1 Corinthians 14

Tuwa Bayaura ge porofete mene saine yero keregao auna putoung awiya burora putoung auna gitau yao.

Niye dubo monone nari sero tau yepu. Ayero burora putoung Oweno mene pugatinoiya awiya pumari kotungno dubo auna pugairo neupu. Ayero nasani Tuwa Bayaura ge porofete mene saine yero keregao auna putoung awiya gaya witao yai pumari ara taungno neupu. Zo nung ge ewe-pape Oweno mene tapunoiya auna zo sinoiya amimene emo eno ge awiya oko sinoiya. Tuwa Bayau eno ge sinoiya. Nung Oweno mene dubo nuna gainoi ge awiya sinasani ge pungyao ena sinoi emo awong gera susuwa kau yero nowa ara. Arata Tuwa Bayaura ge porofete mene saine yero keregatinoiya amimene emo eno ge sinoiya. Ayero nasani awong sorepunoiya, o yo-uwinoiya, o yo dubo kora noiya. Emo ge ewe-pape Oweno mene tapunoiya auna zo sinoiya amimene nung gege sorepunoiya. Arata Tuwa Bayaura ge porofete mene saine yero keregatinoiya amimene Tuwara emo dubu ena soreuno noiya. Arare niye apakana ge ewe-pape Oweno mene tapunoiya awiya maze saese sinena. Arata yawa yawa yao nana baina awiya niye apakana Tuwa Bayaura ge porofete mene saine yero keregaese. Noeno okowata, Tuwa Bayaura ge porofete mene saine yero keregatinoiya auna soremao mene emo ge ewe-pape Oweno mene tapunoiya auna zo sinoiya auna soremao awiya daigatinoiya. Arata ge ewe-pape Oweno mene tapunoiya auna zo sinoiya amimene ge pungyao awiya darawa yai Tuwara emo dubu mene nigiro tau yarineya, awiya soremao nuna arita Tuwa Bayaura ge porofete mene saine yero noiya auna soremao buro nunato awiya dekaongka gege yariniya.

Otao mani nana, na ninae-una buro atu ge ewe-pape Oweno mene tapunoiya awiya gege sana ge amimene niye soremarinita? Aung ara. Arata na ge me susuware zo Tuwa Bayau mene na eno keregaina amaze keregarinena, o nigao zo sarinena, o Tuwa Bayaura ge zo porofete mene saine yero keregarinena, o ge me susuware zo giparinena, amimene dubo ninae inai tau yariniya. Nona nao aung, gita ta gogoing awiya daya ge nuna oko kasa yero baingtao yai nono yero na be gamarinenine? Nupema ai to pisaya ge pore sai nigiro dubo eto nasani mena ozaungzaung oko bumarineya. Susuwa deka ayao ine ninae-una atu mitiya. Ewawa ninae mene kipiti-kapete nasani emora ge oko, ge zo ewe saya ena mene nono yero nigarinei? Soma emo aung auna atu ge sinesa aine yariniya. 10 Emo tawing sero sero auna ge mapu benaung giti miteya, awiya apakana susuware miteya. 11 Arata nane gera mapu zo oko nigao yarinena, awiya gera maung mene na maze soma zora emo ayero sariniya ara. Ayai na deka ayero nung soma zora emo ayero sarinena. 12 Arare ninae-una susuwa deka ayero mitiya ara. Owenona putoung ninae-una kasa yaise sinowa, arare burora putoung ena dubo ninae inai tau yaine yao awiya pumaya ninae-una atu zamaise tau yepu.

13 Arare emo zo ge ewe-pape Oweno mene tapunoiya auna zo sinoiya amimene ge awiya darawa yaora putoung pumari sero Tuwa eno isa saise. 14 Na Oweno mene ge ewe-pape pugatinoiya awiya sinasani isa sarinena, awiya dubo nana mene yariniya. Arata kotumao nana awiya teba mitariniya. 15 Arare na nono yarineni? Na eyero yarinena. Na dubo nana mene isa sinasani ge ewe-pape Oweno mene tapunoiya awiya maze sarinena. Nupema na kotumao nana mene isa sinasani ge naname sarinena. Na dubo nana mene ge ewe-pape Oweno mene pugatinoiya awiya sinasani yere gamarinena. Nupema na kotumao nana mene ge naname sinasani yere gamarinena. 16 Arare ning dubo nina mene ge ewe-pape Oweno mene pugatinoiya awiya gege sinasani Tuwa bowi yasa emo bauno ge awiya oko nigao amimene bowi ge nina auna susuwa kau nasani aune nono yero ge nina sorepunasani “Yore, me yaise,” ayero sarinei? 17 Ning Tuwa Bayau eno dange sinasani isa iwaing sarinesa, arata ge nina amimene otao mani nina oko soremariniya.

18 Na naka natope Oweno mene ge ewe-pape pugatinoiya awiya ozaung sinona amimene Oweno mene ge ewe-pape pugatinoiya awiya sao auna niye apakana daigatinona. Arare na Tuwa Bayau eno dange sinona. 19 Arata na yerera atu kotumao nana mene emo kotumaora ge sinasani ge muto zo gege sana ge amimene emo bauno soremai gana iwaing yariniya. Arata na yerera atu Oweno mene ge ewe-pape pugatinoiya emo mene nigaine yao oko awiya sinasani ungwe-maungwe bainakama yarinena, awiya gana oko teng yariniya.

