1 John 2

Kristo nung soremao naname.

1Mani awiso nana, niye pasena yowi sero ge ewiya niye eno gaitinena. Arata emo zo mene pasena zo yariniya, amimene eyero gaise: Soremao emo
2:1Soremao emo auna susuwa awiya soremao nona enana sorepunoiya okowata, Yesu mene ge bera atu name soreuno Maungna benaungna atu ge naname sinoiya.
naname Maungna benaungna atu mitasani name sorepunoiya. Soremao emo awiya Yesu Kristo ara. Nung emo iwaing pewayao.
2Nung amimene Tuwa Bayaura tini kapao aung yaise sero pasena naname eno abena magayena. Ayero pasena naname gege okowata, tawing sero emo bauno name apakana auna pasena diungna. 3Aeno name ge nuna dimarinenane, awiya nung giro baingtiti nonane awiya garinenane. 4Arata emo zo mene ge nuna oko dimao nasani “Na Tuwa Bayau gao” ayero sariniya, awiya nung ge iwao emo yariniya. Emo ayao ine awiya ge me mene dubo nuna-una atu oko mitiya. 5Zo nung Tuwa Bayaura ge nigiro dimariniya amimene Tuwa Bayau ara tapunoiya. “Name Tuwa Bayaura-una atu desetiro nonane” ayero sero nonane amimene Yesu nasani nauna ayao ine teng nanene. Ayero yarinenane, awiya name Tuwa Bayaura-una atu meba desetiro nonineta aung ing, auna susuwa garinenane.

Waegaora nasani otao eno dubora mono pumao awiya sao tauyao ge sekawa.

7Otao mani nana, na sao tauyao ge sekawa zo oko niye eno gainena. Awiya matu Yesura ge nigiwangne auna atu nigiro butunowa ara. Bowi ge nigiwa awiya sao tauyao ge matu ara. 8Nupema ge gainena awiya sao tauyao ge sekawa niya. Ge awiya Yesura-una atu ta ninae-ina atu dema me niya. Auna susuwa eyao era. Mume daigatinoi waegao mene kasaye daung gairo waegati nasani noiya. 9Zo nung otao nuna iwo noiya amimene “Na waegaora nona,” ayero sariniya, arata nung mumena atu nao gege noiya. 10Zo nung otao nuna dubo mene mono pupunoiya amimene waegaora atu noiya. Ayero yero noiya amimene pasenana wao auna baruma nuna-una oko mitiya. 11Arata zo nung otao nuna iwo yero noiya amimene mumena atu mitoiya. Nung mumena atu nasani nung natu natu bautuniya auna susuwa awiya oko gosinoiya. Noeno okowata, mume mene diti moko nuna gazenu diti guma yaine yenu noiya.

12O mani mamani nana, Tuwa Bayau mene pasena ninae Yesura iwaing eno disena, aeno na ge ewiya niye eno gainena. 13O mamono, niye nung nao gege nasani nauna noiya awiya giro baingtiti nasani nowa, aeno na ge ewiya niye eno gainena. O mani taung seka, niye mekora maung awiya puro wosiwa, aeno na ge ewiya niye eno gainena. O mani mamani, niye Maung giro baingtiti nowa, aeno na ge ewiya niye eno gainena. 14O mamono, niye nung nao gege nasani noiya auna susuwa giro baingtiti nowa, aeno na ge ewiya niye eno gainena. O mani taung seka, niye putoung ninae mitiya, o Tuwa Bayaura ge dubo ninae-ina mitiya, nupema mekora maung puro wosiwa, aeno na ge ewiya niye eno gainena.

Dubo naname mene tawingna nonana atu oko mitaise.

15Dubo ninae tawingna ta tawingna nonana atu oko pugae. Zo nung dubo nuna tawingna nona eno pugariniya amimene dubo nuna Maungna-una atu oko pugariniya. 16Tawingna nona apakana, — taung mene dubo-dubo yao, nupema wau moni eno taung puro witao — awiya Maungna okowata. Kotumao awiya tawingna gege. 17Arare tawing awiya aung yariniya, o tawingna nona eno dubo-dubo yero nowa awong awiya dema aung yarineya. Arata zo nung Tuwa Bayaura ge nigiro dimariniya amimene nao gege nariniya.

Kristora iwo kasa yero mitiya.

18Mani awiso nana, tawingna be kara aung niya. Kristora iwo bumariniya awiya niye nigiwa, arata Kristora iwo daigairo mena yemaoko kasa yero nowa, arare tawingna be aung niya, awiya gosinenane. 19Awong dubu naname auna towang atu kasa yero bamuwa, arata awong otao mani naname me yero nao awiya oko nauwa. Awong otao mani naname me yero natei siya, awiya name oko yangduwateya. Name yangduwa, auna susuwa nunae eyero gosinenane. Name aune dema nawe yangduwa amimene otao mani naname me okowa. 20Ninae mene zo Yesu mene Oweno iyengtinu wosinu puro nowa, aeno niye apakana ge me nigiro nowa ara. 21Niye ge me nuwegati nowita ayero sero igi ewiya oko gainena. Aung ara. Niye ge me nigitinowa, aeno na ge ewiya niye eno gainena. Ge iwao apakana awiya ge mera-una mokora atu oko kasa yero noiya, awiya gosineya.

Tuwa Bayau Maung Maingne oko gausanene.

22Ge iwao ge sao emo awiya awe sarinei? Zo nung, “Yesu awiya Sorao Emo naname Kristo me okowa,” ayero sariniya, awiya nung ge iwao ge sao emo ayero sepu. Nung awiya Kristo iwo yero niya ara. Nung Maungne Maingne bewae yero niya. 23Zo nung Mani bewae yariniya amimene Maung dema bewae yariniya. Arata zo nung Mani tumo diyariniya amimene Maung dema tumo diyariniya. 24Arata niye ge susuwara atu nigiro butunowa awiya pu dube gairo neupu. Pu dube gairo narineya, awiya Maingne Maungne ayero niye aune dema narineyato. 25Yesu mene name eno ge eyero senu tauyena, “Na nao me iwaing niye eno pugarinena.”

Oweno mene ge me name eno gipinoiya.

26Niye etegari sineya auna susuwa gaese eyero gainena era.

27Yesu mene Oweno iyengtinu wosinu pumuwa ninae-ina atu mitoiya. Arare emo zo niye gipaise oko sae. Oweno pumuwa amimene ge apakana niye eno tugata-magata yero noiya. Ge awiya ge iwao oko, ge me ara. Arare nagibo Oweno mene gipena deka auna teng papati nasani Yesu aune dema neupu.

Tuwa Bayaura mani awiso yero nonane auna susuwa.

28Mani awiso nana, niye Yesu aune dema neupu. Nung kasa yai aune name benaung nuna-una atu meng gairo nung oko tema yao tauyero dopari sero yeme nung aune dema neupu. 29Tuwa Bayau nung etutero noiya, niye ayero nigitinowa, arare emo zo deka ayero etutero nai giro eyero sepu, “Nung Tuwa Bayaura-una atu kasa yao arauwa.”

Copyright information for `ZIA