b8.10Ais 6.9-10
c8.16Mt 5.15; Lk 11.33
d8.17Mt 10.26; Lk 12.2
e8.18Mt 25.29; Lk 19.26

Luke 8

Mɨŋat dɨwarɨ Yesu yolba kɨsi agɨpgwit

Uŋun da kwenon Yesu kokup pap ae kokup monɨŋ monɨŋ tawit uŋudon agek Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak uŋun dakon Gen Bin Tagɨsi yoyɨŋ teŋteŋagɨt. Yabekbi 12 kabɨ kɨsi agɨpgwit. a  Ae mɨŋat dɨwarɨ Yesu da koŋni yol yomgut ae sotni paŋmɨlɨp agɨt uŋun kɨsi Yesu gat agɨpgwit. Kɨnda uŋun Maria. Maria uŋun Makdala kokupmon nani yaŋ iyɨwit. Kalɨp Yesu da koŋni 7 kabɨ yol ɨmgut. Ae Joana, Susana ae mɨŋat morapmɨ gat kɨsi Yesu gat agɨpgwit. Joana uŋun Kusa dakon mɨŋatni. Kusa uŋun Erot dakon yutni dakon kɨla amɨn kɨnda. Uŋun mɨŋat kabɨ yo kabɨni iyɨ dakon baŋ Yesu gat paŋdetni gat paŋpulugawit.

Jap yet tɨŋtɨŋok dakon tɨlak gen

(Mt 13.1-9 ae Mk 4.1-9)

Amɨn morapmɨsi kokup morap tawiron da abɨŋ muwukgwit. Abɨŋ muwugakwa Yesu da tɨlak gen kɨnda yaŋ yoyɨgɨt, “Amɨn kɨnda uŋun jap yetni pigaga paŋkɨ tɨŋtɨŋagɨt. Tɨŋtɨŋaŋakwan jap yet dɨwarɨ kosiron maŋba amɨn da bamaŋakwa mɨnam da abɨŋ si nawit. Aŋakwa jap yet dɨwarɨ tɨpmɨ toŋ tɨmon mawit. Maŋ kwawit, mani mɨktɨm pakbini mɨni, do kɨbɨdaŋ pasɨlgwit. Aŋakwa jap yet dɨwarɨ joŋ kelɨ toŋ tɨmgwan mawit. Uŋun joŋ kelɨ toŋ gat kɨsi kwaŋek wutjɨŋba kɨmak mudawit. Ae jap yet dɨwarɨ mɨktɨm tagɨsikon maŋ kwawit. Uŋun bamɨ 100 taŋ taŋ awit.” Yesu da tɨlak gen uŋun yaŋ mudaŋek yaŋ yagɨt, “Gen on nandak do galak toŋ amɨn ji pakyaŋsi nandaŋek mibɨlɨ nandaŋ pɨsoni.”

Yesu nido tɨlak genon dagɨn Piŋkop gen yagɨt

(Mt 13.10-17 ae Mk 4.10-12)

Paŋdetni da tɨlak gen uŋun yagɨt dakon mibɨlɨ do iyɨwit. 10  b  Iyɨŋba yagɨt, “Piŋkop da ji baŋgɨn iyɨ dakon Amɨn Kɨla Agakni uŋun dakon mibɨlɨ pasɨlɨ toŋ uŋun damɨsak. Mani amɨn dɨwarɨ tɨlak gen gɨn nandaŋ.

‘Do dabɨl sɨŋtaŋek kokdaŋ, mani dɨma kaŋ nandaŋyo akdaŋ.
Ae gen nandakdaŋ, mani mibɨlɨ dɨma nandaba pɨsokdaŋ.’ ”

Jap yet tɨŋtɨŋok dakon tɨlak gen dakon mibɨlɨ

(Mt 13.18-23 ae Mk 4.13-20)

