b3.4-6Ais 40.3-5
c3.7Mt 12.34; 23.33
e3.9Mt 7.19
g3.16Ya 13.25
h3.19Mt 14.3-4; Mk 6.17-18
k3.32Ru 4.17-22
l3.36WW 11.10-26
m3.38WW 4.25-26

Luke 3

Yesu da pini ak do aŋakwan kositni yul do yo morap noman tawit dakon gen

(Kɨlapmɨ 3.1–4.13)

Jon da Piŋkop gen yagɨt

(Mt 3.1-12 ae Mk 1.2-8 ae Jn 1.19-28)

1Sisa Taiberius da Rom dakon kɨla amɨn madep egakwan bɨlak 15 aŋakwan Pontias Pailat da Juda gapman dakon mibɨltok amɨn egɨpgut. Ae uŋun bɨsapmon gɨn Erot da Galili mɨktɨm kɨla agɨt. Aŋakwan padɨge Pilip da Ituria mɨktɨm ae Takonitis mɨktɨm kɨla agɨt. Aŋakwan Lisanias da Abilene mɨktɨm kɨla agɨt. 2Aŋakwan Anas gat Kaiapas gat da mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn egɨpgumal. Uŋun bɨsapmon Sekaraia dakon monji Jon mɨktɨm amɨn da arɨpmɨ dɨma egɨpmɨ tɨmon egakwan Piŋkop da geni ɨmgut. 3 a  Ɨban Jon uŋun Jodan Pakbi oba tosogon mɨktɨm morap toŋ uŋudon agek Piŋkop dakon gen yagɨt. Amɨn but tobɨl aŋek telagɨ pakbi soŋakwa Piŋkop da dɨwarɨni yopmaŋ yomjak do yoyɨgɨt. 4 b  Yaŋ aŋakwan kombɨ amɨn Aisaia da papiakon gen mandabi uŋun bamɨ tagɨt. Gen uŋun yaŋ:

“Mɨktɨm amɨn da arɨpmɨ dɨma egɨpmɨ tɨmon amɨn kɨnda da yaŋ tɨdaŋek yosok,
‘Amɨn Tagɨ dakon kosit aŋdɨmdɨm ani, kositni pasɨŋ aŋmɨlɨp ani.
5Aŋek daŋgap madep pekba tugoni ae ɨleŋ morap pasɨŋba kositni kɨlegɨsi asak.
Ae kosit gɨreŋɨ paŋmɨlɨp aba kɨlegɨsi asak.
Ae kosit yokwi paŋmɨlɨp aba wagɨl gwaljɨgɨ mɨnisi asak.
6Yaŋ aŋakwa mɨŋat amɨn morapyo da Piŋkop da nin yokwikon baŋ tɨmɨt do aŋek pi asak uŋun koni.’ ”
7 c  Amɨn morapmɨ Jon da telagɨ pakbi soŋ yomjak do abɨŋakwa yaŋ yoyɨgɨt, “Ji tuŋon amɨn emarɨ toŋ dakon gwakni kabɨ. Piŋkop da butjap nandaŋek yokwi pakpak do yo yokwisi aŋ yomdɨsak. Piŋkop dakon butjap apdɨsak yaŋ namɨn da uŋun dakon but pɨso dayɨk da uŋun yap do pasal kwaŋ? 8 d  Ji but tobɨl bamɨsi aŋek aŋpakjikon but tobɨl dakon bamɨ aŋalon ani. Ji dɨsi do ‘Nin Abraham dakon babɨkni’ yaŋ dɨma yoni. Nak yaŋsi dayɨsat, Piŋkop da yaŋban on tɨp kabɨ da Abraham dakon babɨkni tagɨ dagoni. Ji uŋun Abrahamon da altawit uŋun da yo madep dɨma asak. 9 e  Pareŋka kɨndap mibɨlon yɨpbi da tosok. Kɨndap morap bamɨ tagɨ dɨma toni uŋun mandaŋ kɨndapmon maba pɨgɨ sokdaŋ.”

