1 Corinthians 1

1Na Paulo. Na Tuwa Bayaura bera Kristo Yesura aposolo yero nona. Naka arita otao naname Sostene 2nato niye Korinti nape atu Tuwa Bayaura dubu yero nowa aeno igi ewiya gainenato. Niye Kristo Yesura-una susuuno pewa yewa. Niye dubu nuna yaese sero yau sero pungna. Niye eno ayero yenu aune napo sero sero auna emo bauno Tuwa naname Yesu Kristora yazo de ika gatinasani nowa awong aune dema Tuwara dubu yewa ara. Nung Tuwa nunae nupema Tuwa naname dema ara.

3Maung naname Tuwa Bayau aune Tuwa naname Yesu Kristora bayao monone mene kasa ye ninae-una gairo mitaise.

Paulo mene awong kotungno Tuwa Bayau eno dange sena.

4Tuwa Bayau nung Yesu Kristo eno nasani mono iwaing niye eno pungna, arare na niye kotungno be giti nung eno dange sinona ara. 5Nung niye Kristora-una susuuno nona apakana niye eno pugaina — ge me sero keregaora putoung aune kotumao ewezo niye eno diriyegaina, arare na nung eno dange sinona. 6Kristora ge niye eno sewangne, ge amimene ninae-una towang atu tatai pugairo tauyena. 7Arare niye Tuwa naname Yesu Kristo kasa daung yaise diya nasani gera buro auna putoung zo oko kau yero nowa. 8Tuwa Bayau nung Mani nuna Yesu Kristo Tuwa naname nuna-una susumaese sena amimene ge zo sero zo sero ayao nuna-una zo oko mitiya. Nung niye soremari sena. Arare nung amimene kasa yao be nuna-una atu pasena aung dopaese niye soremai tauyero naya be ninae aung yariniya ara.

Korinti emora-una atu gera gagausao kasa yena.

10O otao mani nana, na Tuwa naname Yesu Kristora bera ge sana nigipu. Niye gagausero nowa awiya yangdoro kotumao ninae pu dekaongna gaipu dekaongka yai nae. 11Otao mani, ninae-una towang atu ge kasa yero mitoiya awiya Koloera awiso mene buro na eno sewa nigiwang. 12Ge eyao eno sinena era. Ninae-una ena mene eyero sinowi siya, “Nae Paulora emo.” Nupema ena mene eyero sinowi siya, “Nae Apolora emo.” Orata ena mene eyero sinowi siya, “Nae Petorora emo.” Auna ena mene eyero sinowi siya, “Nae Kristora emo.” 13Ae! Kristo nung dekaongka. Arata niye Kristora dubu dekaongka amimene gagausewa. Ora na Paulo mene niye eno yero i pasaora magayewingta? Aung ara. Arare niye ena mene noeno, “Nae Paulora emo” ayero sinowi? Nupema niye yazo nana Paulo awiya yau sinasani ge ou suwewita? Aung ara. 14Na naka natope niye ge ou oko suwao. Awiya niye eyero sowi sero na ayero oko yao yewang, “Paulora yazo yau sinasani ge ou suwewangne.” Na niye daigairo ge ou oko suwao, arare na yawa yawa nena. Na Krispoto Gayas awongto gege maze ge ou suwewang. 16Nupema zo kotupunena. Na Stefanara awiso dema ge ou suwewang ara. Arata ena awiya na oko gosinena. 17Kristo mene na emo ge ou suwanese oko, Bowi Iwaing sero gipero ayanese sena. Arare Kristora i pasao auna putoung aung yoiye sero, na Bowi Iwaing sari sero emo nigao bainane mene saine oko yero nona.

Kristo nung Korayaora Putoung arita Korayaora Nagibo.

