo maok, Judas am fárákapamp kar wawia ‘Fwapono’rá séria maok, mao, arop nke mo nap ke fek am fárákapamp yaek Jisas sámp-sánk nanampria mwae yororia yépék.

Pita ntia Jon Pasova fɨr nánapnep kar

Matyu 26:17-25; Mak 14:12-16

7Yis Moráp Pan Fári konap Yae wae korop. Am yae fek te sipsip morok, am Pasova fár mwanámpria yénkép i konapon. 8Aenámpantá Jisaso Pita ntia Jonén tirá kéréprá, “Yumo akwapea Pasova fɨr nánapia nepo, nomo fár mwanámpon.” 9Aeránko maok, am arop yaworao Jisasén turunkrá, “Amo nɨk nap te, yino maok nánap nenempon?” 10Mao am arop yaworan sérrá, “Yumo wawenke! Yumo Jerusalem mek akwap nepo, arop ankwap sospen mek ént yɨnkɨpea férek papea c  samprá akwap námp yumwan mwaeaok kɨkɨp naenámpon. Aenánko, yumo mao akwapnámp nap mek am mek maomp wakmwaek akwap kip. 11Aeria yumo ankár am nap naropwarén sérrá, ‘Amwan yinomp Tisa sérrá, “Námo náráp éréképá yárak i konamp arop fárákapént Pasova fɨr fánanamp nap aokore te maok yak námpon?” ’ 12Aerá turunk nepo, mao yumwan narekamp aokore tokwae kákánarráp tankáp i konap fae ankank tankáp námpráp yénkép nánko, yumo am mek Pasova fɨr nánap kip.” 13Am arop yawor akwapea, waeman Jisaso séri námpaok taknámpia maok, wae Pasova fɨr nánapi pwar.

Jisaso éréképea yárak i konámp aropan pan ntia wain nénknámp kar

Matyu 26:26-30; Mak 14:17-26; 1 Korin 11:23-25

14Am fár mwanap ke korop nánko, Jisas náráp éréképea yárak i konámp aposelént fár mwaria tankáp. 15Aeria mao am fárákapan sérrá, “Ono nánkár wakmwaek te touwe tokwae sámp nanampara, manmékɨr yumont mámá Yae Tokwae fek Pasova fɨr fánaeria warákár tokwae nampono. 16Ono yumwan sér rae: Ono te warko Pasova fɨr fár mono akwapea Kwaro náráp firáp taokeyak naenámp ke fek am Pasova fánámp fi kare érik koropnámp ke fek fánanampon.”

17Aeria maok, mao wainráp kap sámpea Kwarén kar fáparákia am fárákapan sérrá, “Yumo má sámpea ou fápárákaprá fárenke. 18Ono yumwan sénampon: Ono te oukoumwania nánkárap kor wain ént fár mono, akwapea Kwaro náráp firáp taokeyak naenámp ke korop námp fek fánanampon.” 19Aeria maok, warko mao pan sámpea fákeyakrá Kwarén kar fáparákia pwarará, fopwaria am fárákapan nénkria maok, sérrá, “Mámá te onomp pourounono. Ono yumwan yaewour naenámpria nénk nampon. Kápae kare por yumo takria onan nɨnɨk kip.” 20Pasova fɨr ponankor fépéria pwarapo, tá taknámp ankwap wainráp kapan kor takrá sér, “Mámá wain te onokump yɨri fek kontrak wourékam papea pwar namp wounápono. Aeriaka am yɨri te yiráp por kwarákárria yumwan yamokwap námpon. d  21Aeno yumo nkenke: Am arop onan yopor aropamp yaek pap naerianámp te onont mámá kákánar fek fárrá tank námpon. e  22Aenámpan maok, Aropamp Táráp te fwap Kwaro nánapi tenámpaok akwap naenámpon. Aeno man yopor aropamp yaek sánknámp aropao maok, mao te koupouteane!” f  23Mao aerá sénánko maok, am arop fárákap námoku kok turunkuprá, ‘Ae te wa mokop tak kun?’rá sérar.

