1 Corinthians 12

Oweno mene burora putoung benaung giti pugatinoiya.

Otao mani nana, Owenona-una atu burora putoung kasa yero noiya auna susuwa kau yaneya tugata yana nigipu. Niye gitau diga nasani nauwa aune niye yupunauwa tuwa etegao ge aung nao aung auna baungno sou yero nasani nauwa ara. Arare auna susuwa zo sana nigipu. Zo nung Tuwa Bayaura Oweno mene dubo nuna uwai aune, “Yesu, na ning waru nena,” ayero saine yao awiya oko mitiya. Ora zo Oweno mene dubo nuna oko uwao yai aune, “Yesu, ning Tuwa,” ayero keregairo saine yao awiya deka oko mitiya.

Burora putoung Oweno mene pugatinoiya auna susuwa benaung giti mitiya; arata Oweno awiya dekaongka. Uritira gera buro susuwa giti mitiya; arata burora maung awiya Tuwa dekaongka. Uritira buro yaora putoung susuwa giti mitiya; arata putoungna maung awiya Tuwa Bayau dekaongka. Nung amimene name eno putoung tere-tare tapunoiya ara. Oweno nung name Tuwara gera nanane teng yero naise sero putoung nuna name eno teng bono yero noiya. Arare zo nung Oweno mene kotumao iwaing nung eno pugatinoiya awiya ge ungwe iwaing yero noiya. Nupema Oweno dekaongka amimene nona apakana auna susuwa gaora putoung emo zo eno pugatinoiya awiya nona susuwa giti auna susuwa keregatinoiya. Nupema Oweno dekaongka amimene tumo diyao baina emo zo eno pugatinoi puro noiya. Nupema Oweno dekaongka amimene yaya kora yaora putoung awiya emo zo eno pugatinoi puro emo yayare kora yero noiya. 10 Zo nung tani putoungne yero nasani naise putoung nung eno pugatinoi puro yero noiya. Zo nung Tuwa Bayaura ge porofete mene saine yero keregaise putoung nung eno pugatinoi puro noiya. Zo nung nona iwae mene tapunoiya arita nona Oweno mene tapunoiya awiya giro baingtiro yangtaka-betaka yaise putoung nung eno pugatinoi puro noiya. Zo nung ge ewe-pape Oweno mene tapunoiya awiya saise putoung nung eno pugatinoi puro noiya. Zo nung ge ewe-pape Oweno mene tapunoiya awiya saya nigiro ge nunae darawa yaise putoung nung eno pugatinoi puro noiya. 11 Burora putoung awiya apakana Oweno dekaongka amimene gege pugatinoiya. Ayero nasani ara tamao nuna-una emo sero name eno putoung awiya tere-tare bono yero noiya ara.

Kristora emo dubu awiya gagausao aung dekaongka gege, awiya gaese sero taung aingsora pugairo sena.

12 Emo taung naname awiya dekaongka, arata taungna soremao awiya daigairo. Arare awong daigairo mene pu dekaongna gatinowa taung dekaongka yero noiya. Arare Kristora dubu awiya deka aine mitiya ara. 13 Oweno dekaongka amimene name ge oura atu pu dekaongna gainu Kristora taung dekaongka yewangne ara. Yuda emore Grik emore, soumaine emo tuware, ayero yewangne ara. Name apakana Oweno dekaongka awiya puro aune dekaongka yewangne.

14 Taung naname auna soremao dekaongka okowa. Soremao nuna awiya daigairo. 15 Arare te zo mene noeno eyero sariniye? “Na wawong okowa, arare na taungna soremao oko yero nena.” Ayero sero taung aingso yangdoro nung nata nao teng oko ara. 16 Ora dawong zo mene noeno eyero sariniye? “Na diti moko okowa, arare na taung aingsora soremao oko yero nena.” Ayero sero taung aingso yangdoro nung nata nao ine adeka teng oko ara. 17 Taungna atu diti moko gege mene mitatiya, awiya taung mene nono yero ge nigatiye? Ora dawong gege mene mitatiya, awiya taung mene nono yero nona sereyao yumatiye? 18 Tuwa Bayau nung aratamao nuna-una taung aingsora soremao buro susuwa giti pugaina. 19 Taungna soremao susuwa giti awong buro dekaongka yatei siya, awiya taung aingso zere tutupore oko kasa yatiya. 20 Arare soremao awiya daigairo, arata taung awiya dekaongka gege ara.

21 Arare diti moko mene wawong eno eyero saine yao teng oko, “Naka ning aung iwaing narinena.” Ora diti mene te etobe eno eyero saine yao teng oko, “Na nito aung iwaing narinena.” 22 Aung ara. Taung aingso naname-una soremao mamanikaka awong awiya oko mitateya, awiya name iwaing oko natenane ara. 23 Ora taung aingso naname-una soremao gosinonane wosao nowa awong awiya sipunonane. Nupema taung agewa meng gao tapunonane awiya worero gopero nonane me ine noiya ara. 24 Arata agewa benaung iwaingne awong awiya mene zo oko worao yero nonane daung mokera mitowa ara. Tuwa Bayau nung taung tapunasani taungna soremao wowosigao ena aeno buro witao pugaina. 25 Awiya taungna soremao mene awong gagausao yangdoro sou buro wina-ye yaese sero ayero yena ara. 26 Arare taungna soremao zo mene yaya tamai giro ena awiya deka teng yaya tamarineya. Orata zo mene yawa yawa yai giro awong deka teng yawa yawa yarineya.

Uritira gera buro-emo susuwa giti nonane.

27 Niye apakana pu dekaongna gairo Kristora taung yero nowa. Nupema niye nata-nata taung aingso nuna-una soremao yero nowa ara. 28 Tuwa Bayau nung dubu nuna name eno buro-emo eyao ine awiya pugaina ara: Gitau zayero aposolo, auna wese porofete, auna wese gipao emo ayero pugaina. Ayero pugairo aune tani putoungne yao emo, arita emo yayare korayao emo, aune mono pumao emo, simai, ge ewe-pape Oweno mene tapunoiya awiya sao emo. Tuwa Bayau mene buro-emo ayao awiya pugairo bauna ara. 29 Name apakana aposolo gege pugainuta? Name apakana porofete gege yero nonineta? Arita name apakana gipao emo gege pugainuta? Name apakana tani putoungne yao auna putoung puro nonineta? 30 Emo yayare kora-makora yaora putoung name teng mitita? Name apakana ge ewe-pape Oweno mene tapunoi sinowa awiya darawa yero keregatinonineta? Aung ara. 31 Niye burora putoung yazore awiya pumari sero tau yepu.

Arare nane auna nagibo iwaing gipana gipu.

Copyright information for `ZIA