10Amɨn da Jon dakon gen uŋun nandaŋek yaŋ iyɨwit, “Nin niaŋsi aneŋ?”

11Yaŋba Jon da kobogɨ yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn kɨnda paba pɨgɨkni bamorɨ kaŋ, mɨnini amɨn do kɨnda ɨmjak. Ae japni taŋ ɨmaŋ amɨnyo kɨsi yaŋ gɨn asak.”

12 f  Yaŋ yaŋban takis tɨmɨt tɨmɨt amɨn dɨwarɨ telagɨ pakbi sok do apgwit uŋun da yaŋ iyɨwit, “Yoyɨŋdet, nin niaŋsi aneŋ?”

13Iyɨŋba yoyɨgɨt, “Ji takis gapman da dayɨsak uŋun da arɨpmon gɨn tɨmɨtni. Ae saŋbeŋek dɨ gat dɨma tɨmɨtni.”

14Ae emat amɨn dɨwarɨ da yaŋ iyɨwit, “Ae nin niaŋsi aneŋ?”

Iyɨŋba yoyɨgɨt, “Ji amɨn yo yokwi aŋ yomɨŋek top yoyɨŋek moneŋni dɨma tɨmɨtni. Topmon da gen pikon dɨma yopni. Pi aŋ dakon yumaŋ nogɨ tɨmɨkgaŋ uŋun arɨpninon tɨmɨkgamaŋ yaŋ nandaba mudosak.”

15Amɨn da butni pɨdaŋban but morap aŋek yaŋ nandawit, “Jon uŋun Kristo bo?”

16 g  Yaŋ nandaŋakwa Jon da yaŋ yoyɨgɨt, “Nak pakbisi baŋ telagɨ pakbi soŋ damɨsat. Mani nak da manjikon abɨsak amɨn uŋun dakon tapmɨm da nak dakon tapmɨm yapmaŋdak. Nak yombem yokwi da kandap gwɨl napni tagɨ dɨma wɨtdalgeŋ. Uŋun amɨn da Telagɨ Wup gat ae kɨndap gat soŋ damdɨsak. 17Uŋun wit dakon sɨbɨt sɨbɨt wɨrɨrɨt kɨndap kɨrɨŋni kɨsitnikon taŋakwan apdɨsak. Abɨŋek bamɨ kokwinɨk tamonikon yopmaŋek sɨbɨt sɨbɨt wɨrɨrɨk maban kɨndap kɨmot kɨmorɨ mɨni uŋudon sokdaŋ.” 18Jon nawa gen morapmɨ gat kɨsi amɨn dakon but pɨsoni do yoyɨgɨt. Yaŋ aŋek Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋaŋ yomgut.

Erot da Jon dam tebanon yɨpgut

19 h  Jon da gapman dakon kɨla amɨn madep Erot tebai kaŋ yagɨt, nido Erot da padɨge dakon mɨŋatni Erodias tuwɨl pagɨt, ae aŋpak yokwi dɨ kɨsi agɨt. 20Erot yokwi kɨnda gat sigɨn saŋbeŋ aŋek Jon dam tebanon yɨpgut.

Jon da Yesu telagɨ pakbi soŋ ɨmgut

(Mt 3.13-17 ae Mk 1.9-11)

21Amɨn morap telagɨ pakbi soŋakwa Yesu yo kɨsi sogɨt. Soŋek bɨsit aŋakwan kundu wɨtdal kɨgɨt. 22 i  Wɨtdal kɨŋakwan Telagɨ Wup kɨnarɨm da mɨktɨmon paŋ uŋun da tɨlak Yesukon pɨgɨt. Aŋakwan Kwen Kokupgwan da gen kɨnda yaŋ altagɨt: “Gak Monjɨno. Butdasi galak taŋ gamɨsat. Butno gak do tagɨsi asak.”

