Matthew 10

Yabekbi 12 kabɨ dakon man

(Mk 3.13‑19 ae Lk 6.1216)

a Yesu da paŋdetni 12 kabɨ yoyɨŋban apba koŋ yolyol ae sot mibɨlɨ mibɨlɨ kɨsisi paŋmɨlɨp agak dakon pi ani do yaŋ mudaŋ yomgut. Yabekbi 12 kabɨ dakon man uŋun yaŋ:

mibɨltok Saimon (mani kɨnda Pita),
ae padɨge Andru,
Sebedi dakon monji Jems,
ae padɨge Jon.
ae Pilip,
Batolomiu,
Tomas,
ae takis tɨmɨt tɨmɨt amɨn Matyu,
ae Alpius dakon monji, Jems,
ae Tadius,
ae Saimon (uŋun kalɨp Selot
10.4Selot uŋun amɨn kabɨ kɨnda, Rom amɨn yolno kɨŋakwa nin mɨktɨmnin kɨla aneŋ yaŋ nandawit.
da kabɨkon egɨpgut),
ae Judas Iskariot. (Judas uŋun da don Yesu uwal da kɨsiron yɨpgut.)

Yesu da yabekbi 12 kabɨ pi yomgut

(Mk 6.713 ae Lk 9.15)

Yesu da amɨn 12 kabɨ uŋun yabegek yaŋ yoyɨgɨt, “Ji Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon bo ae Samaria amɨn da kokupmon dɨma kɨni. c Ji Israel amɨn kabɨ sipsip da yaŋ kɨlɨ pasɨlgwit uŋun amɨn kabɨkon kɨni. d Kɨŋek Piŋkop da Amɨn Kɨla Asak dakon bɨsap uŋun kwaŋ tosok uŋun dakon gen yaŋ teŋteŋoni. Aŋek sotni toŋ amɨn paŋmɨlɨp ani, ae amɨn kɨmakbi paba pɨdoni, ae wuda tebani toŋ paŋmɨlɨp ani, ae koŋni toŋ amɨn koŋni yol yomni. Ji yo yumaŋ nogɨ mɨni yumsi tɨmɨkgaŋ, do amɨn do yumsi yomni. Tomni do dɨma nandani.

e  “Ji yɨk monɨŋjikon gol bo silwa moneŋ bo kopa moneŋ dɨma sɨmɨlek agɨpni. 10  f Kosit agɨpni bɨsapmon yɨk dɨma ɨmetni, paba pɨgɨk bamorɨ dɨma tɨmɨtni, ae kandap gwɨl gat kosit dakon wɨn kɨrɨŋyo kɨsi dɨma tɨmɨtni. Pi aŋakwa wadak wadakji amɨn da damdaŋ. 11 Kokup pap kɨndakon bo ae kokup monɨŋ kɨndakon kɨŋ altoni kaŋ, uŋun kokupmon amɨn kɨlegɨ kɨnda wusɨŋ kaŋ uŋun gat gɨn egek yɨpmaŋ kɨni. 12  g Yut kɨndakon wɨgɨni bɨsapmon, uŋun yutnon amɨn ‘Amɨn Tagɨ dakon but yawot jikon tosak’ yaŋ yoyɨni. 13 Ae uŋun yutnon amɨn da ji but dasi tɨmɨtni kaŋ, ji dakon but yawot uŋun amɨnon tosak. Mani but dasi dɨma tɨmɨtni kaŋ, but yawotji uŋun dɨsikon gɨn tosak. 14  h Amɨn kɨnda da ji but dasi dɨma tɨmɨtjak bo ae genji nandak do kurak tosak kaŋ, yut kokupyoni yɨpmaŋ degek kandap jikon kɨmbabaŋ tegoni uŋun tɨdaŋba kɨni. 15  i Asisi dayɨsat, kokwin agak bɨsap madepmon, uŋuden amɨn da Sodom kokup amɨn gat ae Gomora kokup amɨn gat da jɨgɨ pakdaŋ uŋun si yapmaŋek jɨgɨ madepsi pakdaŋ.”

