1 Timothy 1

1Na Paulo. Tuwa Bayau Korayao maung naname aune Kristo Yesu diya yero nonane awongto amimene sewato na Kristo Yesura aposolo yero nona. 2Ge nigao mani nana me Timoti, ning eno igi ewiya gainena era. Tuwa Bayau Mama aune Tuwa naname Kristo Yesu nunato-una atu bayao monone ao-diyaore mene kasa ye nina-una gairo mitaise.

Emo ena Tuwara ge agewa gege puro nasani ge iwi nasani nowa auna ge puro wosanene.

3Na Masedonia provinsra babari sero nasani ge gitau ning eno sewang, deka amaze nupema sinena era: Ning Efeso nape atu nupema susuuno nasani emo ena mene Tuwara ge agewa gege puro nasani ge iwi nasani nowa awiya awang se yangduwae. 4Awong ungwe tutura auna ge ungwe nowa awiya yangduwaese. Ayero nasani emo dubu sero kasa yero bumuwa auna yazo denero gaewa auna ungwe awiya dema yangduwaese se. Ungwe ayao amimene ge matu yao kasanoiya. Tuwa Bayau tumo diro iwaing nao awiya ge ungwe amimene oko sorepunoiya. 5Na susuwa eyao eno ayero sasese sero sinena: Tuwara dubu ning aune nowa amimene dubo pewa yero yawa yaware tumo diyaore nasani dubora mono pumao tamaese. 6Emo ena mene gera nagibo awiya doro demese baungno ge piti gege me aung awiya taungno puro nowa. 7Ayero nuka nuyetope eyero sinowa, “Nae sao tauyao ge Mose mene gaena auna gipao mamono.” Arata awong sao tauyao ge auna susuwa oko gosinasani ge tauyao sinowa auna susuwa dema kau yero nowa. 8Name sao tauyao gera susuwa eyero nigiti nonane ara: Sao tauyao ge awiya buro nung eno sao mitiya.
1:8Sao tauyao gera buro awiya eyao era: Name sao tauyao ge ago yero iwaing yanenese sao okowata, name meko naname amaze ganenese aeno sao tauyao ge awiya pugaiwa mitoiya ara.
Arare name sao tauyao gera nagibo sao mitiya auna teng sao tauyao ge puro narinenane, awiya sao tauyao ge iwaing mitariniya.
9Susuwa nuna eyero mitiya ara: Sao tauyao ge awiya emo bauno etutero nowa awiya eno oko gaewa mitoiya. Aung ara. Sao tauyao ge awiya emo bauno meko eyao eno sero gaewa mitoiya: Emo bauno wini ge arita kikiyongnena ge dedunowa; awong Tuwa bauta potero nasani pasena yero nowa; emo awong Tuwara ge awang sero tawingna nona aratapu nasani yero nowa; ai maung dedunowa maganowa; emo bauno mani dedunowa maganowa; 10emo kuma yero nowa; emo ena awong emo ena eno tani meko yero nowa; emo awong dubu zo mene moni awong eno pugaese sero mani ugaing saniro bebero puro bautunowa; emo bauno ge iwinowa; emo bauno ge iwi nasani aune “ge me ara” ayero sero nowa. Emo bauno meko ayao aune emo bauno ge me iwo yero nasani pasena noyao benaung giti yero nowa awong ayao aeno sao tauyao ge awiya gaewa mitoiya ara. 11Ge me iwo yero nowa awiya Bowi Iwaing tugata yanese sao aune awongto dekaongka ara. Tuwa Bayau yawa yawa yaora maung nung simao waegaore puro noiya amimene buro ewiya na eno sena arauwa.

Yesu mene Paulora pasena dotinasani buro ge nung eno sena.

12Tuwa naname Kristo Yesu amimene burora putoung na eno pugaina, arare na nung eno dange sinena. Nune na giginu teng yewang giro na puro buro na eno pugaina ara. 13Gitau na yazo nuna puro wowosi nasani emo dubu nuna iwo nasani dero kaputewang, arata saineba na pungna. Na Tuwara susuwa kau nasani tumo diyao aung nasani ayero naungwane, aeno nung na ao-dina ara. 14Ayero Tuwa naname-una mono iwaing mene na be bunu na Kristo Yesu tumo didinasani nung eno dubora mono pupunona. 15“Yesu Kristo mene pasena mani name kora yari sero tawingna wosina,” ge awiya me ara. Arare apakana amimene nigaya teng yariniya. Pasena maingna gitau yao awiya na ara. 16Susuwa aeno Yesu Kristo mene na ao-dina. Ayero nasani ao-diyao nuna bainakama mitiya, auna susuwa awiya na pasena maingna gitau yao nana-una atu keregaina ara. Awiya tebeba oko yena. Ago emo mene tani awiya nana-una atu giro nung tumo diro nao me iwaing pumaese nana-una atu ayero yena ara. 17Arare Emo Tuwa mitao gege mitao magayaine yao teng oko, aune emo mene gaine yao teng oko, nung Tuwa Bayau bainakama dekaongka, yazo nuna de ika gatinasani nung bowi yero nasani nao gege nanene. Yore.

Paulo mene Timoti Tuwara gera tau yero naise sena.

18Mani nana Timoti, gitau Tuwara ge emo ena mene porofete mene saine nasani buro ge ning eno sewa, ayero kotupunasani buro ge ewiya ning eno sinena ara. Arare ge gitau sewang awiya puro nasani Tuwara iwo aune dema winade iwaing ye. 19Tumo diyao nina tau yero mitaise. Dubo nina deka ayero diya ye pewa yero mitae. Emo ena mene dubo pewa yaore nao awiya musugairo yangduwa, arare tumo diyao nunae besenu sisigairo meko yewa ara. 20Nunae-una etobe yazo nunato Haimenioto Alesanda, awongto pasena nunato-una susuwa giro Tuwa eno ge meko sinowato awiya yangduwaetose sero na awongto Sandara waweng pugaingwa ara.

Copyright information for `ZIA