11 Yesu da saŋbeŋek paŋdetni baŋgɨn yaŋ yoyɨgɨt, “Tɨlak gen dayɨt dakon mibɨlɨ uŋun yaŋ. Jap yet uŋun Piŋkop dakon gen. 12 Jap yet kosiron mawit, uŋun amɨn Piŋkop gen nandaŋ dakon tɨlak. Amɨn nandaŋ gadat aba Piŋkop da yokwikon baŋ tɨmɨtjak yaŋ do Sunduk da abɨŋ butnikon Piŋkop dakon gen gwayesak. 13 Ae jap yet tɨpmɨ toŋ tɨmon mawit, uŋun amɨn da Piŋkop gen nandaŋ abɨdaŋek kɨsɨk kɨsɨk aŋ dakon tɨlak. Mani gelɨ tagɨ dɨma yɨpban kɨgɨt. Do nandaŋ gadat bɨsap pɨsɨpmɨsok aŋek paŋkewal altaŋ yoba tepmɨsi Piŋkop manji ɨmɨŋ mudoŋ. 14 Ae jap yet joŋ kelɨ toŋ bɨkbɨkgwan mawit, uŋun amɨn Piŋkop dakon gen nandaŋek kɨŋ mɨktɨmon egɨp egɨpni do nandaba kɨk aŋ uŋun dakon tɨlak asak. Uŋun moneŋ gat ae on mɨktɨm dakon yo morap gat do galagɨ nandaŋakwa uŋun da wutjɨŋ yomɨŋakwa bamɨ dɨma toŋ. 15 Mani jap yet mɨktɨm tagɨsikon mawit, uŋun amɨn Piŋkop dakon gen nandaŋek tebaisi abɨdoŋ uŋun dakon tɨlak. Uŋun burɨ kɨlegɨsi taŋakwan tebai agek bamɨ tagɨsi paŋalon aŋ.”

Lam dakon tɨlak gen

(Mk 4.21-25)

16  c  Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Amɨn da lam koleŋ kwoba naŋ dɨma wutjɨŋba toŋ, bo ae dɨpmɨn potpot tamo da mibɨlgwan dɨma yopmaŋgaŋ. Noman tamokon yopmaŋakwa amɨn da yutnon wɨŋek teŋteŋɨ uŋun koŋ. 17  d  Yo morap pasɨlɨ toŋ uŋun don nomansi altaŋ mudokdaŋ. Ae yo morap wutjɨŋbi da toŋ uŋun noman taŋ mudaŋakwa amɨn da pɨndak nandaŋyo akdaŋ.

18  e  “Ji kaŋ kɨmagek gen pakyaŋsi nandani. Taŋ yomaŋ amɨn uŋun Piŋkop da dɨ gat saŋbeŋ daban tɨmɨtdaŋ. Mani mɨnini amɨn uŋun taŋ namaŋ yaŋ nandɨsak uŋun Piŋkop da gwayekdɨsak.”

Yesu dakon meŋi padɨk padɨkyo uŋun namɨn?

(Mt 12.46-50 ae Mk 3.31-35)

19 Uŋun bɨsapmon meŋi padɨk padɨkyo Yesu kok do opgwit. Mani amɨn morapmɨ, do Yesu da kapmatjok kɨk do aŋtɨdok awit. 20 Aŋakwa amɨn dɨ da Yesu yaŋ iyɨwit, “Meŋgo padɨk padɨkgoyo yomakon agek gak gandak do yoŋ.”

21 Yaŋba yoyɨgɨt, “Amɨn Piŋkop dakon gen nandaŋek guramɨkgaŋ uŋun meŋno ae padɨk padɨknoni.”

Yesu da yaŋban mɨrɨm gat ae tap madep gat yawokgɨmal

(Mt 8.23-27 ae Mk 4.35-41)

22 Bɨsap kɨndakon Yesu paŋdetni gat bot kɨndakon wɨgek yaŋ yoyɨgɨt, “Pakbi ɨdap terɨ kɨnda do kɨno.” Yaŋ yaŋban kɨwit. 23 Boron yɨgek kɨŋakwa Yesu dɨpmɨn pakgɨt. Aŋakwan mɨrɨm madepsi kɨnda pakbi ɨdapmon obɨŋakwan boron pakbi pɨgɨ tugaŋakwa pasɨl do awit. 24 Aŋakwa paŋdetni da kɨŋ Yesu aŋyolek iyɨwit, “Amɨn Tagɨ, nin pasɨldamaŋ!”

Iyɨŋba pɨdaŋ pakbi gat mɨrɨm gat tebai yoyɨŋban mɨrɨm dɨma aŋakwan pakbi yaworɨsi tagɨt.
25 Aŋakwan Yesu da paŋdetni yaŋ yoyɨgɨt, “Nandaŋ gadatji dukon yɨpmaŋ?”

Yaŋban paŋdetni si pasalgwit. Aŋek wurɨpdagek notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yawit, “On niaŋen amɨn kɨnda da pakbi mɨrɨmyo gen tebai yoyɨŋban geni guramɨkgamal?”

