1 John 5

Tumo diyaore mene tawingna etegao puro wosariniya.

1Emo zo mene “Yesu nung Kristo” ayero sinasani tumo diyariniya nung amimene Tuwa Bayaura-una atu kasayena. Zo nung Maung eno dubora mono pumariniya amimene deka ayero awiso nuna eno dubora mono pumariniya. 2Name Tuwa Bayaura mani awiso eno dubora mono pupunonineta aung ing? Awiya Tuwa Bayau eno dubora mono pupunasani sao tauyao ge nuna awiya dimanane amimene susuwa keregariniya. 3Tuwa Bayau eno dubora mono pumao auna susuwa eyao era. Name sao tauyao ge nuna dipunasani narinenane. Sao tauyao ge nuna awiya mouyao oko ware name dimao teng nenane. 4Noeno okowata, mani awiso Tuwa Bayaura una atu kasa yao amimene tawingna tani puro wowosinonane. Arata putoung nomi mene tawingna tani puro wowosinonine? Tumo diyao naname auna putoung mene tawingna tani puro wowosinonane ara. 5Awemene putoung yero tawingna tani apakana puro wosari niye? Zo nung, “Yesu awiya Tuwa Bayaura Mani” ayero sinasani tumo diyariniya amimene ayero yariniya.

Tuwa Bayau mene Yesura susuwa keregaina.

6Yesu Kristo nung ou suwaore yu i pasaora wosao aune dema kasayena ara. Ou gege okowata, oure yure dema kasayena ara. Oweno mene Yesura susuwa keregati noiya. Noeno okowata, Oweno nung ge me susuware auna maung. 7Arare nona etama — Oweno aune ou aune yu — amimene susuwa dekaongka ewiya keregatinowa: Yesu nung Tuwa Bayaura Mani. 9Tawing emo name ge me tamari sero nonane emo ena mene ge benaung dekaongka kamaze sinowa nigitinonane me yero noiya. Deka ayero Tuwa Bayau mene nasani nona etama mene Mani nuna-una susuwa pu daung gaina. Ge me nuna mene emora ge me daigatinoiya. 10Zo nung Tuwa Bayaura Mani tumo diyariniya auna dubora atu Tuwa Bayaura ge me mitariniya. Zo nung ge Tuwa Bayau mene Mani nuna sorepu nasani sena awiya gai me aung yariniya amimene Tuwa Bayau eno ge iwao ge sao emo ayero sariniya. 11Susuwa keregaina awiya eyero mitiya. Tuwa Bayau nung nao me iwaing name eno pugaina. Nao me iwaingna maung awiya Mani nuna. 12Arare zo nung Mani nuna aune dema tairo nariniya amimene nao me iwaing pumariniya. Arata zo nung Tuwa Bayaura Mani aune dema oko tayao yariniya amimene nao me iwaing oko pumariniya.

13Niye Tuwa Bayaura Mani tumo didinowa amimene eyero gaese sero igi ewiya gainena. Niye nao me iwaing puro nowa, awiya gaese sero gainena. 14Name eyero gosinonane: Name Tuwa Bayaura ara tamao awiya tauno aune isa sarinenane, awiya nung nigariniya. Arare isa sari sero awang nasani okowata, tauyero nuna-una butunonane. 15Nona zo no eno isa sanane nigari niya, awiya gosinenane. Arare nona eno nung isa sinonane awiya pugati noiya, awiya dema gosinonane.

16Zo nung otao nuna mene pasena yai gariniya, pasena awiya soma mekora babao awiya okowata, pasena eo yao zo yai giro nung eno isa saise. Isa sai, Tuwa Bayau mene nao iwaing otao nuna eno pugariniya. Pasena soma mekora gerao auna okowata, pasena eo yao eno sinena. Pasena mou yao soma mekora gerao awiya mitiya. Pasena ayao aeno isa saese oko sinena. 17Nao meko apakana awiya pasena gege. Arata pasena ena awiya soma mekora gerao oko yero noiya.

18Name eyero gosinonane: Tuwa Bayaura-ina atu kasayao mene pasena oko yero nowa. Tuwa Bayaura Mani mene awong gosinasani diya yero noiya, arare pasenana maung mene awong gera yao ine oko mitiya.

19Name eyero gosinonane: Name Tuwa Bayaura-ina atu kasayao, arata Tuwara ge aung nowa awong awiya pasenana maung auna waweng atu mitowa.

20Name eyero gosinonane: Tuwa Bayaura Mani mene wosiro kotumao name eno pugaina, aeno name Tuwa me Tuwa Bayau awiya giro baingtiti nonane. Name Tuwa Bayaura Mani Yesu Kristo aune dema tairo nonane, aeno name Tuwa Bayau aune dema tairo nonane. Nung awiya Tuwa me ara. Nune nao me iwaing auna maung ara. 21Mani awiso nana, tuwa etegao awong awiya umo yepu.

Copyright information for `ZIA