1 Corinthians 3

Tuwara buro emo auna ge.

1Otao mani nana, na gitau ninae-una atu kasa yero emo bauno Owenone eno ge tugata yero nona ayero niye eno tugata yari sero nete teng oko yewang. Noeno oko, niye emo bauno Oweno aung mene naine nauwa. Arare na niye Kristora mani wuire ine ayero sero ge mani wuire mene nigaine yao teng, awiya niye eno tugata yewang ara. 2Tuwara ge ou kuru ine awiya ma tauyao ine, arare na ma tauyao awiya niye eno oko pugao yewang. Na ami mung gege niye eno pugaingwa. Ma tauyao awiya niye minaine yao teng oko. Arata niye yeme eune nona tauyao minaora dema teng oko neya. 3Niye yeme deka Oweno aung mene yaine yero nowa. Niye sepu. Niye tini kapao gere ge matu yaore yero nowa amimene 4emo Oweno aung mene yaine yero nowita? Ninae-una ena mene “Na Paulora emo” asero nowa, ora ena mene “Na Apolora emo” asero nowa. Arare ayero sinasani gagausero nowa amimene tebe-tabe Oweno aung mene yaine yero nowa, aeno sinena!

5Apolo nung emo witao oko. Na Paulo, na deka emo witao oko. Nato Tuwara buro-mani gege ara. Nato Tuwara ge niye eno tugata yewangto nigiwa. Tuwa mene buro nato eno sena teng awiya yewangto. 6Na Tuwara ge awiya ma mae ine yero dubo ninae-una atu urewang ara. Aune Apolo mene zo mawe-yangzi yena ara. Arata Tuwa mene zo gao noi me kasa yero noiya. 7Arare uno-yetero urero ayero noiya nung awiya wosao; nupema mawe buro yero noiya nung deka ayero wosao; arata gao noi me kasa yero noiya Tuwa Bayau awiya witao ara. 8Uno-yetero urero yero noiya, arita mawe-yangzi yero noiya, awongto yao nunato teng dekaongka niya. Burora zuma awiya buro yewato auna teng pugai pumarineyato. 9Nato Apoloto awiya Tuwa Bayaura buro-mani gege ara. Ora ninae zo Tuwa Bayaura ma buro ara.

Tuwara buro emo nung ibu yao emo ine ara.

Nupema, niye Tuwa Bayaura ibu ara.
10Tuwa Bayau mene na eno burora putoung pugaina teng na ibu yao emo me mene yaine nasani ziwong tau-tataware yao urewang dopena ara. Auna tame emo ena mene susuuno ibu gapunowa. Ayao amimene kotung-katung yero yaise. 11Ziwong urewang dopero mitiya awiya Yesu Kristo ara. Emo mene nung zokero yangdoro ayero zo urao ine oko mitiya. 12Arare ziwong auna tame zo mene ibu yari sero nona tau-tataware yao zuma bainane — golta, silvata, daba owe kakawere — awiya puro ibu iwaing yarinita, nona iyangyao zuma aung — sowangta, yekota, isata — awiya puro ibu yariniye? 13Awiya nete be bainana atu ibu yao nuna-una susuwa awiya kasa daung yariniya. Auna atu iyao baina mene ibu yena aune buro nuna auna susuwa keregariniya. 14Arare emo zo mene ziwong auna tame atu ibu tauyao yariniya, awiya iyao mene ibu awiya awari sero nete sikimai giro emo ibu yena amimene zuma iwaing pumariniya. 15Orata emo zora ibu awiya iyao mene awero aung yariniya awiya nung zuma oko pumariniya. Nung aung nariniya ara. Nune beba magayai aune iyaora atu sorariniya ara. Arata yao nuna-una me awiya awero aung yariniya ara.

Emo bauno ge nigao awiya Tuwa Bayaura ibu ara.

16Niye Tuwa Bayaura ibu yero nowa, o Tuwa Bayaura Oweno mene ninae-una atu mitao-masi yero mitoiya, awiya oko gao mene yaine yero nowa, awiya! 17Emo zo nung Tuwa Bayaura ibu gera yariniya, awiya nung deka ayero Tuwa Bayau mene nung gera yariniya. Noeno oko, Tuwa Bayaura ibu awiya dang ayero sao ara. Ibu nuna awiya niye ara.

18Niye dubo ninae oko etegae. Ninae-una zo nung tawing emora ge nigiro dube pugatinasani nigao nuna gai witariniya, emo ayao amimene nigao awiya dotinasani emo dau ine yero nigao me tamaise. 19Noeno oko, tawingna kotumao awiya Tuwa Bayau mene nigitinoi me aung yero noiya. Auna ge gayao zo eyero mitiya era,

Tuwa Bayau nigitinoi emo tawingna kotumao puro
nasani etegao ge sinowa auna ge mene kapetegairo
awong geta mene dumaine yero noiya.
20Nupema auna ge gayao zo eyero mitiya era,

Emo kotumaore auna kotumao awiya piti gege,
awiya Tuwa mene gosinoiya.
21Arare niye gagausero tawingna emo nae auna yazo yau sinasani taung ninae oko puro witae. Nona apakana awiya gerao ninae ara. 22Paulo aune Apoloto Petoro, nae awiya soumani gerao ninae. Tawingna nona apakana, aune nao, aune magayao, aune nona be yeme eune mitiya, aune nona ago kasa yariniya — nona awiya apakana soumani gerao ninae gege ara. 23Niye awiya Kristora soumani gerao. Ora Kristo zo Tuwa Bayaura soumani gerao arauwa.

Copyright information for `ZIA