18Kristo nung i pasaora magayena auna ungwe awiya gera yaora nai papatinowa awong amimene nigitinowa me aung yero noiya. Arata korayaora nagibora nonane amimene zo nigitinonane Tuwa Bayaura putoung yero noiya ara. 19Ge gayao zo eyero mitiya era,

Na Tuwa Bayau mene iwaing yaora nagibo emo nigao puro wiwitinowa amimene tamuwa awiya disana aung yariniya. Na emo nigao puro wiwitinowa auna nigao saoyao-oko awiya puro wosarinena.
20Emo nigao puro wiwitinowa amimene Tuwa Bayaura benaungna atu tauyero dodopinowita? Aung ara. Sao tauyao ge gipao emo mene Tuwa Bayaura benaungna atu tauyero dodopinowita? Aung ara. Tawing euna ge wina-se nasani nowa amimene Tuwa Bayaura benaungna atu tauyero dodopinowita? Aung ara. Tawingna kotumao apakana awiya dau ge. Awiya ganenese sero Tuwa Bayau mene susuwa puro pu daung gaina. 21Tuwa Bayau mene niginu teng yenu emo awong nuka nuyetope nigao nunae mene Tuwa Bayaura susuwa tamari sero yewa teng oko yao yena. Bowi Iwaing tugata yero nonane awiya emo ena mene giro “dau ge” ayero sinowa, arata saineba, Tuwa Bayau mene niginu teng yenu emo ge awiya nigiro puro pu dube gairo nonane amimene zo Tuwa Bayau mene kora yenu iwaing yewangne. 22Yuda emo mene awong tani putoungne gitau giro aune ge me asari sinowa. Ora Grik emo mene zo awong nigao baina saya nigiro aune ge me asari sinowa. 23Nanae mene zo Kristo i pasaora dewa magayena auna ge sinonane Yuda emo awong nigitinowa dubo meko yero noiya, ora emo Yuda oko mene ge awiya nigitinowa dau ge ine yero noiya ara. 24Arata emo Tuwa Bayau mene yau sero pungna, Yuda emota Grik emo, name amimene Kristora susuwa eyero nigitinonane: Tuwa Bayau mene senu nung korayao naname auna putoung arita korayaora nagibo yero noiya. 25Emo mene korayaora nagibo Tuwa Bayau mene tauna awiya giro “dau kotumao” ayero sinowa. Arata “dau kotumao nuna” amimene emora kotumao daigatinoiya ara. Orata Tuwa Bayau mene senu Kristo magayena, susuwa awiya giro “kotumao nuna iyangyao” asero nowa. Arata “kotumao nuna iyangyao” amimene emora putoung daigatinoiya.

26Otao mani nana, niye nono yero newa aune Tuwa Bayau mene niye yausero pungni, awiya kotungno gipu. Emo Tuwara ge oko nigao mene tawingna nigao baina pumari sero aratapunowa, nigao awiya ninae-una etoka gege mene puro nasani nauwa; emo Tuwara ge oko nigao mene putoung pumari sero aratapunowa, putoung awiya ninae-una etoka gege mene puro nasani nauwa; emo Tuwara ge oko nigao mene emo yazore yari sero aratapunowa, awiya ninae-una etoka gege mene emo yazore yero nasani nauwa. 27Arata Tuwa Bayau mene emo nigao babuzere awong awiya meng gaese sero niye dau ine awiya yau sero pungna. Tuwa Bayau mene emo putoungne awong awiya meng gaese sero niye emo putoung aung ine awiya yau sero pungna. 28Tuwa Bayau mene nona mitiya awiya aung yaise sero nona wowosigao arita nona emo gosinowa meko yero noiya, arita nona me aung awiya yangtagairo pungna ara. 29Awiya tawingna emo zo mene Tuwa Bayaura benaungna atu taung nuna puro witoiye sero, ayero yena. 30Arata Tuwa Bayau mene niye Kristo Yesura-una susuuna. Kristo nung awiya Tuwa Bayau mene pugainu nung korayaora nagibo naname yero noiya. Awiya susuwa eyao eno. Nung name korayenu iwaing yewangne; nung name saenu pewa yewangne; nung zuma naname pugairo pasenana bunao besena ara. 31Arare ge gayao eyero mitiya awiya me yaise,

Zo nung bowi ge sari yero giro Tuwara bowi ge saise.
Copyright information for `ZIA