1 Corinthians 4

Tuwa nung nutope uritira gera buro yero nowa auna susuwa keregariniya.

1Niye nae eno gaya Kristora buro-mani arita Tuwa Bayaura ge pungyero mitawe kasa daung yena auna diya dubu yaise. 2Arata diya nung emo tuwa nuna-una ge dimaise sao ara. 3Arata naka natope eyero sane. Ninaeta emora augao zo mene yao nana-una ge sinasani na puro wosaya na nigana me oko yariniya. Nupema naka natope susuwa nana iwaingta meko i, awiya oko sarinena. 4Na pasena nana zo oko gosinena. Arata na pasena aung nena ayero oko sane. Susuwa nana keregariniya awiya Tuwa nata ara. 5Arare niye susuwa keregaora ato oko sae. Tuwa nung nutope kasa yero nona pungyao mitiya awiya keregariniya. Nupema emora mokora mitiya awiya dema keregairo aung yariniya. Ayero yai aune Tuwa Bayau mene nung nutope emo apakana auna yao nunae awiya gosinasani teng bowi yariniya.

Korinti emo awong nuka nuyetope taung puro witiwa.

6Otao mani nana, ge sinena awiya niye susuwa zo gaese sero na yazo nanato Apoloto yau sero sesena. Niye susuwa nanato gosinasani wosiro naora nagibo Tuwa mene emo eno senu gaewa awiya oko daigae. Nupema niye gausero taung ninae puro wiwitinasani tawingna emo nae awiya zo puro witiro zo puro wosiro ayero nasani oko nae. 7Awe mene ning emo baina yasese seni? Aung ara. Nona apakana puro yero nosa awiya nine oko tamasa. Aung ara. Tuwa Bayau mene taungno ning eno pugainu puro yero nosa. Arare ning noeno ning nitope taungno yaine sero nasani taung nina puro wiwitinosi?

8Oiye! Niye yemaoko uritira nona pumuwa teng yena ayero sinasani yero nowa. Nupema yemaokore zamena simenane yewa, arare yero nonane, ayero sero nowa! Niye nae daigairo yemaoko emo tuwa yero nowa, ayero sero nowa! Me, emo tuwa yaoware yewi! Ayero yero nae yumaya ninae-una susuuno aune emo tuwa yarinenane ara. 9Na gigena eyero niya era. Tuwa Bayau mene nae aposolo awiya emo bauno apakana auna wosao pugainu nonane. Arare angelota emo apakana nae wosao awiya gosinowa. Awiya emo tuwa zo mene bunao emo ena puro emo magayaora gerao auna-una susupunoiya ayero niya.
4:9Magayao emo ena. Roma emo awong winade-wanade yero nema iwo ena bunero puro tawing nunae-una yesese yero aune bunao emo magayaise sero goma moko zora pugairo ziuno mitauwa winade-wanade yero nasani wina-de yero mamagayero nauwa. Arare be aune emo tuwa mene bunao emo ena amaze magayaora gerao asero awena-una susupunaunu tari diro wina-de yaora be diya yero nasani dopero mitauwa. Paulo mene aposolo emora susuwa amaze tani auna pugairo sena.
10Nae Kristo eno yero emo dau ine yewangne ara. Arata ninae mene zo Kristora-una susuuno nigao bainane yewa, ayero sinasani yero nowa! Nae awiya putoung aung, arataninae zo putoungne. Niye awiya ena mene gosinowa emo witao yero nowa. Ora nanae zo ena mene gosinowa wosao nibamu yero nonane. 11Nae nona minao oure eno mamagayewangne, amimene deka ayero nonane. Ayero nasani taung wori aung iwo tame nasani garo-masire kau nasani naungwane deka ayero nasani yero nonane. 12Nae nona ena tamari sero wawong nanae mene buro yero nonane; nae eno ge meko sinasani nowa aune gao yero nonane; nae iwo yero nowa aune saineba ao-didinasani yaya tapunonane; 13nae gona yero nowa awong yuno kora yero nonane; emo bauno apakana amimene nae gosinowa gau ine yero nonane. Gau sauno augatinonane ayao ine nasani naungwane yeme nenane era.

Paulo nung Korinti emora maung yena, arare awong te weso nuna-una naese sena.

14Na niye eno meng gao pugari okowata, niye mani awiso nana iwaing ayero sero na niye eno ge pugatinasani ge ewiya gainena ara. 15Ninae-una atu Kristora ge diya yao emo daigairo nibamu neita, nowa. Arata mamono mene zo daigairo aung. Naka natope niye Kristo Yesura-una susumaese Bowi Iwaing niye eno sinasani na dekaongka emimene maung ninae yewang, arare nona era. 16Aeno niye te weso nana ago nasani neupu.

17Na aeno Timoti, nung Tuwara benaungna atu mani nana me iwaing yero noiya, awiya iyengtena ninae-una butuniya. Nung ninae-una buro na Tuwara dubu napo sero sero yero nowa auna atu buro baungno yero nasani Kristora gera nagibo sero gipero ayero nona, ge awiya kotumao ninae-una atu uwariniya.

18Ninae-una ena mene na eno eyero sinowa, “Paulo oko bumariniya.” Na eno ayero sinasani taung nunae puro wiwitinowa. 19Arata Tuwa mene nigai teng yai, na nimoi oko ninae-una bumarinena. Buro taung puro wiwitinowa auna ge saora putoung oko, yao nunae-una putoung auna susuwa keregarinena. 20Noeno oko, Tuwa Bayaura nao seka awiya ge saora nona oko, putoungna nona ara. 21Arare niye sepu. Niye ge nana dedunaya na mani dero kora yaora waung puro bumanese kotupuneita? Orata niye ge nana dimaya na dubora mono pumao aune dubo-ozaore awiya puro bumanese sinei?

Copyright information for `ZIA