a13.2Ya 9.15
b13.3Ya 6.6
c13.5Ya 12.12; 15.39
d13.11Ya 9.8
e13.13Ya 15.38
f13.17TP 1.7; 6.6; 12.51
g13.18IDT 14.34; GT 1.31-32
h13.19GT 7.1; Jos 14.1
i13.20GK 2.16; 1Sa 3.20
j13.211Sa 8.5,19; 10.20-24
k13.221Sa 13.14; 16.12; Kap 89.20
l13.232Sa 7.12-16
m13.24Mt 3.1-2
o13.28Mt 27.22-23
p13.29Mt 27.59-60
q13.31Ya 1.3,8
s13.34Ais 55.3
u13.38-39Ro 10.4
v13.41Ab 1.5
w13.46Ya 3.26; 18.6
x13.47Ais 49.6
y13.51Mt 10.14; Ya 18.6

Acts 13

Banabas gat Sol gat yabekgwit

Antiok paŋmuwukbi kabɨkon kombɨ amɨn ae yoyɨŋdet amɨn kɨsi egɨpgwit. Uŋun dakon mani yaŋ: Banabas, ae Simeon mani kɨnda Naija yaŋ iyɨwit. Ae Lusias Sairini kokupmon nani, ae Manain uŋun monɨŋɨsogon da Erot gat kaloŋɨ egɨpgumal, ae Sol. a Bɨsap kɨndakon jap kelek egek Piŋkop gawak ɨmɨŋek egɨpgwit. Yaŋ aŋakwa Telagɨ Wup da yoyɨgɨt, “Ji Banabas gat Sol gat manjɨŋ yopba pi anjil do nandɨsat uŋun anjil.” b Yaŋ yaŋban nandaŋek Piŋkop do nandaŋek jap kelek egek bɨsit pi awit. Aŋ mudaŋek kɨsitni amɨn bamot da kwenon wɨtjɨŋek yabekba kɨgɨmal.

Amɨn bamot Saiprus mɨktɨmon Piŋkop dakon gen yagɨmal

Amɨn bamot Telagɨ Wup da yabekban Selusia kokup papmon pɨgɨgɨmal. Pɨgek uŋudon da tap wakgakon da Saiprus wɨgɨgɨmal. c Wɨgɨ Salamis kokup papmon kɨŋ altaŋek Juda amɨn dakon muwut muwut yut tawit uŋudon agek Piŋkop dakon gen yaŋ teŋteŋagɨmal. (Jon mani kɨnda Mak uŋun amɨn bamot gat kɨsi agek paŋpulugagɨt.)

Aŋek mɨktɨm tɨmjok kɨnda tap binap tosok uŋun mani Saiprus uŋun kɨsisi agɨ mudaŋek don Papos kokup papmon kɨŋ altawit. Kɨŋ altaŋek Juda amɨn kɨnda kagɨmal. Uŋun amɨn sot wamwam amɨn ae kombɨ gen toptop yogok amɨn kɨnda. Uŋun amɨn mani Ba-Yesu. Ba-Yesu uŋun gapman dakon mibɨltok amɨn mani Segius Paulus uŋun dakon paŋpulugokni egɨpgut. Segius Paulus uŋun nandak nandakni wukwisi. Sol gat Banabas gat da obɨŋ Piŋkop dakon gen yaŋbal nandɨsak do yaŋ yomgut. Mani Segius da Yesu dɨma nandaŋ gadaŋ ɨmjak do amɨn bamot uwal aŋ yomgut. (Ba-Yesu uŋun sot wamwam amɨn kɨnda do Grik genon da Elima yaŋ iyɨwit.) Mani Sol (mani kɨnda Pol) uŋun Telagɨ Wup da burɨkon tugaŋban Elimas tebaisi kaŋek yaŋ iyɨgɨt, 10 “Gak Sunduk dakon monji. Gak aŋpak tagɨsi morap toŋ uŋun dakon uwalni. Top gen yogok mibɨlɨ mibɨlɨ gat ae aŋpak yokwi morap uŋun gagon tugosok. Gak da Amɨn Tagɨ dakon aŋpak kɨlegɨsi paŋ upbal asal. Yokwi morap asal uŋun dɨma yopbi, ma?” 11  d Yaŋ yaŋek iyɨgɨt, “Nandaki, abɨsok Amɨn Tagɨ dakon kɨsit da gɨkban dabɨlgo pɨlɨn tokdɨsak. Aŋakwan gɨldat dɨmasi kaŋek dabɨlgo yaŋ gɨn taŋakwan bɨsap dubagɨsok egɨpbi.”

