1 Corinthians 11

1Na Kristo ago nasani te weso nuna papatinona, deka ayero niye na ago nasani te weso nana papati neupu.

Bauno ge nigao mene Tuwara ibura atu ziyora kopeti diyaese.

2Niye na kotupu nasani buro nana-una wini ge auna nowi siya ayero sinowa awiya gosinena iwaing yero niya. 3Arata susuwa zo mitiya, awiya sana nigipu. Kristo nung emo apakana auna gitau yao; emo nung baunona gitau yao; aune Tuwa Bayau nung Kristora gitau yao. 4Arare emo zo mene ziyora kopeti diro aune isa sarinita, Tuwa Bayaura ge porofete mene saine yariniya, nung amimene gitau yao nuna eno meng gao pugariniya. 5Nupema bauno zo mene ziyora kopeti oko diyao isa sarinita, Tuwa Bayaura ge porofete mene saine yariniya, nung amimene gitau yao nuna eno meng gao pugariniya. Noeno okowata, nung yu nuna-una wese niya auna susuwa awiya ziyora kopeti mene gipiniya. Arare nung ziyora kopeti oko pugao yariniya, awiya nung bauno ena tebe-tabe nasani giti ai resa mene kapero aung yero meng nibamu gatinowa, deka aine meng nibamu gariniya. 6Arare bauno zo ziyora kopeti diyao awang sero giro giti ai nuna awiya kapai apungka yaise. Arata nung giti ai apungkakata giti ai aung sero meng goiye sero giti ai nuna sorero ziyora kopeti diyaise. 7Emo nung dubu nuna diya yero nasani Tuwa Bayau nung diya yero noiya auna susuwa puro pu daung gatinoiya. Arare nung ziyora kopeti oko diyao naise. Bauno nung emo nuna-una ge dipunasani emo mene nung diya yero noiya auna susuwa puro pu daung gatinoiya. Arare nung ziyora kopeti diyaise. 8Tuwa Bayau mene zayero uritire tawingne yena be aune nung baunona agewa puro emo oko yena. Aung ara. Nung emora agewa puro bauno yena. 9Nupema Tuwa Bayau nung emo mene bauno soremaise oko yena. Aung ara. Nung bauno mene emo soremaise yena. 10Aeno bauno nung emora wese niya, awiya gipari sero ziyora kopeti diro giti woraise. Awiya angelo mene gaese sero yaise. 11Arata saineba, Tuwara-una susuuno nonane dubu auna emo awong baunona soremao aung nao ine oko mitiya. Nupema bauno awong deka ayero emora soremao aung nao ine awiya oko mitiya. 12Zayaora atu bauno nung emora-una atu kasa yena. Arata yeme emo name baunona-una atu kasa yero zapunasani nonane. Orata nona apakana awiya Tuwa Bayaura-una atu gege butunoiya.

13Niye nika niyetope kotungno gipu. Bauno zo giti oko worao nasani Tuwa Bayau eno isa sai teng yarinita? 14Yatu tamao naname eyao ine mitita, nowa: emo zo mene giti ai nuna imoko-kaungkaung puro nai ganane teng oko yariniya. 15Arata bauno mene zo giti ai imoko-kaungkaung amimene mo wape nunae ine yaise Tuwa Bayau mene pugaina ara. 16Zo nung ge ewiya awang sari yero giro eyero kotumaise: nae aune Tuwa Bayaura dubu ena nae amimene tani zo ewe aung, tani dekaongka awiya gege puro nonane.

Korinti emo awong Tuwara bonene yero nauwa meko yero nauna.

17Tani ninae zo ewiya gigena meko yeti giro niye tugata nasani eyero sinena. Tuwara ge eno augatinowa augao amimene niye oko sorepuniya. Arata augao amimene niye sisigatiniya ara. 18Arare niye Tuwara ge eno augatinowa auna towang atu gagausao ninae-una kasa yero noiya ara. Na eno eyero tugata yeteya nigena me ine yetiya ara. 19Gagausao awiya tebeba oko kasa yero noiya. Awiya dubu nami mene gera nagibo mera yero nowa Tuwa mene gosinoi teng yero noi, awong awiya kasa daung yaese sero aeno gagausao kasa yero noiya ara. 20Arare niye Tuwara bonene minari sero augairo aune Tuwara bonene oko minaine nowa. Niye ana-bonene nika ninae yero mininowa. 21Ma ninae nata-kanatare puro kasa yero wina-soreung yao aung wongto-wongto yero nata-kanatare miniro nowa. Anowa ena meri maganowa, arata ena mene zo ou tau yao yanakana miniro dau yero nowa. 22Ae! Niye nona minaora ibu-garo kau nasani aeno ayero yero nowita? Noeno Tuwa Bayaura dubu gosinowa wosao noi bogamasa izero nowi? Niye eno nono sanese sinei? Na tani ayao giro niye bowi yanese sineita? Tani auna niye bowi yao ine teng oko arauwa.

Tuwa Yesu mene buro-mani nuna eno bonene pugaina auna ge.

Mt 26:26-29; Mk 14:22-25; Lu 22:14-20

23Na ge Tuwara-una atu pumuwang awiya kara niye eno pugaingwa ara. Awiya eyao era: Tuwa Yesu nung Yudas mene keregairo iwora waweng pugari nenu ping aune poro puro 24Tuwa eno dange sero aune eegairo eyero sena, “Ewiya goi nana. Na niye soremaise pugatinena. Ago na kotupunasani eyero gege mininasani neupu.” 25Nupema awong nona miniwa aune nung awang ou wainne awiya deka ayero puro eyero sena, “Tuwa Bayau aune dema tairo susumarineya auna nao seka yu nana yasagairo tamarinena auna ou era. Minarineya teng na kotupunasani eyero mininasani neupu.” 26Niye porore wainne mininasani teng Tuwa magayena auna bowi nuna keregatinasani naya nung kapetegairo bumariniya.

27Susuwa ayero mitiya, arare zo nung Tuwa ise-kaingse yero nasani porore ou wainne tebeba minariniya amimene Tuwara goire yure sisigaiya ayero yariniya. Ayero yai pasena nuna-una atu mitariniya. 28Arare zo nung porore ou wainne minari kotungno giro gitau dubo nuna-una susuwa giro baingtiro aune minaise. 29Zo nung Tuwara goi mitiya awiya oko kotungno baingtao aune porore ou wainne tebeba minariniya, amimene ayero nasani pasena auna abena watiung nuna-una gariniya. 30Niye ayero yero nowa, arare ninae-una daigairo mene yaya-biyaya tapunasani putoung aung sime-sime nasani yero nowa ara. Nupema ena mamaganowa magayeteya. 31Name naka nametope susuwa naname kotungno gatenane, awiya Tuwa mene abena awiya name eno oko pugatiya. 32Tuwa mene name kora yai iwaing yanenese sero abena name eno pugatinoiya. Awiya name nete emo uritira ge aung awong aune dema gera yonine sero, name eno ayero yero noiya ara.

33Otao mani nana, pu dekaongna gairo sana nigipu. Niye Tuwara bonene minari sero giro augairo emo bauno diya neupu kasa yero aung yaya aune zayero minae. 34Zo nung meri yai giro gitau nuna-una gare atu nona minaise. Augao ayao mene Tuwa Bayaura abena yumai ninae-una kasa yoiye sero, ayero yaese sinena. Orata ge ena mitiya awiya na naka natope buro aune sana garineya.

Copyright information for `ZIA