20 Ge nigao otao mani nana, kotumao ninae mani mamanikakara ine oko yaise. Pasena yao awang nasani mani wuire ine yero neupu. Arata kotumao iwaingne nari sero giro emo me ine yero neupu. 21 Tuwara ge gayao zo eyero mitiya era,

Tuwa mene eyero siniya: Na dubu eeno ge sari sero sana emo ge mapu ewe-pape sinowa amimene buro ge nunae mene dubu ewiya darineya. Ayero yarineya, arata dubu emimene ge nana awang sinasani deka ayero narineya.
22 Ge gayao ayero mitiya, arare eyero gosinonane. Emo tumo diyao aung amimene susuwa nunae meko awiya gaese Oweno mene ge ewe-pape tapunoiya. Arata emo tumo diyaore nowa amimene Tuwa Bayaura soremao gaese Oweno mene Tuwa Bayaura ge porofete mene saine yero keregao auna putoung tapunoiya.
23 Arare niye ge nigao dubu amimene au dekaongna gairo mitasani apakana amimene Oweno mene ge ewe-pape niye eno pugaina awiya sinasani mitaya diga enata emo ge oko nigao ena mene ibu auna toiro ge ninae awiya nigiro niye apakana dau neya ayero sarineita, nowa. 24 Arata niye apakana au dekaongna gairo mitasani Tuwa Bayaura ge porofete mene saine yero keregatinaya emo ge oko nigao zo meneta diga emo zo mene ibu auna toiro ge ninae nigiro pasena nuna meko auna susuwa giro baingtariniya. Ge porofete mene saine yaora ge ninae amimene nung gera pugariniya. 25 Ge amimene nao nuna-una susuwa pungyao awiya keregairo puro pu daung gariniya. Ayero yai nung meng gatinasani benaung nuna pu tawingna gairo Tuwa Bayau bowi nasani eyero sariniya, “Tuwa Bayau me niye aune dema mitiya.”

Yere saora buro diya yao auna ge.

26 Ge nigao otao mani nana, ge sinena auna susuwa nono yero mitiye? Susuwa nuna awiya eyero mitiya era: Niye yerera atu au dekaongna gatinarineya be aune eyero neupu. Emo zo mene yere nuna zo gamariniya, emo zo mene ge me susuware zo gipariniya, emo zo mene ge zo Tuwa Bayau mene nung eno keregaina awiya maze keregariniya, emo zo mene ge ewe-pape Oweno mene pugatinoiya auna zo sinasani Tuwa Bayaura ge zo keregariniya, arata zo mene zo Oweno mene ge ewe-pape pugatinoiya auna susuwa darawa yero sariniya. Buro ewezo yerera atu yarineya amimene Tuwara dubu soremaise. 27 Ena mene yerera atu Oweno mene ge ewe-pape pugatinoiya auna ge sari saya giro emo etota etama mene gege saese sepu. Awong zo gitau sai aune zo sai aune zo ago saise. Ayero yaya aune emo zo mene ge nunae darawa yaise. 28 Arata ge darawa yao emo kau yero giro emo Oweno mene ge ewe-pape pugatinoi ge saora putoung puro nowa amimene yerera atu borabora yero mitaese. Nata mitasani aune Owenona ge ewe-pape Tuwa Bayau eno saese. 29 Emo etota etama mene Tuwa Bayaura ge porofete mene saine yero keregaya ena mene ge nunae awiya nigiro kotungno, “ge Owenona ta ge ge iwao i,” awiya kotungno gaese. 30 Nupema emo zo mene dopero porofete mene saine nasani mitai aune Tuwa mene ge zo emo zora dube atu pugai giro emo ge sinasani mitiya awiya ge yangdoro adumai emo amimene iropuro ge saise. 31 Ayero nasani narineya, awiya ninae-una dekaong dekaong amimene porofete mene saine yero Tuwa Bayaura ge keregairo sarineya. Awiya emo bauno apakana Tuwara ge me susuware nigiro dubo iwaingne naese ayero yarineya. 32 Tuwa Bayaura ge porofete mene saine yero keregao auna putoung puro nowa amimene putoungna ato sao awiya patao awiya nung teng. Putoung amimene saise-saise yai saineba nuka nutope patiro mitao awiya nung teng ara. 33 Noeno oko, Tuwa Bayau mene name ge betananane yere meko yaise oko sinoiya. Name bisi sero mitanane bowi yao iwaing kasa yaise sinoiya.

34 Tuwara dubu sero auna-una atu mani bauno mene yerera atu borabora yero miteya, deka ayero ninae-una atu yepu. Awong augaora atu ge sao awang sao mitiya. Mosera sao tauyao ge mene mani bauno awiya emora wese naese sao mitiya. 35 Awong ge enana susuwa kau yero giro yere ibu auna atu oko, gare atu ibono nunae atata yaese saya nigae. Bauno zo mene augaora atu ge sao, awiya nona meng gaore ara. 36 Yei! Tuwa Bayaura ge awiya ninae-una atu gitau zayero aune bautunete tawing enana ago kasa yena, ayero sero nowita? Ayao ine aung ara. Nupema ge nuna amimene ninae-una gege kasa yenuta? Aung ara.

37 Ninae-una zo mene nuka nutope gosinoi Tuwa Bayaura ge porofete mene saine yao auna putoung nuna-una mitoiya, o Owenona putoung zo mene nuna-una mitoiya amimene ge gainena ewiya gai Tuwara wini ge yaise. 38 Zo nung wini ge ewiya awang sai giro niye abena ge nuna awang sepu.

39 Arare otao mani nana, niye Tuwa Bayaura ge porofete mene saine yao auna putoung pumari sero dubo ninae putoung auna atu pugairo neupu. Ayero nasani emo ena Oweno mene ge ewe-pape pugatinoiya awiya sari yaya awang oko sae. 40 Yerera atu buro nomaze yarineya, awiya teng saingtiro yangtaka-betaka yero aune yepu emo gaya iwaing yae.

Copyright information for `ZIA