Pol da Ba-Yesu yaŋ iyɨŋakwan uŋudon gɨn pɨlɨn tuk da pɨŋ dabɨlɨ sopgut. Sopmaŋakwan kosit wɨsɨk aŋek amɨn da kɨsirɨkon abɨdaŋek kosit yolɨni do pabɨdaŋ dagok agɨt.
12 Yaŋ aŋakwan Segius uŋun kaŋek nandaŋ gadat agɨt. Aŋek Amɨn Tagɨ dakon gen do nandaban yo madepsi agɨt.

Pisidia mɨktɨm dakon kokup kɨnda Antiok uŋudon Piŋkop gen yagɨmal

13  e Pol gat notni gat kɨsi Papos kokup pap yɨpmaŋek tap wakga abɨdaŋek Pega kokup papmon kɨwit. Pega kokup pap uŋun Pampilia mɨktɨmon tosok. Jon mani kɨnda Mak uŋudon yopmaŋ degek tobɨl Jerusalem aeni pɨgɨgɨt. 14 Pega yɨpmaŋek kɨŋ Antiok kokup papmon kɨŋ altawit. Antiok uŋun Pisidia mɨktɨmon tosok. Sabat bɨsap kɨndakon Juda amɨn da muwut muwut yutnon pawɨgɨ yɨkgwit. 15 Yɨgakwa uŋun muwut muwut yut dakon kɨla amɨn da gen teban ae kombɨ amɨn gen Piŋkop da papiakon toŋ uŋun baŋ dɨwarɨ manjɨŋ mudaŋek Pol gat dabɨni gat do gen yaŋ yɨpba pɨgɨgɨt, “Not kabɨ, ji amɨn dakon but paŋteban ak do gen dɨ yok do nandaŋ kaŋ tagɨ yoni.”

16 Geni uŋun nandaŋek Pol pɨdaŋ agek tayaŋgok yɨtni yaŋ do kɨsirɨ aŋenagek yaŋ yoyɨgɨt, “Israel amɨn ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ, ji Piŋkop gawak ɨmaŋ amɨn, nak do mɨrak yopni! 17  f Israel amɨn dakon Piŋkop da babɨknin iyɨ do manjɨŋek Isip mɨktɨmon gɨsam yomaŋakwan amɨn morapmɨsi ɨreŋ tawit. Don Piŋkop da iyɨ da tapmɨmon Isip baŋ tɨmɨk paŋopgut. 18  g Yaŋ aŋek mɨktɨm kɨbɨrɨ tɨmon agek aŋpak yokwi aba Piŋkop da yum pɨndagakwan bɨlak 40 egɨpgwit. 19  h Aŋakwan Kenan mɨktɨmon Piŋkop da mɨktɨm 7 uŋun dakon amɨn paŋupbal aŋek mɨktɨmni Israel amɨn do wagɨl yomgut. 20  i Uŋun yo morap altaŋ yomgwit uŋun dakon bɨlakni 450 da arɨpmon altawit.

“Aŋek don Israel amɨn mɨktɨmni abɨdaŋ egakwa Piŋkop da kɨla amɨni paŋalon aŋ yomgut. Yaŋ aŋakwan wɨgɨ kombɨ amɨn Samuel altagɨt.
21  j Samuel da bɨsapmon Piŋkop da kɨla amɨn madepni kɨnda aŋalon aŋyomjak do Israel amɨn da yawit. Yaŋba Samuel da Sol, Kis dakon monji naŋ aŋalon aŋ yoban uŋun da kɨlani aŋakwan bɨlak 40 yaŋ agɨt. (Sol uŋun Benjamin da jalapmon nani kɨnda.)

22  k  “Don Piŋkop da Sol yaŋ dagaŋ ɨban ɨsal egakwan Dewit da kɨla amɨn madep egɨpjak do manjɨgɨt. Piŋkop da yaŋ aŋek Dewit do yaŋ yagɨt, ‘Nak Dewit Jesi dakon monji uŋun kaŋek butno tagɨsi asak. Uŋun da geno tagɨsi guramɨtjak yaŋ kosot.’ 23  l Kalɨp Piŋkop da yaŋ teban tok gen kɨnda yaŋ yagɨt, ‘Don amɨn kɨnda yabekgo uŋun da Israel amɨn tɨmɨtjak.’ Yagɨt uŋun da arɨpmon Dewit dakon yawi dɨwaron naŋ Israel amɨn kabɨ tɨmɨtjak do Yesu yabekgɨt. 24  m Yesu pini dɨma wasaŋakwan Jon da Israel amɨn but tobɨl aŋek telagɨ pakbi soni do yoyɨgɨt. 25  n Jon pini aban mudok do aŋakwan yaŋ yoyɨgɨt, ‘Ji nak do namɨn yaŋ nandaŋ? Nak ji da jomjom aŋ ɨmaŋ amɨn dɨma. Mani nandani, amɨn wukwisi kɨnda nak da buŋon noldak. Nak uŋun amɨn dakon pɨŋbisi egɨsat do uŋun dakon kandap gwɨl napni nak da arɨpmɨ dɨma wɨtdalɨ.’

