1 Timothy 4

Amna koböcmaho kombing tobic tobicno imu faangoc

Kunkun Yaruho ingoroc yong tangtang yac: Bongono madango wocin wömai owi amna au yu kombing tobic tobicno imu fauna dogu boyömohon imanang mata tannahing. Dogu wömunoho wömai mata boyömo ihono ihono fandat inuya yu woroc sumbotnahing. Dogu kopothon imanang mata wömai imanang amna auho duc-decma surarodec ongungoc. Imanang amna worochon kombic kombicno woi dogu kopothon werano sogidocmaha obukong-bödengitac.

Amna ihorocnoho wömai ‘owi amna oimna toninga’ yongo muno inongidang. O ihorocgon yu nacnohon gendic tongo owi amna inongidang, son nacno ihono ihono nongitninga. Wohong Kopotorocho nacno ambarac ‘owi amnaho ecec nanongo naarut’ yongo dongyun öngkubung. Tuna kombing tobic tobic owi amna uyap boinno kombiangma yuho wömai nacno ambarac nongidang. Non urop kombiamon, manomano ambarac Kopotorocho dongyun öngku-bungma woi ogepmagon. Worocha non wo yanaya yapmu wömuno simbang itninga. Muno, non worocha Kopotoroc ecec inongo nongitnahamon. Kopotorocho mata yuna manomano ambarac öngkubungmaha orin dönac noniha tongga wömai manomano ambarac Kopotorocho yangamin angit itac.

Polho ‘Timoti yu Duichon youp orongi toun’ yongo inong koing togoc

Oro Timoti, goc mata ngo ganotma surarodec oröcai yong fasun imontarocanu wömai gocu Duic Yesuhon youp amna ogepma edengoroc. Ihoroc tongmina gocu kombing tobic tobichon uyap boinnodecgon ongontaroc. Goc osucgon kiap ihorocnogon tanidoroc. Mata fat boyömo orin bem fatha wömai me imongga onggim sirocha. Wohong ‘Kopotorochon toroc kiap ogepma gakain itonggongadec eran öngkupun’ yongo worochon tong koing toctoc youp tongidiruc. Godip föp noni tong yungan toctochon youp wömai tongidamon mahong youp ihorocnoho obmukusucgon tongfat nengitac. Wohong itonggong noni Kopotorocho yangamin tong ogep toctochon youp worocho wömai manomano ambaracha ogepma sinom tongfat nengitac. Woi itonggong non önga idamonma worocha tongfat nengitac o ihorocgon itonggong koing mit sogitnahamonma worocha ihorocgon tongfat nengitac. Mata ngo woi boinno sinom. Worocha owi amna ambaracho mata wo kombingga worochon toroc itongitnung.

10 Kopotoroc itonggong Morömo, yu owi amna ambarac wömuno-decma öcangyun muuya itonggong koing imoc imocha kombihac. O non kombing tobic tobic owi amna nonu itonggong ogepma wo boinno sinom sogitnahamon. Worocha tongga nonu Kopotorochon youp orongi sinom tongidamon. Tongo non ‘Yesu urop ehantac’ yongo yuha torec ididamon.

11 Goc muyu mata wo suraro fasun imongo ‘yuho tarut’ yongo kiring imongidiruc. 12 Goc abe amna berac itaroc mahong amna auho gango kombiuya goc amna orogoma muno yo, ihoroc kombininga. Worocha tongga gakain duc mataya o itonggong kiapa o nucai irot imoc imoc kiapa o kombing tobic tobic kiapa o sacsago idit kiapa woi ambarac ogepmagon suraro tong indaiya yu gang gendingga gakain toroc kiapgon tannahing. 13 O gocho suraro Kopotorochon mata embat imongo worochon foro inong tangtang tongga o fatmata ogepma yong silip tong imongga idiya naka wömai ehangot.

14 Oro, surarohon dugoho suran tongo oburo bicadec out tohogungan bongono wocin wömai amna auho gocha yongo Kopotorochon yong tuctuc mata au yuna Kopotorocho fatmata fandat inoc inochon guram gesö gamogoc. Tuna goc guram wo youp imongidiruc. Edet gamicha. 15 Goc youp wo ambarac gacigon tongidiruc. Goc iroda youpha boging impi. Ihoroc tontarocanu wömai gakain toroc kiap managumboc simbang maic. Muno, amna orogoma simbang entac. Tuna owi amna ambaracho gauya goc amna ogepma sinom edengoroc. 16 Goc gaka woho, gaka acacho itongoi. Gakain itonggong kiap woi nongnongo itun. O goc kombing tobic tobic nonihon foro suraro yong fasun inongitarocma woi nongnongogon inongidiruc. Goc kiap ihorocno sogito akep toi, imi faicha. Gocho ihoroc tontarocanu wömai gocho owi amna gakain mata sumbodi-dangma yu ogepmagon yangtoreia son ambaracho itonggong koing au feangoc.

Copyright information for `YUW