1 Corinthians 10

Isreli emo etegaora atu meko yewa ayero oko yanene.

Otao mani nana, na aya-ewowo naname mene Mose ago nasani nauwa auna ge sana nigipu. Awong apakana bereze mene anggayero nagibo gitau nasani naunu nauwa. Nupema wito gausenu apakana ang yero buwagaiwa. Ayero Mosera emo dubu yari sero bereze witore mene ge ou nunae yenu suwewa ara. Awong apakana uritira nona minao mininasani bautu nauwa ara. Ora awong dubu baina amimene teng uritira ou mininasani bautu nauwa ara. Uritira daba baina mene awong ago nauna, arare auna atu ou wowosinaunu mininasani nauwa. Daba awiya Kristo ara. Arata saineba awong tani-butani memeko-mameko yewa giro Tuwa Bayau mene dubu auna agewa bainane auna susuwa giginu meko yenu giro tawing towang atu sisigainu mamagayewa ara.

Tani nunae-una kasa yena, awiya kotumao iwaing eyero name eno pugari sero aeno kasa yena. Awong tani meko eno dubo-dubo yero nasani nauwa, ayao ine naname yonine sero. Nunae-una ena mene tuwa etegao sou yewa, ayero oko yanene. Auna ge gayao zo eyero mitiya era,

Emo bauno awong adungno mitasani ana-bonene yero
mininete aune nupema iropuro na wuiwa ara.
Nupema kuma oko yanene. Nunae-una ena mene kuma yewa aune be dekaongka auna atu emo 23,000 magayewa ara. Nupema Tuwa gaero gari oko yanene. Nunae-una ena mene nung gaero gari yewa yi mene gamuwa mamagayero aung yewa ara. 10 Nupema dung duware oko yanene. Nunae-una ena mene dung duware yewa sisi-bura-bura yaora maung mene awong sisigairo aung yena. 11 Nunae-una tani kasa yena amimene Tuwara susuwa gipinoiya. Arare tawing aung yaora be nugu ni nenane aeno name eno kotumao iwaing pugaise sero gaewa ara. 12 Arare zo nung nuka nutope gosinoi tumo diyao tauyaore yero noiya amimene iyang yero sisigoiye sero, giro baingtiti nasani naise. 13 Etegao ninae-una kasa yero noiya awiya ewe okowata. Etegao dekaongka amimene emo apakana auna-una atu kasa noiya. Arata Tuwa Bayau nung ge zo sero zo sero oko noiya. Nung ge dekaongka gege sinoiya, ayero diungno noiya. Arare nung sai etegao mene witiro putoung ninae awiya oko daigariniya. Etegao kasa yariniya, auna teng nung etegao daigaora nagibo niye eno tamariniya. Awiya niye tau yero dopaese ayero yariniya ara.

Tuwara bonene mininasani aune nupema iwaera ana-bonene mininasani nao ine oko mitiya.

14 Arare otao mani nana, niye tuwa etegaora ana-bonene awiya tema yero neupu. 15 Niye kotumaore dema nowa, arare auna ge ewiya sana niye nika niyetope kotungno gipu. 16 Awangna ou wain gao yao awiya gao yero mininasani Kristora yu aune dema susupunonane. Nupema poro eegairo bonene mininasani Kristora taung aune dema susupunonane. 17 Poro awiya dekaongka gege. Arare name poro dekaongka awiya puro mininasani emo daigairo mene dubu dekaongka yero otao yero nonane ara.

18 Isreli emo tani yero nowa auna susuwa sana kotungno gipu. Yuda emo nona Tuwa Bayau eno pugari sero aita tame pugairo igiyero mininowa, awong amimene aita aune dema susupunowa. 19 Ge sinena auna susuwa nono yero mitiye? Nona tuwa etegaora aitara igiyao awiya nona me, asinenita? Aung ara. Nupema tuwa etegao awiya nona me, asinenita? 20 Aung ara. Ge sinena auna susuwa eyero mitiya era. Diga awong nona minao aita tame pugairo igitinowa awiya Tuwa Bayau eno okowata, iwae eno pugatinowa. Arare niye iwae aune dema susumowi sero, wo tuwa etegao eno pugao auna agewa diga mene sorero mininowa awiya oko minae. 21 Tuwara awangna atu mininasani aune nupema iwaera awangna atu minao, ayero yaya oko teng yariniya. Ora Tuwara tewora atu mininasani aune nupema iwaera tewora atu puro minao awiya dema yaya oko teng yariniya. 22 Orata name Tuwa yora inanane teng yarinita? Putoung naname mene putoung nuna daigatiniya, asineita?