‘Wa mokop tokwae karono’rá sérarnap kar

24Táte warko Jisaso éréképea yárak i konámp arop fárákap námoku ou mek táman kar yorowarrá, ‘Wa mokop nomp tokwae kar yak naenámpon?’rá sérar. 25Aerapo maok, Jisaso am fárákapan sérrá, “Mámá apárokamp king tokwae te kárákáre tokwae napara, arop poukeyak nánko, arop fárákapao, mao te arop yaewour kwapwe konámprá nɨnɨk mwanapria napon. 26Aeno yumo te takrá nɨnɨki kwapono. Yumo ou mek arop tokwae kar yak naerianámp te, ankár nánae karao wakmwaek yak konámp niamp kuno. Tá yumwan taokeyaknámp arop te ankár yaewour naenámp tére arop niampi yak naenámpon. g  27Ae te wa tokwae karono? Arop tankrá fɨr fánámp ni, nopok tére arop fɨr nánapi sankoropá sánknámp arop nie? Am arop tankrá fɨr fánámp támao maok, tokwae karono. Aeno ono yumo ou mek yak namp te, tére arop arákarea yumwan yaewour nampon. h , i 

28Ono wokwaek nkwakwe make touwe sámp nampon kor, yumo onan pwarará pɨrɨkɨmpá tukup mono. Waeman onont yakápi napon. 29Onomp Naropwaro maomp firáp poukwapá yak nanamp kárákáre sáp námpan, tá taknámp ono am kárákáre yumwan nénk nampon. 30Ono am Kwaromp firáp taokeyak namp mek te yumo fwap onomp kákánar fek fɨr fépérrá ént fépér mwanapon. Yumo fwap kingomp sia fek tankápria éntér-sámpramp Israel fi mekamp koumteouráp arop fárákapan yurukup mwanap arop fárákap yakáp mwanapon.” j , k 

Jisaso ‘Pita námwan younkwe sɨnaean’rá sénámp kar

Matyu 26:31-35; Mak 14:27-31; Jon 13:36-38

31Jisaso am kar séria pwarará, Pitan sérrá, “Saimon, Saimon, wawae! Kwaro takanorianánko, Satano, wa mokop Kwarént koumpeyak nánko, wa mokop Kwarén pwaran nke nae ritea yumwan yampourou naeria waeane. l  32Aenámpan maok, ono wae amwan yaewourria Kwarén sénanko, amo onan mérap te onan ankár pwarará akwap mono. Warko wakmwaek arákarrá ononampok koropria waráp ankwapyaenápén kárákáre sánk nanapon.” m 

33Aeránko, nopok Pita man sérrá, “Tokwae Kar, ono te waeman amwan fákapria te, onan méntér fákap mwanapria nánap nampon. Tá ono waeman amont sumpwi nanampria nánap nampon.” 34Aeránko nopok Jisaso Pitan sérrá, “Pita, ono amwan sénampon: Mámá kumuruk oukoumwan mámá kakaruk fárámp mo námp fek, amo yinɨnk por onan te ‘Mér mo nampono’rá sénae rapon.”

Jisas náráp éréképá yárak i konámp arop fárákapan ‘Mér kip’rá sénámp kar

35Tá warko Jisaso am fárákapan sérrá, “Wokwaek ono yumwan tirá kérépanko tukupap fek te paus mani, brasbel, su, aráte ti-tukup moiapon. Am ke fek te yumo ankank ankwap moiap ni, fwap nie?” Aeránko maok, nopok am fárákapao sérrá, “Mono.” n  36Aerapo maok, Jisaso am fárákapan sérrá, “Oukoumwan te arop maomp paus mani tank nánko te, sámp, brasbelan kor tak. Táte arop bainat mo námp kwamp te, náráp waempyam aropan sánkria am fekamp mani sámpea bainat ankárank sámp kun. 37Am te apae riteanápe, Kwaromp Buk fek profet kar arakrá sér, ‘Kwatae nɨnɨkráp arop ou mek tapokwapá kouroump napon.’ Ono yumwan sénampon: Kwaromp Buk fekamp onan sénámp profet kar waeman ankár korop naenámpon.” o  38Aeránko nopok am fárákapao sérrá, “Tokwae Kar, amo nkeae! Yino wae bainat anánkaopwe tank námpon.” Jisaso am fárákapan sérrá, “Aenánko te wae támaono.”

