1 Corinthians 6

Ge nigao zo mene otao nuna gera pugari sero digara-una oko puro babaise.

1Ninae-una zo mene otao nuna-una pasena auna susuwa keregai kora yaese sero ge nigao emora una oko pugao diga emo ge oko nigao auna pugai teng yarinita? Aung ara. 2Ge nigao emo name nete diga emo gera pugairo awong awega-ziwega yarinenane, awiya niye oko gao mene yaine yero nowa. Arare nete diga emo awega-ziwega yarineya amimene ninae-una ge mamanikaka ena kasa yero noi noeno oko korayao aung yao yero nowi? 3Name nete angelora ge sanane aung yaise sao mitiya, awiya niye oko gao yero nowita? Angelora ge sarinenane amimene tawingna nona me aung, piti gege, auna ge kasa yai aune sanane teng yero baingtariniya ara. 4Nona me aung piti gege auna ge kasa yero noi aune niye noeno diga emo Tuwara dubu mene gosinowa wosao nowa emo ayao eno puro baungno nowa sero nowa aung yero noiye? 5Niye susuwa ninae giro meng gaese sero niye duwa-dawa sinena ara. Ninae-una emo zo kotumaore mitai giro ge ena ninae-una atu kasa nai giro puro nuna-una bautunaya kora yero natiya, awiya teng yatiya. 6Arata niye ayero oko yero nowa. Aung ara. Ge nigao zo mene otao nuna zo aune ge matu nete emo Kristora ge oko nigao amimene sai aung yaise sero nuna-una puro bautunoiya. 7Niye otao mani ninae ena gera pugatinowa be aune ge buro amimene niye apakana puro wowosinoiya. Ena mene tani meko benaung giti niye eno yari sero giro yaya niye abena oko yao mitateya, awiya teng yatiya. Nona ninae tebeba ugaing pumaese sateya, awiya teng yatiya. 8Arata niye ayero oko yao yero nowa. Niye nika niyetope tani meko benaung giti nasani ugaing yero nowa, awiya otao mani ninae eno yero nowa.

9Emo tani meko yero nowa amimene Tuwa Bayau nata Tuwa yero noiya auna nape babao teng oko, awiya niye oko gosinowita? Niye dubo ninae oko etegaipu. Kuma emo, arita tuwa etegao bowi nao emo ta bauno opene daigati nao emo ta bauno mene yaine yero nao emo ta emo enane dema tani meko nao emo ta 10nona ugaing pumao emo ta nona eno dubo-dubo yao emo ta ou tauyao miniro dau nao emo ta ge meko sao emo ta mani dero nona ugaing pumao emo — emo ayao amimene Tuwa Bayaura nape babao teng oko ara. 11Arare niye ena mene gitau ayero nasani nauwa ara. Arata yeme ewiya Tuwa Bayau mene niye saena ara. Saero nuna yaese nuka nutope gerena. Gerero giginu niye pasena aung ine yewa. Awiya Tuwa naname Yesu Kristo auna yazora aune Tuwa Bayau naname-una Oweno auna putoungna ayero yena ara.

Name taung aingso mene dema Tuwa Bayau bowi yanene.

12Niye eyero sinowi siya, “Name ge nigaora gazao ge zo oko mitiya.” Awiya me ara. Arata dena-betena yao ninae mene niye oko sorepunoiya. “Name ge nigaora gazao ge zo oko mitiya.” ayero sero nowa, awiya me ara. Arata na nona zora soumani oko yarinena. Aung ara. 13Zo mene eyero sariniya, “Wo ma mene tini otirera gerao, nupema tini otire mene wo mara gerao.” Awiya me ara. Arata nete Tuwa Bayau mene awongto etobe gera yai sisigayato aung yariniya. Taung awiya pasenana gerao okowa. Taung awiya nung Tuwara gerao ara. Nupema Tuwa awiya nung taung naname auna diya. 14Arare Tuwa Bayau mene Tuwa uwenu iropuna, deka ayero nung name putoung nuna mene uwai iroparinenane. 15Name ge nigaora taung aingso awiya Kristora taung aingso yero noiya, awiya oko gao mene yaine yero nowa ara. Arare na ge nigao mene Kristora taung aingso agewa awiya sorero puro towangna bauno zo eno pugarinenita? Aung ara. 16Niye eyero gosinowita? Emo zo nung towangna bauno zore tayarineyato, awiya awongto dekaongka yarineyato. Auna ge gayao eyero mitiya era, “Awongto etobe amimene taung dekaongka yero narineyato.” 17Arata zo nung Tuwara-una susumariniya, awiya awongto dubo dekaongka yero narineyato. 18Arare kuma yao awiya tema yero neupu. Pasena ena emo bauno mene yero nowa awiya taung aingso gera yero nowa. Arata kuma yero noiya amimene taung aingso nuna gera nasani Kristo aune tayao nuna awiya dema gera yero noiya. 19Tuwa Bayau mene Oweno nuna niye eno pugainu pumuwa Oweno mene ninae-una toiro mitoiya, arare taung aingso ninae awiya Owenona ibu ara. Susuwa awiya niye oko gao mene yaine yero nowa ara. Arare niye nika niyetope ibura maung oko yero nowa. Tuwa Bayau mene ibura maung yero noiya. 20Nune niye zuma gaero pungna. Arare niye taung aingso ninae mene Tuwa Bayau bowi yero nasani neupu.

Copyright information for `ZIA