Zo mene tumo diyao nuna gege paso didinasani nai teng oko yariniya.

23 “Name ge nigao mene wo tuwa etegao eno pugatinowa awiya zuma gaero mininonane teng yero noiya,” asinowa. Awiya me ara. Arata wo mininowa amimene niye oko sorepunoiya. “Name ge nigao mene wo tuwa etegao eno pugatinowa awiya zuma gaero mininonane teng yero noiya,” asinowa, awiya me ara. Arata wo mininowa amimene ge nigao otao mani oko sorepunoi tu didinowa. 24 Zo mene tumo diyao nuna oko paso diyaise. Otao nuna-una tumo diyao maingkoka gege awiya besoiye sero otao nuna dema kotumaise. 25 Niye maketra atu
10:25-26Nona tuwa etegao eno pugao. Paulo nasani nauna be aune diga emo mene wo dero aero wo ayao ena tuwa etegao eno pugari sero igitinauwa. Ayero yero aune wo ayao agewa ena amaze maketra atu pugati nauwa emo bauno mene zuma gaero pupunauwa. Ora wo ayao ena awiya tuwa etegao auna ibu mokora atu igiyero ana-bonene yero nasani nauwa. Arare Paulo mene eyero sena: Ge nigao emo bauno mene wo ayao amaze maketra atu zuma gaero puro tebeba igiyero minarineya, awiya pasena oko yariniya. Ora tuwa etegao auna ibu toiro diga aune dema ana-bonene yao, awiya zo meko sena.
wo zuma gayari yero giro zuma gaero puro minipu. Ayero nasani eyero oko sae, “Wo ewiya tuwa etegaora ibura atu bumita?” Tumo diyao ninae besowi sero, atata ayao awiya oko yae.
26 Noeno oko, ge gayao zo eyero mitiya era,

Tawing aune nona ewezo tawingna mitiya
awiya Tuwara-una atu butunoiya.
27 Diga zo mene niye kora yari sai garo nuna-una witari yero giro witipu. Ayero wo ma pugariniya awiya mininasani wora atata oko yae. Atata yaya abena saya gaya wo tuwa etegao eno pugao ayao yai tumo diyao ninae besaneya, aeno atata oko yae. 28 Nupema mininaya ge nigao zo wo tuwa etegao eno pugao awiya minao awang yero noiya amimene eyero sariniya, “Wo ewiya tuwa etegao zo eno pugeya.” Ayero sai giro oko minae. Awiya tumo diyao besowi sero giro dopu. 29 Tumo diyao besaora sinena, awiya tumo diyao ninae okowata, emo wora susuwa keregariniya auna tumo diyao nuna besowi sero sinena ara.

Ora zo mene eyero sarinita, nowa, “Na nona apakana mininona awiya emo zo tumo diyao nuna maingkokare mene giro meko ayero sai teng yarinita?
30 Na nona minari sero gitau Tuwa Bayau eno dange sero aune minarinena, awiya emo zo mene nona minao eno dange sesena aeno sero na gera pugai teng yarinita?” 31 Zo mene ayero sai giro na abena eyero kapetegarinena. Niye wo ma mininowita buro ena nowa amaze emo ena mene giro Tuwa Bayaura yazo de ika gaese sero yepu. 32 Awong Yuda emota emo Yuda okota Tuwa Bayaura dubu amimene niye eno kotumao meko pumowi sero, niye pasena tema yero neupu. 33 Na deka ayero emo bauno benaung giti mene na gaya teng yaise buro yero nona. Awiya nane iwaing yari oko, emo bauno apakana amimene Tuwara ge nigiro iwaing yaese aeno buro yero nona ara.

Copyright information for `ZIA