Jisaso Oliv Faonkwek kar toropwapimp kar

Matyu 26:36-46; Mak 14:32-42

39Takia pwarará, Jisas Jerusalem taun pwarará Oliv Faonkwek wokwaek i konámpnámp taknámp náráp éréképá yárak i konámp arop fárákap éréképea akwap. 40Akwapea am fekria am fárákapan sérrá, “Yumwan Satano poupwekápantáno. Kwarén sénapo, ankár yumwan yaewour naenámpon.” 41Aeria maok, mao am fárákapan am fek párakoprá panek tae morok 30 mita fek akwapea kwaráp torokomprá Kwarén arakrá sér, 42“Ayao, amo fwap tak naeria te amo onan touwe sáp mwanap má sámp-sɨnanapon. Aenanapan maok, onomp nɨnɨkaoki kwapono. Mono. Amo ankár amokuráp nɨnɨkaokampo.”

43Aerá sénánko maok, yámar mekamp ensel ankárankamp maonámpok koropea man kárákáre sánk. 44Jisaso am touwe sámp naenámp táman yonkwae sakáp tokwaeria kárákáre fek Kwarén kar toropwap. Aenánko maok, maomp pouroukamp fápáre te yɨri niampria apárok fɨrɨkɨp pɨkrɨnk.

45Mao Kwarén séria pwarará fokopeyakea maok, akwapea éréképá yárak i konámp arop fárákapan nke nánko, am fárákap te ankank kwatae Jisasomp pourouk korop naenámp táman yonkwae touwe tokwaeria kour porokwe nánko, pampi yakáp. 46Aenapo, Jisaso am fárákapan sérrá, “Apaerá pamp rape? Yumo fárámpea Kwarén sérenke. Takria Satanomp nɨnɨk koropea yumwan sámp nánko, kwatae nɨnɨk fek tukup mwanape.”

Judaso Jisasén yopor aropamp yaek papnámp kar

Matyu 26:47-56; Mak 14:43-50; Jon 18:2-11

47Jisaso oukoumwan am kar takrá sérrá yak nánko, kápae kare arop ou wae korop. Aenapo am arop Judas, mao te am éntér-sámpramp éréképá yárak i konámp ou mekampao maok, mao mekia am fárákapan mwae yénképrá korop. Mao koropea Jisasomp wonae fikria man koupwiyakrá aop mukur naeria. 48Aenánko maok, Jisaso man sérrá, “Judas, amo Aropamp Táráp kwekárrá koupwiyakrá aop mukuria yopor aropamp yaek sánk nae rape?”

49Am éréképá yárak i konámp arop fárákap Jisasént yakápi napao, Jisasén sérrá, “Amo nɨnɨk nap te, yino má arop fárákapan bainat fek faoporrá épér mwanámp nie?” 50Takria maok, arop ankárankamp am ou mekampao bainat ér-sámprá pris taokeyak konámp aropamp tére konámp aropan karámp-sɨrrampweria yae-párák mwaekamp woupwi kor mwar aop-sɨnánko pɨká párákap. 51Aenánko, Jisaso nkea sérrá, “Amo nopok i konap nɨnɨk te ankár pwarae!” Aeria maok, Jisaso warko am aropamp woupwi kor sámprá kɨrɨmpá pwar nánko, warko wae kwapwe kare yak.

52Aenánko, Jisaso pris tokwae fákáre ntia lotu nap tokwae taokeyakáp konap soldia fákáre ntia Juda fi taokeyakáp konap arop fárákap man sámp mwaria korop nap táman sérrá, “Yumo bainatráp yaopwae tia yorowarinámp aropan sámp mwaria korop konap niamp korop rape? 53Kápae kare kumur ono yumont lotu nap tokwae mek yak namp fek te, yumo onan sámp moiapono. Aeno oukoumwan mámá ke fek yiráp kerao korop námpon. Oukoumwan mámá fae tákáre ke fek kɨrɨkɨpamp kárákárerao kwe-pwar námpon.” p 