Jɨgɨ mibɨlɨ mibɨlɨ altokdaŋ

(Mk 13.913 ae Lk 21.1217)

16  j Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Nandani, nak da ji sipsip yombem baŋ joŋ pɨŋan da bɨkbɨgon yabekdat. Do tuŋon amɨn da nandaŋ kokwin tagɨsi aŋek akwaŋ uŋun da tɨlagon agɨpni. Ae kɨnarɨm dakon aŋpak yolek yaworɨsi agɨpni. 17  k Amɨn do pɨndak kɨmotni. Gen kokwin amɨn kabɨnikon depmaŋek muwut muwut yutnikon baljokdaŋ. 18 Nak dakon man abɨŋ yɨp do aŋek ji tɨmɨk paŋpaŋ gapmanon ae kɨla amɨn madepmon paŋkɨkdaŋ. Paŋkwa kɨla amɨn madepmon ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon nak dakon Gen Bin Tagɨsi yoyɨŋ teŋteŋoni. 19 Gen pikon paŋkɨ depmaŋakwa gen ni baŋ yoneŋ ae gen kobogɨ niaŋ yoyɨneŋ yaŋ nandaŋek pasol pasol dɨma ani. Uŋun bɨsapmon gɨn ni gen baŋ yoyɨni uŋun Piŋkop da dolɨkdɨsak. 20  l Ji da dɨma yokdaŋ. Datji dakon Wup da ji da dulumon da yokdɨsak, do pasol pasol dɨma ani.

21  m  “Peni da padɨge si aŋakba kɨmotjak do gen pikon yɨpdɨsak. Ae dat da monjɨ gwayoni yaŋ gɨn akdɨsak. Aŋakwa monjɨ gwayoni da meŋi datniyo do uwal aŋek si dapba kɨmotni do amɨn yoyɨkdaŋ. 22 Nak nandaŋ namaŋ do aŋek amɨn morapmɨ da ji do nandaba yokwi tok aŋdamdaŋ. Mani tebai agek egɨ wɨgakwa bɨsap madepmon wɨgɨsak amɨn Piŋkop da yokwikon baŋ tɨmɨtdɨsak. 23 Kokup kɨndakon amɨn da uwal aŋdaba kaŋ, kokup uŋun yɨpmaŋek pasal kokup kɨndakon kɨni. Nak asi dayɨsat, ji Israel amɨn dakon kokup morapmon pi wasɨp dɨma aŋakwa Amɨn Dakon Monji apdɨsak.

24  n  “Papia yut mɨŋat monjɨyo da yoyɨŋdetni dɨma yapmaŋgaŋ. Ae oman amɨn da madepni dɨma yapmaŋgaŋ. 25  o Mɨŋat monjɨyo da yoyɨŋdetni da tɨlagon egɨpni kaŋ, uŋun tagɨ. Ae oman amɨn da madepni da tɨlagon egɨpni kaŋ, uŋun kɨsi tagɨ. Yut dakon ami nak do Belsebul yaŋ nayɨni kaŋ, gwakni ji do nandaba pɨŋbisi aŋakwa man wagɨl yokwisi damdaŋ.”

Piŋkop dogɨn pasoldo

(Lk 12.27)

26  p Yesu da gen saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Ji amɨn da yo yokwi aŋ damni do dɨma pasolni. Yo wɨtjɨŋbi da toŋ uŋun don noman tokdaŋ. Ae gen pasɨlɨ toŋ uŋun don amɨn kɨsi da nandakdaŋ. 27 Gen pɨlɨn kaga dayɨsat, uŋun gɨldat kalba yaŋ teŋteŋoni. Gen pɨsɨk mɨrakjikon dayɨsat uŋun yut kwenon da agek yaŋ teŋteŋaŋ yomni. 28  q Amɨn da gɨp dapba kɨmokgoŋ uŋun do dɨma pasolni, wupji arɨpmɨ dɨma dapba kɨmotdaŋ. Ji Piŋkop dosi pasolni. Uŋun da gɨp gat wup gat kɨsi Tɨpdomon maban pɨgɨ tasɨk tokdaŋ. 29 Mɨnam monɨŋ uŋun yo monɨŋɨsok, bamorɨ dakon yumaŋ nogɨ uŋun moneŋ gɨman tabɨlɨ kaloŋɨ gɨn. Mani Datji da kɨnda mɨktɨmon dɨma mosak do nandɨsak kaŋ, arɨpmɨ dɨma mokdɨsak. 30 Piŋkop da busuŋ daŋgwanji niaŋ da toŋ uŋun kɨsisi nandaŋ mudosok, 31  r do dɨma pasolni. Mɨnam monɨŋ monɨŋ morapmɨ dakon yumaŋ nogɨ uŋun madep dɨma, mani ji dakon yumaŋ nogɨ uŋun wukwisi.”

