a6.1GT 23.25
c6.31Sa 21.1-6
d6.4MS 24.5-9
g6.31Mt 7.12
h6.37Mt 6.14
j6.39Mt 15.14
k6.40Mt 10.24-25
l6.46Mt 7.21

Luke 6

Sabat bɨsap dakon gen

(Mt 12.1-8 ae Mk 2.23-28)

a  Sabat bɨsap kɨndakon Yesu wit pi binap kɨnda naŋ kɨgɨt. Kɨŋakwan paŋdetni da wit bamɨ dɨ jɨmɨk kɨsit da mɨsɨŋɨkba gɨpmɨ maŋakwa bamɨ si nawit. b  Aŋakwa Parisi amɨn dɨ da pɨndagek yawit, “Ji Sabat bɨsap dakon gen teban yapmaŋek nido yaŋ aŋ?”

c  Yaŋba Yesu da kobogɨ yaŋ yoyɨgɨt, “Ji Dewit gat amɨn kabɨni gat da jap do awit bɨsapmon yo awit uŋun dɨ manjɨŋ nandaŋ bo dɨma? d  Dewit uŋun Piŋkop da yutnon wɨgɨ bret Piŋkop do parekbi uŋun tɨmɨkgɨt. Bret uŋun mukwa sogok amɨn dagɨn tagɨ noknogɨ. Mani Dewit da naŋek amɨn kabɨni kɨsi do yomgut.” Yesu da sigɨn yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn Dakon Monji uŋun Sabat bɨsap dakon Amɨn Tagɨ.”

Yesu da Sabat bɨsapmon amɨn kɨnda aŋmɨlɨp agɨt

(Mt 12.9-14 ae Mk 3.1-6)

Sabat bɨsap kɨndakon Yesu Juda amɨn da muwut muwut yutnon wɨgek yoyɨŋdet agɨt. Uŋudon amɨn kɨsirɨ amɨnsi tetni gɨreŋɨkbi kɨnda egɨpgut. Parisi amɨn gat ae gen teban yoyɨŋdet amɨn gat da Yesu Sabat bɨsapmon amɨn paŋmɨlɨp aban kaŋek gen yaŋ ɨmneŋ yaŋ do kaŋ egɨpgwit. Mani Yesu da nandak nandakni pɨndak nandaŋyo aŋek amɨn kɨsirɨ gɨreŋɨkbi yaŋ iyɨgɨt, “Gak pɨdaŋ amɨn da ɨŋamon at.” Iyɨŋban amɨn uŋun pɨdaŋ akgɨt. Pɨdaŋ agakwan Yesu da yoyɨgɨt, “Ji niaŋ nandaŋ? Sabat bɨsap dakon gen teban uŋun aŋpak tagɨ bo yokwi aneŋ do yosok? Amɨn kutnok do yosok, bo ae amɨn si paŋupbal ano kɨmotni do yosok?” 10 Yesu da amɨn morap kɨsi pɨndak aŋaŋ kɨ mudaŋek yaŋ iyɨgɨt, “Kɨsitgo aŋnɨŋnɨŋ a.” Iyɨŋban yaŋ gɨn aŋakwan kɨsirɨ kɨlek tagɨt. 11 Mani Parisi amɨn gat ae gen teban yoyɨŋdet amɨn gat da japmɨsi nandaŋ ɨmɨŋek iyɨ gɨn yaŋ nandat aŋek Yesu niaŋsi aŋ ɨmno yaŋ yawit.

Yesu da yabekbini 12 kabɨ tɨmɨkgɨt

(Mt 10.1-4 ae Mk 3.13-19)

12 Uŋun bɨsapmon Yesu kalbi bɨsit pi ak do kabap kɨndakon wɨgɨ Piŋkop bɨsit iyɨgɨt. Bɨsit pi aŋ egakwan wɨsa dagaŋban 13 paŋdetni yaŋ yoban apba 12 kabɨ manjɨgɨt. Manjɨŋek yabekbi man yomgut.

14 Kɨnda uŋun mani Saimon (uŋun Yesu da Pita yaŋ iyɨgɨt).
Ae Saimon dakon padɨge Andru,
ae Jems,
Jon,
Pilip,
Batolomiu,
15 Matyu,
Tomas,
Alpius dakon monji Jems,
ae Saimon (uŋun Selot da kabɨkon nani),
16 ae Jems dakon monji Judas,
ae Judas Iskariot (uŋun da don Yesu uwal da kɨsiron yɨpgut).

Yesu da amɨn morapmɨ paŋmɨlɨp agɨt

(Mt 4.24-25 ae Mk 3.7-12)

17 Yesu uŋun amɨn kabɨ tɨmɨkban ɨleŋon da mɨktɨm kuldukgɨbaŋ kɨndakon pukwa paŋdetni morapmɨ gat kɨsi akgwit. Aŋakwa Judia mɨktɨm dakon amɨn morapmɨ gat, ae Jerusalem kokup papmon amɨn gat, ae tap amɨn Tair ae Saidon kokup da kapmatjok egɨpgwit amɨn uŋun gat kɨsi egɨpgwit. 18 Uŋun geni nandakdo, ae sotni paŋmɨlɨp asak do nandaŋek apgwit. Koŋ da paŋupbal abi amɨn uŋun Yesu da paŋmɨlɨp agɨt. 19 Sot amɨn paŋmɨlɨp agak dakon tapmɨm Yesukon da apgut, do amɨn morap kɨsitni kwenikon ɨgayɨk do awit. Yaŋ aŋek kɨlek tawit.