26 “Not kabɨ, Abraham dakon babɨni kabɨ, ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ Piŋkop gawak ɨmaŋ amɨn, nandani. Piŋkop da amɨn yokwikon baŋ tɨmɨtjak uŋun dakon but pɨso geni uŋun nin do yɨpban apgut. 27 Jerusalem amɨn gat ae kɨla amɨn gat da Yesu uŋun namɨn amɨn kɨnda yaŋ uŋun dɨma nandaba pɨsagɨt. Ae kombɨ amɨn dakon gen Sabat bɨsap morap manjɨwit, mani dɨma nandaba pɨsagɨt. Do uŋun amɨn gen pikon yɨpmaŋek aŋakba kɨmakgɨt. Yaŋ aba kombɨ amɨn da gen yawit uŋun bamɨ noman tagɨt. 28  o Yo yokwi kɨnda yaŋ ak, do tagɨ aŋatneŋ yaŋ kɨnda dɨma kawit. Mani Pailat da aŋakban kɨmotjak do madepsi yawit. 29  p Gen morap uŋun do kalɨp kombɨ amɨn da papiakon kɨlɨ mandawit uŋun da arɨpmon aŋ mudawit. Yaŋ aŋek bumjotni don tɨlak kɨndapmon naŋ kukwaŋ aŋkɨ kɨmakbi tamokon yɨpgwit. 30 Mani Piŋkop da kɨmoron naŋ aban pɨdagɨt. 31  q Pɨdaŋ gɨldat morapmɨ altaŋ yoban amɨn Yesu gat kɨsi Galili da Jerusalem pɨgɨwit uŋun da kawit. Abɨsok Yesu kawit amɨn da uŋun dakon geni Juda amɨnon yaŋ teŋteŋoŋ.

32  r  “Nin Gen Bin Tagɨsi dayamaŋ. Piŋkop da kalɨp babɨknin yaŋ teban tok kɨnda aŋ yomgut uŋun bamɨ toŋ agɨt. Gwakni kabɨ nin da bɨsapmon Yesu kɨmoron naŋ aban pɨdaŋban gen yagɨt uŋun bamɨ toŋ agɨt. Kap Papia 2 kon gen uŋun yaŋ mandabi:

‘Gak Monjɨno, nak abɨsok gak dakon Datgo asat.’
34  s Piŋkop da asi Yesu kɨmoron naŋ aban pɨdagɨt. Aeni arɨpmɨ dɨmasi kɨmotjak. Piŋkop da uŋun do yaŋ yagɨt:

‘Kalɨp Dewit do yo tagɨsi ae telagɨsi aŋ ɨm do yaŋ teban tok agɨm uŋun yo ji do dabeŋ.
Yo morap uŋun yagɨm uŋun da tɨlagon asi altokdaŋ.’
35  t Ae uŋun do Piŋkop da papiakon gen kɨnda gat yaŋ tosok:

‘Gak Telagɨ Amɨngo kɨmakbi tamokon yɨpbi taŋek dɨma mɨktosak.’
36 “Nin nandamaŋ, Dewit kalɨp Piŋkop dakon galaktok yolek egɨpgut. Aŋek don kɨmakban bumjotni aŋkɨ iyɨ dakon babɨkni da kɨmakbi yopyop tamokon yɨpba taŋek mɨktagɨt. 37 Mani amɨn uŋun Piŋkop da kɨmoron naŋ aban pɨdagɨt uŋun amɨn gɨptɨmni dɨma mɨktagɨt. 38  u Uŋun do aŋek not kabɨ gen uŋun yaŋ teŋteŋomaŋ uŋun pakyaŋsi nandani. Uŋun amɨn da nin dakon yokwi wɨrɨrɨt amɨnin egɨsak. Moses dakon gen teban guramɨgek ji amɨn kɨlegɨ arɨpmɨ dɨma ani. Yokwisi sigɨn taŋ damni. Mani uŋun amɨn da amɨn morap iyɨ do nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ amɨn uŋun yokwini wɨrɨrɨk yomɨŋek amɨn kɨlegɨsi yaŋ yoyɨsak. 40 Ji kaŋ kɨmotni! Dɨma kaŋ, kalɨp kombɨ amɨn da gen yawit uŋun jikon altosak. Gen uŋun yaŋ yawit:

