1 John 3

1Maungna dubora mono pumao bainakama awiya gipu. Nung dubora mono name eno bainakama pupunasani mani emo dire bauno dire nuna ayero sinoiya. Arare ayero yero nonane ara. Emo Tuwara ge aung yero nowa amimene Tuwa Bayaura susuwa oko gosinowa, aeno awong susuwa naname oko giro baingtitinowa. 2Otao mani nana, name yeme Tuwa Bayaura mani yero nenane. Arata nete nono yero narinenine, awiya yeme oko kasa daung niya. Arata eyero gosinenane: Kristo kasa yai aune name benaung nuna giro nung ine yarinenane. 3Arare zo nung kasa yaora be nuna diya yero nasani nariniya amimene nung dang pewayao nibamu noiya deka aine nari sero giro dubo nuna sainasani nariniya.

Pasena yero Sandara mani yarineya.

4Zo nung pasena yero noiya amimene Tuwa Bayaura sao tauyao ge awiya daigati nasani noiya. Pasena yao awiya sao tauyao ge daigao ara. 5Arare niye Yesura susuwa eyero nigitinowa. Nung pasena disari sero kasa ye daung gaina. Nung pasena aung nasani nauna, awiya gosinowa. 6Zo nung Yesu aune dema noiya amimene pasena oko yero noiya. Arata zo nung pasena yero noiya amimene Yesura susuwa oko gosinoiya. 7Mani awiso nana, zo mene dubo ninae sisigari sai oko nigipu. Yesu nung pewayao gege. Deka aine zo nung etutero noiya amimene emo pewayao yero noiya. 8Arata zo nung pasena yero noiya amimene Sandara mani yero noiya. Sanda nung pasena susuwara atu yero nasani nauna nasani noiya. Tuwa Bayaura Mani mene Sandara buro disero aung yari sero kasa yena.

Tuwa Bayaura mani yero nasani giro pasena oko yero nanene.

9Zo nung Tuwa Bayaura-una atu kasa yero noiya amimene pasena nasani oko noiya. Noeno okowata, Tuwa Bayaura nao nuna-una mitiya. Nung Tuwa Bayaura-una atu kasa yena, arare pasena oko nasani nariniya. 10Arare Tuwa Bayaura mani awisota Sandara mani awiso ing, auna susuwa nunae eyero kasa yai garineya. Zo nung etutero oko nao yariniya, awiya niye nung Tuwa Bayaura mani ayero oko sarineya. O zo nung otao nuna eno dubora mono oko pao yariniya, awiya niye nung eno deka ayero sarineya.

Yesu mene name eno dubora mono puna, arare name deka ayero yanene.

11Tuwa Bayaura ge susuwara atu nigiro butunowa awiya eyao era: Dubo mene mono wina-pung yanene. 12Arata Kaingna nagibo oko patanene. Nung Sandara mani yero meta nuna denu magayena. Awiya nono yero denu magayeni? Awiya susuwa eyao eno. Nung nao nuna mene meko, arata meta nuna-una nao mene iwaing, aeno meta nuna denu magayena ara. 13Arare otao mani nana, emo Yesu tumo oko diyao yero nowa amimene niye iwo yaya giro oko yangka sero wawong di gamae. 14Name otao mani naname eno dubora mono pupunonane, arare name naka nametope eyero gosinonane: Name emo ititi aung mene yaine yao auna tani awiya yangdoro nao me topetiwangne ara. Arata zo nung dubora mono oko pumao yero noiya amimene ititi aung mene yaine yero noiya. 15Zo nung otao nuna iwo yariniya, awiya nung mani dao magayao emo ara. Arare niye mani dao magayao emo auna susuwa gosinowa. Nao me iwaing awiya nunae-una oko mitiya. 16Yesu nung name eno nao nuna me yangduna, arare dubora mono pumaora susuwa gigiwangne ara. Arare name deka ayero otao mani naname eno nao naname me yangduwanenese sao mitiya ara. 17Emo zo nung tawingna wau moni zamena simena bainakama nuna-una mitai aune otao nuna bogamasa nai giro oko gaine yero depo yariniya, awiya nung eno eyero sepu, “Nung Tuwa Bayau oko aratapunoiya.” 18Mani awiso nana, name mono pao awiya be mene gege okowata, wawong mene o dubo mene mono me pumanene.

Tuwa Bayaura benaungna atu awang yao aung nanene.

19Ayero yero Tuwa Bayaura ge me auna dubu yero nonineta awiya garinenane. Arare kotumao naname mene pasena matu eno name gera pugari sai giro name Tuwa Bayaura benaungna atu pasena matu kotungno awang yao auna kotumao puro wosanene. 20Noeno okowata, name eyero gosinonane. Tuwa Bayaura kotumao mene kotumao naname daigatinoiya. Nung nona apakana auna susuwa gosinoiya. 21Otao mani nana, name sao tauyao ge nuna dipunasani nao naname yero nonane awiya benaung nuna-una atu iwaing yero noiya. Ayero noi kotumao naname mene name gera oko pugao yero noi name benaung nuna-una atu awang yao aung tauyero nonane. Anasani nona zo no eno isa sinonane awiya name eno pugatinoiya. 23Sao tauyao ge nuna awiya eyero mitiya era: Mani nuna Yesu Kristo tumo didinasani dubo mene mono wina-pung yanene. Ayero yanenese sena ara. 24Zo nung Tuwa Bayaura sao tauyao ge dipunoiya amimene Tuwa Bayau aune dema noi Tuwa Bayau nung aune dema noiya. Tuwa Bayau aune dubo dekaongka yero nonane awiya Oweno pugaina amimene name eno keregati noi gosinonane ara.

Copyright information for `ZIA