Yesu da amɨn kɨnda dakon koŋni yol ɨmgut

(Mt 8.28-34 ae Mk 5.1-20)

26 Yesu gat paŋdetni gat Gerasa mɨktɨm tetgɨn kɨŋ altawit. (Gerasa mɨktɨm uŋun terɨ kɨnda taŋakwan Galili mɨktɨm uŋun pakbi ɨdap terɨ kɨnda tosok.) 27 Yesu bot yɨpmaŋek ɨleŋon wɨŋakwan uŋun kokup papmon amɨn kɨnda da abɨŋ altaŋ ɨmgut. Uŋun amɨn koŋni taŋ ɨmgwit. Bɨsap dubagɨsi molaŋ egɨpgut, ae yut kɨndakon dɨma egɨpgut. Amɨn kɨmakba paŋkɨ tɨp kɨnamgwan yopmaŋgaŋ mɨktɨmon gɨn egɨpgut. 28 Uŋun amɨn da Yesu kaŋek madepsi yaŋ tɨdaŋek Yesu da kandapmon maŋ pagek gen papmon da yaŋ yagɨt, “Yesu, gak Piŋkop Wɨkwisi dakon Monji, gak ninaŋ aŋnamdɨsal? Bupmɨ nandaŋ nabi. Yo yokwi dɨmasi aŋ nabi!” 29 Koŋ da amɨn uŋun yɨpmaŋ detjak do Yesu da kɨlɨ iyɨgɨt, uŋun do madepsi yaŋ tɨdaŋek gen uŋun yagɨt. Uŋun amɨn koŋ da bɨsap morapmɨ aŋupbal awit, do amɨn da bɨsapmɨ bɨsapmɨ kɨlani tebaisi aŋek nap teban tebaisi baŋ kɨsit kandapyoni paŋteban awit. Mani nap teban uŋun paŋdagaŋek koŋ da ɨmɨŋ sugaŋakwan mɨktɨm amɨn dɨma ekwaŋ tɨmon kɨŋ kɨŋ agɨt.

30 Yesu da yaŋ iyɨgɨt, “Mango namɨn?” Iyɨŋban koŋni morapmɨ taŋ ɨmgwit, do “Amɨn Kabɨ Madep” yaŋ iyɨgɨt. 31 Yesu da bupmɨ nandaŋ yomjak do koŋ da bɨsit tebai yaŋ iyɨwit, “Nin gapma kɨdagɨ mɨni uŋungwan pɨgɨneŋ do dɨma niyɨki.”

32 Bɨt kabi madep kɨnda kapmatjok ɨleŋon egek jap naŋek egɨpgwit. Koŋ uŋun bɨt da butgwan pɨgɨk do Yesu bɨsit tebai iyɨŋba nandaŋ yomgut. 33 Aŋakwan koŋ amɨn uŋun yɨpmaŋ degek wɨŋ abɨgɨ bɨt da butgwan pɨgɨwit. Pɨgakwa bɨt uŋun tɨmtɨm yaŋek obandom naŋ pɨgɨ pakbi ɨdapgwan pɨgek pakbi naŋ kɨmakgwit.

34 Aŋakwa bɨt kɨla amɨn yo uŋun pɨndagek tɨmtɨm yaŋek kɨŋ kokup papmon amɨn gat ae kokup terɨ terɨ egɨ aŋaŋ kɨwit uŋun amɨn gat kɨsi yoyɨwit. 35 Aŋakwa amɨn da yo niaŋensi kɨnda da altagɨt, uŋun kok do apgwit. Abɨŋ Yesu altaŋ ɨmɨŋek amɨn uŋun koŋni kɨlɨ yɨpmaŋ dekgwit kawit. Kaŋba amɨn uŋun Yesu da buron burɨ kɨlɨ pɨsagɨt ae ɨlɨkba pɨgɨkni toŋ da yɨkgɨt. Yaŋ yɨkban kaŋ pasalgwit. 36 Aŋakwa yo dabɨl da kaŋ nandaŋyo awit amɨn uŋun da koŋ da aŋupbal abi amɨn niaŋon da kɨlek tagɨt uŋun dakon mibɨlɨ yoyɨwit. 37 Yoyɨŋba Gerasa mɨktɨm dakon mɨŋat amɨn morap kɨsi pasol pasol madepsi nandaŋek Yesu uŋun yopmaŋ dek kɨsak do iyɨwit. Iyɨŋba boron wɨgek yopmaŋ kɨgɨt. 38 Mani amɨn uŋun koŋ da yɨpmaŋ dek kɨwit amɨn da Yesu yol do bɨsit tebai iyɨgɨt.

Iyɨŋban Yesu da tobɨl kɨsak do yabegek yaŋ iyɨgɨt,
39 “Gak tobɨl yutgokon kɨŋek Piŋkop da gak aŋpulugaŋek yo madepsi ak uŋun do amɨn yoyɨki.” Yaŋ iyɨŋban amɨn uŋun tobɨl kɨŋ kokupni dakon amɨn morap Yesu da aŋpulugaŋek yo morap agɨt uŋun do yoyɨgɨt.