41  v  ‘Manji gen yogok amɨn ji yo abeŋ uŋun kaŋek but morap aŋek wagɨl tasɨk toni.
Ji da bɨsapmon yo ŋwakŋwarɨ kɨnda akdɨsat.
Amɨn kɨnda da yo uŋun akdɨsat uŋun do dayɨsak kaŋ, ji arɨpmɨ dɨma nandaŋ gadakdaŋ.’ ”
42 Pol da gen uŋun yoyɨŋ mudaŋban Banabas gat yomakon pɨgakwal amɨn da yaŋ yoyɨwit, “Jil awɨki Sabat bɨsapmon aesil obɨŋek gen uŋun sigɨn niyɨnjil.” 43 Yaŋ yoyɨŋba amɨn kɨsi muwut muwut yut yɨpmaŋek yomakon pɨgɨwit. Pɨgakwa Juda amɨn morapmɨ gat ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon nani morapmɨ Juda amɨnon saŋbeŋek Piŋkop but dasi gawak ɨmgwit amɨn gat kɨsi Pol gat Banabas gat yolgwit. Yolakwa amɨn bamot da Piŋkop dakon nandaŋ yawotni do nandaŋek tebaisi agek egɨ aŋaŋ kɨni do yoyɨŋ paŋteban agɨmal.

44 Awuki Sabat bɨsap uŋun abɨŋakwan uŋun kokup pap dakon amɨn morapmɨsi da Piŋkop dakon gen nandak do abɨŋ muwukgwit. 45 Muwugakwa Juda amɨn da amɨn morapmɨsi muwukba pɨndagek amɨn bamot do yaŋba yokwi tok aŋek Pol da gen yagɨt abɨŋ yɨpgwit.

46  w Yaŋ aŋakwa Pol gat Banabas gat da pasol pasolɨ mɨni yaŋ yoyɨgɨmal, “Asisi, nit pi kokwinɨk nimgut da tɨlagon Piŋkop gen mibɨltok Juda amɨn ji do kalɨp dayamak. Mani ji da gen uŋun abɨdok do dɨma galak toŋ. Yaŋ aŋek egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni dɨmasi abɨdoneŋ yaŋ dɨsi yoŋ. Do nit ji depmaŋek Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon kɨndeŋ. 47  x Amɨn Tagɨ da yaŋ aneŋ do kɨlɨ yaŋ niyɨgɨt:

‘Nak da ji manjɨŋ depbo Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ dakon teŋteŋɨ madepni egɨpni.
Aŋek mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ amɨn paŋpulugaŋakwa yokwikon baŋ tɨmɨkgeŋ do manjɨŋ depgum.’ ”
48 Yaŋ yaŋban nandaŋek Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon nani da tagɨsi nandaŋek Amɨn Tagɨ dakon gen do but galaksi nandawit. Aŋakwan mɨŋat amɨn morapyo egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni abɨdoni do manjɨŋ yopgut uŋun da nandaŋ gadat awit. 49 Aŋakwa Amɨn Tagɨ dakon gen da uŋun mɨktɨm da kokup morap kɨsi ɨreŋ tagɨt. 50 Mani Juda amɨn da mɨŋat man madepni toŋ Piŋkop dosi pasalgwit, ae uŋun kokup pap dakon kɨla amɨnyo kɨsi dakon but sugawit. Yaŋ aŋek Pol gat Banabas gat yokwi aŋyomɨŋek uŋun mɨktɨmon dɨma egɨpjil do yolgwit. 51  y Yaŋ aba yokwi iyɨkon gɨn tosok yaŋ nandani do kandapnikon kɨmbabaŋ tawit uŋun tɨdaŋbal kɨŋakwa Ikoniam kokup papmon kɨgɨmal. 52 Kɨŋakwal Antiok kokupmon Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgwit amɨn burɨkon kɨsɨk kɨsɨk nandawit, ae Telagɨ Wup da tugaŋ yomgut.

Copyright information for `YUT