1 John 1

Nao me iwaing auna Maung.

1Nao me iwaing auna Maung
1:1Nao me iwaing auna Maung awiya Yesu.
nung susuwara atu butu nasani nauna auna ge keregairo niye eno tugata yero nonane. Nae ge nuna dawong nanae mene nigiwangne. Nae nung diti moko nanae mene gigiwangne. Nae nung giro baingtiwangne. Nae nung wawong nanae mene iniro gigiwangne.
2Nao me iwaingna Maung kasa daung yenu gigiwangne ara. Nao me iwaingna Maung nung amimene Maungna-una atu buro naname-una atu kasa ye daung gaina. Aeno nae naora Maung awiya niye eno keregairo tugata yero nonane. 3Awiya nona gigiwangne o ge nigiwangne deka awiya niye eno tugata yero nonane. Tugata yanane tairo nao naname kasa yai name dubu dekaongka yero nasani nari sero aeno sinonane. Tairo nao naname awiya Maung aune Mani Yesu Kristo aune dema tairo yero nonane ara. 4Yawa yawa yao naname iwaing kasa yero baingtaise aeno igi ewiya niye eno gaitinena era.

Waegaora atu nasani pasena oko pungyero puro nanene.

5Ge bowi Yesura-una atu eyero nigiwangne, aeno niye eno tugata yero nonane. Tuwa Bayau nung waegao gege. Mume zo nuna-una oko mitiya. 6Name mumena atu nasani “Na Tuwa Bayaura-una desetitinona” ayero sarinenane, awiya ge iwao yariniya. Ayero nasani ge me oko puro narinenane. 7Arata Tuwa Bayau nung nuka nutope waegaora atu noiya deka aine name waegaora atu nasani narinenane, awiya dema tairo otao iwaing yarinenane. Ayero yanane Mani nuna Yesu Kristora yu mene pasena naname apakana sayai iwaing pewayao narinenane. 8Name pasena aung ayero sarinenane, awiya dubo naname etegari nenane. Ayero yanane dubo naname auna ge me oko mitariniya. 9Tuwa Bayau nung iwaing dang gege. Arata name pasena disaise nung tumo diyanane teng yariniya. Aeno pasena naname keregari nenane, awiya nung pasena naname disero meko naname apakana sayai iwaing pewayao narinenane. 10“Name pasena oko yao nonane,” ayero sarinenane, awiya name Tuwa Bayau ge iwao emo ayero sarinenane. Ayero yanane ge nuna dubo naname-una atu oko mitariniya.

Copyright information for `ZIA