1 Peter 3

Yu aro yero nao auna ge.

1Deka ayero niye mani bauno eno eyero sinena. Niye emo ninae-una ge dipunasani neupu. Ayero naya emo ninae ena Tuwara ge yangdoro tebeba yero nowa awong aeno ge oko sao Tuwa Bayau awang yero nasani etutero naya 2emo ninae mene nao ninae giro aune dubo nunae darawa yaese ayero yepu. 3Niye nika niyetope simari sero taungna simao oko kotumae — giti ai simaota nona zuma bainane duwaota, taung wori owere wosogairo nao — taungna simao ayao ine awiya oko kotumae. 4Taungna simao okowata, dubora simao kotungpu. Dubo-ozaora me moko ninae una atu pungyao amimene simao ninae yaise. Simao awiya sisigao teng oko ara. Simao awiya Tuwa Bayau mene gosinoi zuma bainane yero noiya ara. 5Tuwara bauno gegeregao gitau nasani nauwa awong Tuwa Bayau tumo didinasani simao deka aine puro nuka nuyetope sipunasani nauwa ara. Ayero yero nasani ibono nunae sou yero nasani nauwa ara. 6Nunae-una zo Sara mene Abrahamna ge dipunasani nauna ara. Ayero yero nasani nung emo tuwa ayero sinasani yero nauna ara. Arare niye tani iwaing yero nasani sao awang yao aung o kotung-katung yao aung narineya, awiya niye ai ninae Sarara same babarineya.

7Emo, niye eno eyero sinena. Bauno awong putoung wosao ara, arare emo niye awong aune dema etutero kotumaore neupu. Ayero nasani awong kora yero nasani neupu. Noeno okowata, niye gege oko, awong dema nao me iwaing pugao awiya topetarineya ara. Isa ninae witiro beu doiye sero ayero neupu.

Otao-gamao yero nao auna ge.

8Ge ika atu sesena auna me era. Niye apakana dubo dekaongka yero yo wina-apu nasani neupu. Ayero yero nasani ge nigao otao mani ninae aune mono pupunasani taung puro witao aung neupu. 9Tani meko niye eno yaya abena oko yae. Niye giro sero izaya abena oko izae. Niye abena sari yero giro gao ge pugaipu. Noeno okowata, niye Tuwa Bayaura gaore naese nung niye yau sena ara. 10Auna ge gayao zo eyero mitiya,

Zo nung nao iwaing ara tapunoiya, nupema be iwaing tamari kotupunoiya, amimene ewawa nuna diya nasani ge meko zo oko saise. Be nuna mene ge iwao zo oko saise.
11Nung pasena yangdoro bauta potero tani iwaing yaise. Ayero yero monone nasani aune buro tau yero yaise. 12Noeno okowata, Tuwa nung diti moko nuna pu emo pewa yero nowa auna-una gairo noiya. Nung dawong yawe nunae-una gairo isa nunae nigitinoiya. Arata pasena emo awiya Tuwa mene giro be dung yero noiya.

Iwo yaora ge.

13Arare niye etutero nari sero tudiro narineya, awiya ena mene noeno niye eno nao meko yarinei? Ayero oko mitiya. 14Arata etutero narineya aeno ena mene niye iwo yarineya, awiya gipu dubo iwaing yae. Iwo niye eno yaya niye awang oko yepu. Nupema kotumao oko sisigaipu. 15Dubo ninae mene “Kristo nung Tuwa dang ara” ayero sinasani neupu. Ayero naya “Niye noeno Tuwa tumo didinowi?” auna susuwa amaze zo mene gari sero niye atata yai giro eo yero auna ge abena sepu. Etutero dubo-ozaore ge abena sepu. 16Moko ninae mene niye gera pugoiye sero etutero neupu. Ayero yaya Kristo aune dema nasani tani iwaing yero nowa niye eno ge bautara sero nowa emo awiya ge iwao sao nunae-una susuwa kasa daung yai giro meng garineya. 17Niye tani iwaing yero nasani naya aune Tuwa Bayau mene nigai auna teng ena mene yaya niye eno pugarineya awiya gosinena eo niya. Arata niye pasena tamaya aune ena mene meko niye eno yarineya, awiya zo gosinena mou niya ara.

18Kristo nung pewa yao amimene nuka nutope pasena naname eno auna be dekaongka magayenu aung yena ara. Nung pewa yao amimene emo memeko-mameko name eno ayero yena ara. Nung name Tuwa Bayaura-una susumanenese sero ayero yena ara. Nung tawing taung puro nauna aeno dewa magayena. Arata ititi nuna awiya seka mitina. Arare nung uritira taung aingso puro seka yero iropuna. 19Ititire nasani emo enana ititi bunaora mitauwa awong auna-una baungno ge tugata yena. 20Awong amimene gitau Noa wang gapunasani naunu Tuwa Bayau mene awong ao-didinasani diya yenu ge nuna dewa ara. Arare emo bauno agi oko, 8 gege ara, awong amimene wangna witiwa ou mene soga yenu oura atu oko sisigao yewa. 21Tani Noa mani awisorera-una atu kasa yena awiya tani ge ou suwao amaze etotoma yena ara. Niye ge ou susunasani iwaing yewa ara. Ge ou mene taung beingti oko sainoiya. Niye ge ou susunasani Tuwa Bayau mene dubo ninae sayai pewa yaise nung yau sinowa ara. Korayao awiya Yesu Kristo mene magayaora atu seka yero iropupunasani aune tauna ara. 22Nung nuka nutope uritira witiro Tuwa Bayaura-una wawong mera atu mitoiya. Ayero mitoi angelo putoung bainaneta wosaore awong apakana wese nuna yero mitowa ara.

Copyright information for `ZIA