Nin Yesu dakon amɨn kabɨ yaŋ yok do dɨma pasolneŋ

(Lk 12.89)

32 Yesu da gen saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Amɨn kɨnda mɨŋat amɨnyokon ‘Nak Yesu dakon amɨn’ yaŋ yosak kaŋ, nak da Datno Kwen Kokup egɨsak ‘Uŋun amɨn nak dakon amɨn’ yaŋ iyɨkdɨsat. 33  s Mani amɨn kɨnda mɨŋat amɨnyokon ‘Nak Yesu dakon amɨn dɨma’ yaŋ yosak kaŋ, nak da Datno Kwen Kokup egɨsak ‘Uŋun amɨn nak dakon amɨn dɨma’ yaŋ iyɨkdɨsat.”

Yesu but dasi galak taŋ ɨmɨŋ kɨmotdo

(Lk 12.51‑53 ae 14.26‑27)

34 Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Nak da mɨktɨmon emat aŋyawot ak do pɨgɨm yaŋ dɨma nandani. Nak emat agak sɨbanaŋ aŋaŋ pɨgɨm. 35  t Nak uwal pɨdok pɨdokyo noman tosak do pɨgɨm.

‘Amɨn kɨnda da datni uwal aŋ ɨmdɨsak.
Ae gwa kɨnda da meŋi uwal aŋ ɨmdɨsak.
Aŋakwan mɨŋat kɨnda da namdi uwal aŋ ɨmdɨsak.
36 Aŋakwan amɨn kɨnda iyɨ dakon gwakni da uwalni dagokdaŋ.’
37 “Amɨn kɨnda meŋi datniyo do but dasi galak taŋ yomɨsak uŋun yapmaŋek nak do wukwisi yaŋ dɨma nandɨsak kaŋ, uŋun amɨn nak dakon notno dɨma. Ae amɨn kɨnda monji bo ae gwi do but dasi galak taŋ yomɨsak uŋun yapmaŋek nak do wukwisi yaŋ dɨma nandɨsak kaŋ, uŋun amɨn nak dakon notno dɨma. 38  u Ae amɨn kɨnda tɨlak kɨndapni guramɨgek nak dɨma noljak kaŋ, uŋun amɨn nak dakon notno dɨma. 39 Amɨn kɨnda mɨktɨmon tagɨsi egɨp do nandaŋek pi madepsi asak kaŋ, uŋun amɨn egɨp egɨpni pasɨl ɨmdɨsak. Mani amɨn kɨnda nak do nandaŋek egɨp egɨpni yɨpjak kaŋ, uŋun amɨn egɨp egɨp dagok dagogɨ mɨni abɨdokdɨsak.”

Yesu dakon amɨn paŋpulugoŋ amɨn da tomni tagɨsi tɨmɨtdaŋ

(Mk 9.41)

40  v Yesu da saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Amɨn kɨnda ji but dasi tɨmɨkdak, uŋun nak naŋ abɨdosok. Amɨn kɨnda nak abɨdosok, Piŋkop nak yabekban pɨgɨm uŋun naŋ abɨdosok. 41 Amɨn kɨnda da nak kombɨ amɨn kɨnda aŋpulugosot yaŋ nandaŋek kombɨ amɨn kɨnda abɨdaŋ aŋkɨ yutnikon kɨlani asak kaŋ, Piŋkop da yo tagɨsi kombɨ amɨn do yomɨsak yaŋ gɨn uŋun amɨn do ɨmdɨsak. Ae amɨn kɨnda da nak amɨn kɨlegɨsi kɨnda aŋpulugosot yaŋ nandaŋek amɨn kɨlegɨ kɨnda abɨdaŋ aŋkɨ yutnikon kɨlani asak kaŋ, uŋun amɨn da yo tagɨsi amɨn kɨlegɨ da tɨmɨkgaŋ yaŋ gɨn tɨmɨtdɨsak. Ae amɨn kɨnda da nak Yesu dakon paŋdetni kɨnda aŋpulugosot yaŋ nandaŋek nak dakon paŋdetno mani mɨni kɨnda do pakbi mɨrɨmjok kɨnda koleŋ ɨmjak kaŋ, asisi dayɨsat, kobogɨ do yo tagɨsi tɨmɨtdɨsak.”

42 

Yesu uŋun namɨn?

(Kɨlapmɨ 11.1–16.20)

Copyright information for `YUT