Yesu da mɨŋatjok kɨnda kɨmakgɨt naŋ aban pɨdagɨt, ae mɨŋat sotni toŋ kɨnda aŋkɨlek agɨt

(Mt 9.18-26 ae Mk 5.21-43)

40 Yesu pakbi ɨdap terɨ kɨnda do kɨŋ altaŋakwan amɨn morapmɨ da but dasi abɨdawit, nido uŋun do jomjom aŋek egɨpgwit. 41 Uŋun bɨsapmon amɨn kɨnda apgut, mani Jairus. Uŋun Juda amɨn dakon muwut muwut yut dakon kɨla amɨn kɨnda egɨpgut. Uŋun da Yesu da kandap mibɨlon maŋ pagek yutnikon kɨsakdosi madepsi iyɨgɨt. 42 Uŋun monjɨ mɨni, gwi kaloŋɨ kɨnda gɨn bɨlakni uŋun 12 da tɨlak, uŋun da si kɨmot do agɨt.

Yesu yutnikon kɨk do kosiron kɨŋakwan amɨn madepsi, do gɨtni gɨtni aŋakwa kɨgɨt.
43 Kɨŋakwan mɨŋat kɨnda uŋungwan agɨpgɨt. Uŋun dagaŋ mok aŋek yawini maŋakwa bɨlak 12 yaŋ agɨt, mani amɨn kɨnda da arɨpmɨ dɨma aŋkɨlek agagɨ. 44 Uŋun mɨŋat Yesu da manjikon kapmatjok abɨŋek Yesu dakon ɨmal dubakni da ɨleŋɨkon ɨgayɨgɨt. Aŋakwan uŋudon gɨn yawini pasɨl ɨmgwit. 45 Aŋakwan Yesu da yagɨt, “Namɨn da ɨgayɨŋ namɨk?”

Yaŋban amɨn morap nin dɨma dɨma yaŋakwa Pita da iyɨgɨt, “Amɨn tagɨ, amɨn morapmɨsi da gak gat gadat gadatsi akwaŋ.”

46 Mani Yesu da yagɨt, “Amɨn kɨnda da ɨgayɨŋ namɨŋakwan tapmɨmno dɨwarɨ kwan nandat.”

47 Yaŋban mɨŋat uŋun arɨpmɨ dɨma pasɨlgeŋ yaŋ nandaŋek nɨmnɨmɨk abɨŋ Yesu da kandap mibɨlon maŋ pakgɨt. Maŋ pagek amɨn morap da dabɨlon mibɨlɨ nido Yesu ɨgayɨgɨt uŋun dakon yaŋkwok aŋek yaŋ yagɨt, “Ɨgayɨko sotno uŋudon gɨn pasɨlak.”

48  f  Yaŋban Yesu da iyɨgɨt, “Gwano, nandaŋ gadatgo da gak aŋkɨlek ak. Butgo yaworɨ taŋakwan kɨki.”

49 Yesu gen uŋun yaŋakwan muwut muwut yut dakon kɨla amɨn Jairus da yutnon da amɨn kɨnda apgut. Abɨŋek Jairus yaŋ iyɨgɨt, “Gwago kɨlɨ kuŋwak, do yoyɨŋdet ɨsal dogɨn dɨma iyɨŋbɨ kɨsak.”

50 Yesu uŋun nandaŋek Jairus yaŋ iyɨgɨt, “Dɨma pasolgi. Ɨsal nandaŋ gadat gɨn aŋaki gwago kɨlek tosak.”

51 Yaŋ yaŋek yutnikon kɨŋ altaŋek amɨn dɨwarɨ dɨma wɨgɨni do yoyɨŋek Pita, Jon, ae Jems gat, ae mɨŋatjok dakon meŋi datniyo gat tɨmɨkban yutnon wɨgɨwit. 52 Uŋun yutnon amɨn morapmɨ da mɨŋatjok do bupmɨ nandaŋek kunam tagek iyoŋ iyoŋ yaŋek egɨpgwit. Aŋakwa Yesu da yoyɨgɨt, “Ji kunam yopgut. Dɨma kuŋwak, ɨsal dɨpmɨn pokdok.”

53 Yaŋban mɨŋatjok wagɨl kuŋwak yaŋ nandaŋek jɨkgo yanjaŋ ɨmgwit. 54 Mani Yesu da mɨŋatjok kɨsirɨkon abɨdaŋek gen papmon da yagɨt, “Gwano, pɨda!”

55 Yaŋ yaŋban mɨŋatjok uŋun dakon wupmɨ aeni tobɨl abɨŋ pɨgakwan uŋudon gɨn pɨdagɨt. Pɨdaŋakwan Yesu da jap dɨ ɨba nosak do yoyɨgɨt. 56 Aban meŋi datni da uŋun kaŋek tamtam yagɨmal. Mani Yesu da tebai yoyɨgɨt, “Jil on yo noman taŋban komal uŋun do amɨn dɨmasi yoyɨnjil.”

Copyright information for `YUT