Yesu da yoni mɨni amɨn kɨsɨk kɨsɨk ani do yagɨt

(Mt 5.1-12)

20 Yesu da paŋdetni pɨndagek yagɨt,

“Yoni mɨni amɨn ji kɨsɨk kɨsɨk ekwaŋ, nido ji Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak uŋun da kagagwan ekwaŋ.
21  e  Abɨsok jap do aŋ amɨn ji kɨsɨk kɨsɨk ekwaŋ. Don jap naŋ tugokdaŋ.
Abɨsok kunam takgaŋ amɨn ji kɨsɨk kɨsɨk ekwaŋ. Don jɨkgo yanjakdaŋ.
22  f  Amɨn da dandaba ji Amɨn Dakon Monji yolyol amɨn yaŋ dandaŋek nandaba yokwi tok aŋdamdaŋ. Ji uŋun gat gadaŋek dɨma egɨpni do dayɨŋek yaŋba yokwi tok aŋ damɨŋek man yokwisi damdaŋ. Yo morap uŋun altaŋ damdaŋ, mani ji kɨsɨk kɨsɨk ani.
23 Uŋun bɨsapmon ji butji tagɨsi taŋakwan kɨsɨk kɨsɨk aŋek wɨgɨ mok ani.
Nandani. Kobogɨ do tomni wukwisi Kwen Kokupmon taŋ damɨsak. Kalɨp babɨni da kombɨ amɨn do yo yokwi yaŋ gɨn aŋyomgwit.

24 “Mani yoni morapmɨ amɨn, awa! Ji yo tagɨsi wagɨl tɨmɨkgaŋ. Don butji paŋteban ak do yo dɨ dɨma tɨmɨtdaŋ.

25 “Abɨsok jap naŋek butji paptoŋ amɨn, awa! Don jap do akdaŋ.

“Abɨsok jɨkgo yanjaŋ amɨn, awa! Don kunam tagakwa dabɨl pakbisi mokdaŋ.

26 “Amɨn da man madep damaŋ amɨn, awa! Kalɨp babɨkji da kombɨ amɨn toptopmɨ do yaŋ gɨn aŋ yomgwit.”

Uwalnin but dasi galak taŋ yomneŋ

(Mt 5.38-48)

27 Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Geno nandaŋ amɨn yaŋ dayɨsat, ji uwalji do but dasi galak taŋ yomni. Ae nandaba yokwi tok aŋ damaŋ amɨn do aŋpak tagɨ aŋyomni. 28 Ae jobɨt tɨmɨtni do dayaŋ amɨn, uŋun Piŋkop da paŋpulugosak do bɨsit iyɨni. Ae yokwi aŋ damaŋ amɨn do bɨsit ani. 29 Amɨn kɨnda da mogɨm kulbak gɨkban kaŋ, terɨ kɨnda kɨsi aŋtobɨl ɨbi. Ae amɨn kɨnda da mɨrɨm ɨmalgo gwayeŋban kaŋ, yum kaŋaki paba pɨgɨkgo kɨsi abɨdosak. 30 Ae amɨn morap da yo kabɨgo yobi do gayɨŋba kaŋ yobi. Ae amɨn kɨnda da yogo kɨnda abɨdaŋ aŋkɨsak kaŋ, aŋtobɨl gamjak do tebai dɨma iyɨki. 31  g  Amɨn da aŋpak niaŋsi aŋdamni do nandaŋ, uŋun aŋpak amɨn do aŋyomni.

32 “Amɨn butdasi galak taŋ damaŋ baŋgɨn butdasi galak taŋ yomni kaŋ, ji amɨn tagɨ dɨma. Yokwi pakpak amɨn uŋun kɨsi amɨn butdasi galak taŋ yomaŋ baŋ butdasi galak taŋ yomaŋ. 33 Ae aŋpak tagɨ aŋdamaŋ amɨn baŋgɨn aŋpak tagɨ aŋyomni kaŋ, ji amɨn tagɨ dɨma. Yokwi pakpak da aŋpak uŋun kɨsi aŋ. 34 Ae uŋun amɨn goman tagɨ sopjak yaŋ nandaŋ teban taŋek amɨn kɨnda do yo ɨmni kaŋ, ji amɨn tagɨ dɨma. Yokwi pakpak amɨn notni da goman uŋun kɨsisi sopdaŋ yaŋ nandaŋek notni do yo yomaŋ. 35 Mani ji uwalji do but dasi galak taŋ yomɨŋek aŋpak tagɨsi aŋ yomni. Aŋek amɨn do yo yomɨŋek sopni do dɨma yoyɨni. Piŋkop da yokwi pakpak ya yaŋ dɨma iyaŋ amɨn uŋun do yo tagɨ yumsi yomɨsak, do ji aŋpak tagɨsi ani kaŋ, Piŋkop Wɨkwisi da kobogɨ do yo tagɨsi damɨŋakwan monjinisi egɨpdaŋ. 36 Datgo da amɨn do bupmɨ nandɨsak, do jiyo yaŋ gɨn amɨn do bupmɨ nandani.”

