1 Peter 2

Yesu nung ziwong naname naore ara.

Niye Tuwa Bayaura gera nao sekawa puro yero nowa, arare niye tani memeko-mameko apakana yangdopu. Etegaora tani apakana aune ge iwaora tani enane, emo eno tini kapao, emo enana nona eno dubo mou tamao auna tani aune, emo eno ge bautara sao, awiya apakana yangdopu. Niye Tuwara mono iwaing auna sau miniwa be mege yena ayero niya, arare mani wuire mene aira aming dubo yero noiya ayao ine niye aming mung iwaing awiya dubo yaise. Aming mung amimene ititi ninae diya yero noiya. Amaze mininasani bairo uritira gera emo me yarineya.

Tuwa nung naora maung yero noiya amimene ziwong naore ine ara. Emo mene gigiwa meko yenu au demese gairo yangduwa ara. Arata Tuwa Bayau mene zo giginu iwaing yenu giro pungna ara. Arare niye daba naore ine yero nasani nuna-una buro susuuno-ta susuuno ayaya Owenona ibu dopariniya ara. Nupema Tuwa Bayau mene niye yangta gairo pumai niye pirisa dubu mene yaine yero nasani dubo mene Tuwa Bayau eno zawing pugatinaya nung Yesu Kristora iwaing eno gai iwaing yariniya ara. Ayero sinena, noeno okowata, ge eyero gayao mitiya,

Eyero gipu! Na daba iwaing zo sosero kora yero garo
autura ziwong yaise Zaiyon atu pugatinena.
Emo zo mene nung tumo diyariniya amimene
oko meng gaore dubo minaore nariniya.
Arare niye nung tumo didinowa amimene nung gosinowa nona zuma bainane ine yero noiya ara. Arata nung tumo oko diyao yero nowa awong aeno eyero sao ara,

Daba garo yao emo mene gigiwa meko yenu yangduwa amimene garo autura ziwong yena, arare dopero
mitiya era.
Nupema awong eno ge gayao zo eyero mitiya,

Daba auna atu te nunae gayarineya.
Daba auna atu emo mene te gaero zuwarineya.
Awiya awong Tuwara ge dedunowa susuwa aeno awong te gaero zuwarineya. Awong ayero yaese sao mitiya.

Name Tuwa Bayaura dubu yero nonane.

Niye awiya Tuwara yangtagao dubu ara. Niye awiya Tuwara pirisa dubu ara. Niye awiya Tuwara gegeregao dubu ara. Niye awiya Tuwara emo bauno me ara. Awiya niye Tuwa Bayaura tani iwawaing-kakawaing auna bowi sero sero yaese sero niye yangtagaina ara. Nung niye mumena atu puro pu waegao nuna iwaing auna gaina ara. 10 Niye gitau Tuwa Bayaura dubu oko yero nasani nauwa. Arata yeme ewiya niye dubu nuna yero nowa ara. Gitau awiya niye Tuwa Bayaura mono iwaing aung nasani nauwa, arata yeme zo niye mono iwaing nuna-una atu yero nowa ara.

Name Tuwara soumani yero nasani tawingna emo babuze auna ge dimanene.

11 Otao mani nana, sana nigipu. Niye waina tawing euna atu paka yero nowa amimene nao matura dubo-dubo yao awiya bauta potepu. Nao matura dubo-dubo yao amimene dubore ititire ninae eno iwo yero noiya ara. 12 Nao matura dubo-dubo yangdoro diga emo mene niye giro pasena emo ayero sowi sero niye nunae-una towang atu etutero neupu. Ayero yero nasani naya Tuwa Bayau mene nunae-una kasa yai aune awong nao ninae iwaing auna nung bowi yarineya ara.

13 Emo mene sao tauyao ge benaung giti niye eno pugaya giro niye Tuwa kotupu nasani diungno aung yepu. Emo tuwa witao noiya aune 14 emo tuwara wese yero nowa auna ge diungpu. Emo tuwara wese awong amimene pasena mani eno pasenana abena pugaese sao ara. Nupema nao iwaing yero nowa awong awiya bowi yaese sao ara. 15 Tuwa Bayau mene niye etutero nasani aune emo darabi mene sero yaine nowa awong awiya puro wosaya ge no saine yero giro yangduwaese sero noiya ara. 16 Niye emo zora soumani oko yero nowa. Awiya me ara. Arata niye “Na emo zora soumani oko,” ayero sero pasena oko yepu. Tuwa Bayau mene niye sorinoiya awiya kotupu nasani giro soumani nuna yero neupu. 17 Niye emo dubu apakana awiya samo dedunasani neupu. Ayero yero nasani kotumao puro pu Yesura otao maingna-una gaipu. Ayero yero nasani Tuwa Bayau awang yepu. Nupema emo tuwa witao nung awiya sou yero samo dedunasani neupu.

Yesura te weso papatinasani yaya tame nanene.

18 Soumani, niye emo tuwa ninae sou yero nasani ge nunae diungpu. Awiya emo tuwa iwaing dubo-ozaore aeno gege oko, kokoniyao aune eno dema yepu. 19 Awong niye pasena oko yao aune yaya tebeba niye eno pugaya giro saineba niye Tuwa Bayau kotupu nasani be dung oko yao doro yaya awiya dipunasani naya Tuwa Bayau mene gai iwaing yariniya ara. 20 Ora pasena tamaya niye daya yaya tapunasani be dung oko yao doro naya awe mene gai iwaing yariniye? Arata etutero nasani aune yaya tauno dipunasani be dung oko yao doro naya Tuwa Bayau mene gai teng yariniya ara. 21 Niye ayero yaese Tuwa Bayau mene niye yau sena ara. Kristo nung deka ayero pasena aung nasani niye aeno yaya tapunasani gitau yena. Arare niye deka ayero te weso nuna amaze gosinasani patiro neupu. 22 Nung pasena oko tauna, nupema ge iwao ge zo nuna-una bera atu oko kasa yena. 23 Awong nung izinasani ge meko sewa abena ge meko oko sena. Awong yaya nung eno pugaiwa arata auna abena yari oko sena. Nung ge nuna awiya zaz buro ge iwao aung me gege yero noiya auna-una pugaina ara. 24 Pasena naname mene taung ipu nuna-una witinu nung nuka nutope diungno puro i pasaora pugairo puro witina ara. Awiya pasena yangdoro dubo pewa yero iwaing nanenese ayero yena ara. Taung kuruwa busao nuna mene niye kora yena ara. 25 Niye wo sipsip ine sisi-bura-bura yero nasani nauwa. Arata yeme zo niye dubore ititire ninae auna diya yao maung ninae una yesese yero bumuwa.

Copyright information for `ZIA