1 Corinthians 13

Dubora mono pumao.

1Na emora ge ewe-pape saora putoungta angelora ge ewe-pape saora putoung puro nasani aune dubora mono aung narinena, awiya na belota gogoing zo ine yero bewing durukare gege kasa nasani mitoiya ayero narinena. 2Ora na Tuwa Bayaura ge porofete mene saine yero keregaora putoung puro nasani Tuwa Bayaura ge pungyao apakana nigiro giro aung yero kotumao bainane nasani diri sana zokaora tumo diyao bainakama nana mitariniya, arata dubora mono aung narinena, awiya na putoung aung yarinena. 3Nupema nona nana apakana awiya mani bogamasa eno bono yero pugairo taung aingso nana dema iyaora igiyaese sarinena, arata na dubora mono aung narinena, awiya buro nana-una me aung yariniya.

4Emo dubo monone noiya amimene otao ao-didinoiya. Dubo monone noiya amimene emo sorepunoiya. Nung ge bautara oko sinoiya. Dubo monone noiya amimene taung oko puro wiwitinoiya. Nung nuka nutope gosinoi emo baina oko yero noiya. 5Nung emora ge dero taung oko puro wiwitinoiya. Nung nona nuna gege oko kotupunoiya. Nung tini kapao aung, pasena puro nao aung. 6Nung tani meko mene zapunoiya auna yawa yawa oko yero noiya. Ge me mene zapunoiya auna yawa yawa zo yero noiya. 7Dubo monone noiya amimene otao nuna-una pasena apakana giro nuwegatinoiya. Nung otao nuna-una ge apakana nigitinoi me gege yero noiya. Nung otao nuna eno eyero sinoiya, “Nung buro iwaing yariniya.” Nung tauyero otao nuna-una yaya apakana dipunoiya.

8Dubora mono awiya aung yao ine teng oko. Tuwa Bayaura ge porofete mene saine yero keregao auna putoung awiya aung yariniya. Ge ewe-pape Oweno mene tapunoi sinowa auna putoung awiya dema aung yariniya. Nona apakana auna susuwa nigao auna putoung awiya dema aung yariniya. 9Awiya eyao eno: Yeme susuwa nigaora putoung naname teng oko yao ara. Nupema Tuwa Bayaura ge porofete mene saine yero keregao auna putoung naname awiya dema teng oko yao ara. 10Arata ago nona apakana auna susuwa kasa daung yai aune susuwa nigao auna putoung naname teng yero baingtariniya. 11Na mani maingkoka nasani aune mani maingko ge sinaungwa. O na mani maingko kotumao puro naungwa ara. Nupema nigao awiya mani maingkora ine nigiwang ara. Amimene nawe emo yero aune mani maingkora tani awiya yangduwang ara. 12Be yeme eune name Tuwa Bayaura susuwa maingkoka gege gosinenane, awiya benaung naname asisira gosinonane aine yero nonane, arare oko kasa yero baingtao yero noiya. Nete ago name Tuwa Bayaura susuwa giro baingtarinenane. Emo etobe benaung wina-gi yero nowato ayao ine garinenane. Be yeme eune na susuwa nuna agewa gege gosinena. Arata nete Tuwa mene susuwa nana giro nigiro ayena, aine na susuwa nuna nigarinena. 13Arare nona etama miteya: Awiya iniro taka sao, aune tumo diyao, arita dubora mono pumao. Awong etama amimene mitowa mitarineya, arata dubora mono pumao amimene gitau yao nunae ara.

Copyright information for `ZIA