Pita ‘Jisasén mér mono’rá sénámp kar

Matyu 26:57-58,69-75; Mak 14:53-54,66-72; Jon 18:15-18,25-27

54Aerá séri pwaránko, Jisasén wae sámpea tukup. Man warámp-santukupea pris taokeyak konámp aropamp nap mek napo, Pita te am fárákapamp wakmwaek kwarok-te kwarok-te akwapea panek tae morok yak. 55Arop ankwap fárákapao pris taokeyak konámp aropamp nap yaknámp yár mek yaomwi yankia pwatea am fek tankáp napo, Pita akwapea méntér yaomwi fek tank. 56Aenánko, pris taokeyak konámp aropamp tére konámp yupu Pitan énounkoupia am arop fárákapan sérrá, “Mámá aropao kor Jisasént yak námpono.” 57Aeránko maok, nopok Pita sérrá, “Mono! Ono am arop te mér mo nampono.” 58Aeritea tank tae morok nánko maok, tá warko arop ankwap ankárankampao man nkea sérrá, “Amo kuri amo maomp firáp arop támaono.” Aerámpan maok, Pita nopok sérrá, “Ono maomp firáp arop te mono.” 59Tá wakmwaek ankárankamp ke akwap tenánko, arop ankwap am tankápnap arop fárákapan tékén sérrá, “Kare karono. Mámá aropao kor méntér yak námpon. Mao te Galili mekamp aropono.” 60Aeránko maok, Pita nopok man sérrá, “Ono amo sénap kar am te mér mo nampon.” Aeránko maok, am ke fek táman kakaruk fárámp. 61Aenánko maok, Jisaso kotrá yak námp feknámp mankrá sámp-arákarrá Pitan tokoreyak nánko, Pita warko wokwaek Jisas sérimp kar am nɨnɨk. Wokwaek mao sérrá, ‘Mámá kumuruk oukoumwan kakaruk fárámp mo nánko, amo yinɨnk por sérrá, “Ono Jisas te mér mo nampono”rá sénanap’ rimp kar warko nɨnɨk. q  62Aeria mao yár ménki porok oukur akwapea yár younkwek yakrá yonkwae touwe tokwaeria éma wae.

Rom mekamp soldia fákáre Jisasén wouroumprá amomoránkria porokwapnap kar

Matyu 26:57-58; Mak 14:55-64; Jo 18:12-14,19-24

63Aenko maok, Jisasén sámpá tukupap, soldia fákáre
‘Rom mekamp soldia fákáre’rá sénámp te “Juda Tére konap Nɨnɨk” Buk 2 kware 73 fek nkeampo.
man wouroump séria man yae fek fukiapon.
64Am fárákap te Jisasomp yimetápok waempyam woukoupea pwarará, porokwaprá man arakrá turunk, “Amoku méria profet kar fek sérae: Amwan te wa porokwapán?” 65Ankár takrá tukuprá kápae kare ankwap wouroump kar sérariapon.

Jisasén Kaunsilo nke námp fek kotiap kar

Matyu 26:59-66

66Tá warko wakmwaek yámar aok nánko, Juda fi taokeyakáp konap arop ntia pris tokwae fákáre ntia lo yénkrá farákáp konap arop fákáre koupoukour napo, arop ankwap fárákapao Jisasén warámpea am Kaunsil
‘Kaunsil’: “Juda Tére konap Nɨnɨk” Buk 2 fekamp kware 55 fek nkeae.
fákáreaonapok tukup napon. Aenapo maok, am Kaunsil fákáre Jisasén turunkrá,
67“Amo yinan sérae: Amo te Krais ni mo nie?” Aerapo maok, nopok Jisaso am fárákapan sérrá, “Ono yumwan sénanko te, yumo mér mo mwarea napon. t  68Tá ono yumwan ankwap kar turunk nanko te, yumo onomp kar pwarokwaprá sér mono. 69Táte oukoumwania nánkárap wakmwaek Aropamp Táráp Kárákáre Tokwaeráp Kwaromp yae-párák mwaek tank naenámpon.” u 

70Aeránko maok, am fárákap ponankor Jisasén sérrá, “Ae te tak napara, amoku támao amo Kwaromp Táráp nie?” Tá nopok mao am fárákapan sérrá, “Yumoku támao takrá sénapon.” 71Aeránko maok, am fárákapao sérrá, “Nomo apaerá ankwapamp kar wa mwaria yépék mwanámpanáp? Waeman námokuráp táp meknámp mámá kar sénánko, nomo wa námpono.”

Copyright information for `YUJ