1 Timothy 3

Pastohon nongoru mata

Timoti, nocho mata boinno au ingoroc gantiwa: Amna auho pasto youp toctocha kombiantacanu wömai woroc, yuho youp moröma ogepma sinom sogit sogitha yac. Oro pasto yu suraroho yangamin tong bumbumno muno amna nongnongo sinom edengac. O Pasto yu owino tungugon tong siun. O kombic kombicno wömai orongi itun. O yu godibhon ibibo angitgon angtorengo edengac. O toroc kiapmono ogepgon itun. O kuin wömai yuho ogepgon yangtorengo edengac. O fandat fandat youpno wömai tuctugo tongo edengac. O yu wain yamuc koböcma nango bumbum yicha. O yu amna obingno ida emoc orin yong osutu tongiticha. O irotno mönengdec ding fingiticha. O yu muyu inoin feno angitgon yangtorengo edengac. Ihoroc tuna managumbocniho yu anggendingmuya matano sumboto itongitnung. Wömai yaha, amna auho inoin feno angit mayangtoreicma wömai yu Kopotorochon suraro tingtingno sinom yangtoreangoc? Woi yu angit mayangtoreic. O amna au öngahemgon irotno ibanda kombing tobic tobicno abe singo itacma yu suraro yangtorec torec youp ticha. Yu youp moröma sogito inoin mano onoce tuicyit. Yu ihoroc tontacmaha wömai Kopotorocho yuhon matano yun bödeuna urago wömuno imangoc. Woi yuho dogu kopot imogocma worochon toroc. Oro pastohon ma wömai owi amna Duichon surarodec ma sakau ficficyi yuho yangamin ihorocgon ogep itun. Ihoroc maicanu wömai yu tong bumbum au tuna dogu kopotho tonguc yeuna möantac.

Duichon surarohon tongfat yecyec amnahon nongoru matano

Oro worochon torocgon wömai suraro tongfat yecyec amna yu owi amnaho yangamin amna ogepma idiya suraroho yu yang gendingitnung. Yu mata nongnongogon yongo mata yaitniu yongitninga. O yu wain yamuc obmugon nongitnung. O ihorocgon yuho amna au tonguc yengo möneng inoha woding tongoninga. Muno, yuhon irot tong bumbumno muno Kopotorocho yangamin eran itun. Tongo yu kombing tobic tobichon foro moröma Kopotorocho tun öngkung nimogocma wo sogit akep tongo kokorengitnung. 10 Suraroho osuc yuhon youpnohon toroc kiapmo toroc tong imongo angsiuya ogep inai wömai yuho suraro tongfat yecyec youp kömbaha tongitnahing.

11 Oro suraro tongfat yecyec amnahon oweni yu ihorocgon owi amnaho yangamin ogepma idiya suraroho yang gendingitnung. Yu mata metec yongitninga. O yu ihorocgon wain yamuc koböc naninga. O youpno manomano nongnongogon tongitnung.

12 Suraro tongfat yecyec amnaho owi tungutnigon yong fingitnung. Tongo inoin owi wabkarac orin youp manomanono ogepgon yangtorengitnung. 13 Suraro tongfat yecyec amna auho youpno ogepgon tunai wömai yuho suraroho yangamin ma moröma ogepma sinom sogiangoc. Tuna yu Yesu Duic kombing tobing imongitacmahon foro owi amna orongigon yong fandat inangoc.

Fatmata ogepma woi yapmu moröma sinom

14 Timoti, nocho urop gocot engga gacgacha kombihat mahong nocho osuc yong fasun fasun mata ngo siaya gocot ongontac. 15 Tuna mepmo auho noc sogiuna noc gocot karupgon maehayai wömai gocu mata ngo embatmina tuctugo kombiantaroc, Kopotorochon fenoho kiapmo yanomahong tanitnung. Kopotorochon feno yu woi itonggong Morömo yuhon owi amna torop. Tongo yu woi mata boinnohon forodongno itmuna fatmata ogepma imongtoc tongitac. 16 Mayain, kombing tobic tobic nonihon foro woi moröma sinom. Kopotorocho ingoroc nindagoc:

  • Duic yu amna sinom nonot eran öngkuboc. Tuna Kunkun Yaruho ‘yu amna nongnongo itac’ yongo youpno tong koing togoc. Tuna sum yaruho yu agung. Tuna yuhon fatmata ogepma guroc danong fandat tonggongyi itac. Tuna guroc amnaho yu kombing tobing imogung. Tuna Kopotorocho yu inoin yaguno idit sadec yangat tögoc.
Copyright information for `YUW