Yesu dakon babɨni dakon man sɨlɨp

(Mt 1.1-17)

23 j  Yesu bɨlakni 30 da tɨlak aŋakwan pini wasagɨt.

Yesu uŋun Josep dakon monji amɨn da yaŋ nandawit.
Josep uŋun Eli dakon monji.
24Eli uŋun Matat dakon monji.
Matat uŋun Liwai dakon monji.
Liwai uŋun Melki dakon monji.
Melki uŋun Janai dakon monji.
Janai uŋun Josep dakon monji.
25Josep uŋun Matatias dakon monji.
Matatias uŋun Amos dakon monji.
Amos uŋun Naum dakon monji.
Naum uŋun Esli dakon monji.
Esli uŋun Nagai dakon monji.
26Nagai uŋun Mat dakon monji.
Mat uŋun Matatias dakon monji.
Matatias uŋun Semen dakon monji.
Semen uŋun Josek dakon monji.
Josek uŋun Joda dakon monji.
27Joda uŋun Joanan dakon monji.
Joanan uŋun Resa dakon monji.
Resa uŋun Serubabel dakon monji.
Serubabel uŋun Sealtiel dakon monji.
Sealtiel uŋun Neri dakon monji.
28Neri uŋun Melki dakon monji.
Melki uŋun Adi dakon monji.
Adi uŋun Kosam dakon monji.
Kosam uŋun Elmadam dakon monji.
Elmadam uŋun Er dakon monji.
29Er uŋun Josua dakon monji.
Josua uŋun Eliesa dakon monji.
Eliesa uŋun Jorim dakon monji.
Jorim uŋun Matat dakon monji.
Matat uŋun Liwai dakon monji.
30Liwai uŋun Simeon dakon monji.
Simeon uŋun Juda dakon monji.
Juda uŋun Josep dakon monji.
Josep uŋun Jonam dakon monji.
Jonam uŋun Eliakim dakon monji.
31Eliakim uŋun Melea dakon monji.
Melea uŋun Mena dakon monji.
Mena uŋun Matata dakon monji.
Matata uŋun Natan dakon monji.
Natan uŋun Dewit dakon monji.
32 k  Dewit uŋun Jesi dakon monji.
Jesi uŋun Obet dakon monji.
Obet uŋun Boas dakon monji.
Boas uŋun Salmon dakon monji.
Salmon uŋun Nason dakon monji.
33Nason uŋun Aminadap dakon monji.
Aminadap uŋun Atmin dakon monji.
Atmin uŋun Ani dakon monji.
Ani uŋun Esron dakon monji.
Esron uŋun Peres dakon monji.
Peres uŋun Juda dakon monji.
34Juda uŋun Jekop dakon monji.
Jekop uŋun Aisak dakon monji.
Aisak uŋun Abraham dakon monji.
Abraham uŋun Tera dakon monji.
Tera uŋun Nao dakon monji.
35Nao uŋun Seruk dakon monji.
Seruk uŋun Reu dakon monji.
Reu uŋun Pelek dakon monji.
Pelek uŋun Ebe dakon monji.
Ebe uŋun Sela dakon monji.
36 l  Sela uŋun Kainan dakon monji.
Kainan uŋun Apaksat dakon monji.
Apaksat uŋun Siem dakon monji.
Siem uŋun Noa dakon monji.
Noa uŋun Lamek dakon monji.
37Lamek uŋun Metusela dakon monji.
Metusela uŋun Enok dakon monji.
Enok uŋun Jaret dakon monji.
Jaret uŋun Malalel dakon monji.
Malalel uŋun Kenan dakon monji.
38 m  Kenan uŋun Enos dakon monji.
Enos uŋun Set dakon monji.
Set uŋun Adam dakon monji.
Adam uŋun Piŋkop dakon monji.
Copyright information for `YUT