Amɨn dakon aŋpak dɨma kokwinɨtni

(Mt 7.1-5)

37  h  Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Ji amɨn dakon aŋpak dɨma kokwinɨtni kaŋ, Piŋkop da jiyo kɨsi dɨma kokwinɨtjak. Ji amɨn yokwi aba uŋun do kobogɨ tɨmɨtni do dɨma yoyɨni kaŋ, Piŋkop da jiyo kɨsi yokwisi do tebai dɨma dayɨkdɨsak. Ji amɨn dakon dɨwarɨni yopmaŋ yomni kaŋ, Piŋkop da ji dakon dɨwarɨsi yaŋ gɨn yopmaŋ damdɨsak. 38  i  Ji amɨn do yo yomni kaŋ, Piŋkop da ji do yo damdɨsak. Uŋun da yo morapmɨsi damɨŋakwan tugok tugogɨsi egɨpdaŋ. Tɨlak niaŋsi yomni uŋun da tɨlak yaŋ gɨn tɨmɨtdaŋ.”

39  j  Yesu da tɨlak gen kɨnda yaŋ yoyɨgɨt, “Dabɨlɨ mɨni kɨnda dabɨlni mɨni notni kɨnda kosit tagɨ yolɨsak? Kaŋ kɨsi bamot gapmagwan mokdamal. 40  k  Papia yut mɨŋat monjɨyo yoyɨŋdetni dɨma yapmaŋgaŋ. Mani papia yut tagɨsi wɨgɨ mudaŋek don yoyɨŋdetni yombem aŋ. 41 Gaga da dabɨlon kɨndap kwɨk tosok uŋun do dɨma nandaŋek notgo da dabɨlon jɨmjɨm nido kosol? 42 Gaga da dabɨlon kɨndap kwɨk tosok uŋun dɨma kaŋek niaŋon da notgo ‘Dabɨlgokon jɨmjɨm tosok uŋun paŋ gamdɨsat’ yaŋ iyɨki? Gak jamba but amɨn. Mibɨltok gaga da dabɨlon kɨndap kwɨk tosok uŋun abɨ kɨŋakwan notgo da dabɨlon jɨmjɨmjok tosok uŋun kaŋbɨ pɨsaŋakwan tagɨ paki.”

Kɨndap yokwi da bamɨ yokwi potdaŋ

(Mt 7.16-20 ae 12.33-35)

43 Yesu da saŋbeŋek yagɨt, “Kɨndap tagɨ da bamɨ yokwi arɨpmɨ dɨma potni. Ae kɨndap yokwi da bamɨ tagɨ arɨpmɨ dɨma potni. 44 Amɨn da kɨndap sop bamɨ baŋ pɨndagek kɨndap yokwi bo tagɨ yaŋ pɨndak nandaŋyo aŋ. Amɨn da pik kɨndap dakon bamɨ pak do nap kelɨ toŋon kɨŋ dɨma dekgaŋ. Ae wain sop kɨndap yokwi kelɨ toŋon kɨŋ dɨma paŋ. 45 Amɨn kɨlegɨ uŋun nandak nandakni kɨlegɨ morapmɨ butnikon toŋ, do aŋpak kɨlegɨsi asak. Aŋakwan amɨn yokwi uŋun nandak nandak yokwi butnikon toŋ, do aŋpak yokwi asak. Nandak nandak niaŋ amɨn butgwan toŋ, uŋun gen kagakon da yoŋ.”

Yut bamorɨ dakon tɨlak gen

(Mt 7.24-27)

46  l  Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Ji nido nak Amɨn Tagɨ yaŋ nayɨŋek geno dɨma guramɨkgaŋ? 47 Nagon obɨŋek geno nandaŋek guramɨkgaŋ amɨn uŋun dakon tɨlak kɨnda dolɨkeŋ. 48 Amɨn kɨnda yutni ak do aŋek gapma wayɨkban mibɨlɨsigwan pɨgakwan mɨktɨmgwan tɨp madep da kwenon gwak magɨt. Aŋek don yut uŋun da kwenon agɨt. Aban pakbi madepsi ɨgek yutni tɨdaŋ tuwɨl do agɨt mani yutni tebaisi agɨt, do tebaisi akgɨt. 49 Mani amɨn kɨnda nak dakon gen nandaŋek dɨma guramɨkdak amɨn uŋun amɨn kɨnda yombem. Uŋun yutni teban tokni mɨni ɨsal mɨktɨm kwenon gɨn agɨt. Don pakbi ɨgek yut uŋun tɨdaŋban uŋudon gɨn tuwɨl kɨ madepsi tasɨk tagɨt.”

Copyright information for `YUT