1 John 4

Oweno susuwa giti yero nowa.

1Otao mani nana, porofete ge iwao daigairo mene tawingna etu kasa yero nowa, arare emo apakana “Tuwa Bayaura Oweno nana-ina mitiya,” ayero sero nowa auna ge oko nigaya me yaise. Oweno nunae Tuwa Bayaura-una atu baota ayero sero awong gaero gari yepu. 2Tuwa Bayaura Oweno eyao awiya saore garineya. Zo nung “Sorao Emo naname Kristo nung tawing taung puro kasa yena, nung awiya Yesu ara” ge awiya nigiro iniro taka sariniya amimene Oweno Tuwa Bayaura-una atu bao awiya puro noiya, ayero garineya. 3Arata zo nung “Yesu tawing taung puro kasa yena” awiya oko iniro takasao yariniya amimene Oweno Tuwa Bayaura-una atu bao awiya oko puro noiya, ayero garineya. Nung oweno zo ewe puro noiya. Oweno zo ewe awiya Kristora iwo bainakama auna-una mokora atu bumao. Gitau ge nuna nigiwa; nung tawingna atu kasa yaise sao. Arare nung awiya mena yemaoko tawingna atu kasa yero noiya. 4Mani awiso nana, niye Tuwa Bayaura mani awiso, arare porofete ge iwao awiya puro wosiwa. Ayero yewa, noeno okowata, Tuwa Bayaura Oweno auna putoung awiya ewe, o emo Yesu tumo oko diyao yero nowa auna owenona putoung awiya ewe. Arare Tuwa Bayaura Oweno auna putoung mene oweno nunae auna putoung awiya daigatinoiya. 5Porofete ge iwao awong tawingna gege. Arare tawingna ge gege sinowa. Ayero sinowa tawingna emo bauno mene dawong yawero nigitinowa. 6Name mene zo Tuwa Bayaura, arare zo nung Tuwa Bayau gosinoiya amimene ge naname nigitinoiya. Arata Tuwa Bayaura-una atu oko kasa yao amimene ge naname awang sinowa. Awong ayero yero nowa ge mera Oweno aune ge iwao ge saora oweno auna susuwa kasa yero noi gosinonane ara.

Tuwa Bayau nung dubora mono pumao auna maung.

7Otao mani nana, name dubora mono wina-pung yanene. Noeno okowata, dubora mono pao awiya Tuwa Bayaura-una atu butunoiya. Arare zo nung dubora mono pupunoiya amimene Tuwa Bayaura mani me yero noiya. Nung Tuwa Bayau giro baingtitinoiya. 8Arata zo nung dubora mono oko pumao noiya amimene Tuwa Bayau oko gosinoiya. Noeno okowata, Tuwa Bayau nung dubora mono pumao auna maung. 9Tuwa Bayau mene Mani nuna dekaongka awiya name eno nao tamaise iyengtinu wosi tawingna yena. Auna atu dubora mono pumao nuna name eno pugainu kasa daung yena ara. 10Dubora mono pumao auna susuwa eyero mitiya. Name Tuwa Bayau eno dubora mono oko pumuwangne. Aung ara. Nune name eno dubora mono pupunasani Mani nuna iyengtinu wosiro pasena naname auna abena magayena.

Tuwa Bayaura dubora mono gosinasani deka ayero yanene.

11Otao mani nana, Tuwa Bayau nung name eno dubora mono bainakama puna, arare name deka ayero dubora mono wina-pung nasani nanene. 12Zo mene Tuwa Bayau diti moko nuna mene oko gigina. Arata dubo mene mono wina-pung yarinenane, awiya Tuwa Bayau mene naname-una atu nariniya. Ayero nai dubora mono nuna mene naname-una atu kasa yero baingtariniya. 13Nung Oweno nuna name eno pugaina, arare eyero gosinonane. Nung name aune dema noiya, deka ayero name nung aune dema nonane. 14Mama nung Mani nuna tawing sero sero auna emo bauno name mekora atu soraise iyengtinu wosina, awiya diti moko naname me mene giro baingtiwangne, arare ge awiya sero keregati nonane ara. 15Arare zo nung “Yesu nung Tuwa Bayaura Mani me” ayero sero iniro taka sariniya nung amimene Tuwa Bayau aune dema tairo nariniya. Ayero yai Tuwa Bayau deka ayero nung aune dema tairo nariniya. 16Tuwa Bayau dubora mono nuna naname-una kasa yena awiya gigiwangne me yena.

Tuwa Bayau nung dubora mono pumao auna maung, arare zo nung dubora monone nariniya, awiya nung amimene Tuwa Bayau aune dema tairo nariniya. Ayero yai Tuwa Bayau mene nung aune dema tairo nariniya.
17Tawingna nao naname awiya Yesura nao ine, arare Tuwa Bayau mene emo bauno awega-ziwega nasani abena pugariniya be aune name kotora kasayero awang yao aung tauyero dopanenese dubora mono nuna me awiya naname-una atu teng kasayena. 18Awang yao aune dubora mono aune awongto dema tairo mitao ine teng oko. Dubora mono bainakama mene awang yao musugati noiya. Awang yaora susuwa eyao era. Zo nung pasena nuna-una abena pao awang yero noiya amimene yaya tapunoiya. Emo Tuwa Bayau awang yero nowa auna-una atu dubora mono pumao nuna auna me awiya oko kasa yero baingtitinoiya, arare awong nung awang yero nowa. 19Tuwa Bayau mene gitau name eno dubora mono pungna, arare name dubora monone dema yero nonane. 20Zo nung “Na Tuwa Bayau eno dubora mono pupunona,” ayero sinasani otao nuna iwo noiya amimene ge iwao ge sao emo yero noiya. Noeno okowata, nung otao nuna diti nuna mene gosinoiya aeno iwo noiya amimene Tuwa Bayau diti nuna mene oko gosinoiya aeno dubora mono pumao ine oko mitiya. 21Yesura sao tauyao ge eyao mene naname-una atu mitiya: Zo nung Tuwa Bayau eno dubora mono pupunoiya amimene otao nuna eno dubora mono dema paise.

Copyright information for `ZIA