1 Timothy 2

Tuwara augaora nao auna ge.

Arare niye buro me baina ewiya yaese sero sana nigipu: Niye Tuwa eno isa saorata, Tuwa yau saorata, Tuwa eno dange sao amimene emo bauno apakana soreungpu. Niye isa mene emo tuwa diya apakana awiya soreungpu. Ayero yaya aune awong diya buro nunae yaya name mono iwaingne Tuwara gera iwaing nanane emo bauno ena mene gaya iwaing yaise. Isa ayero sao amimene iwaing yariniya. Nupema Tuwa Bayau nung name koranoiya amimene isa awiya gai teng yariniya. Nune emo bauno apakana iwaing yero ge me susuware ewiya nigiro puro pu dube gaese sinoiya ara. Tuwa Bayau naname dekaongka noiya ara. Tuwa Bayau aune emo bauno naname-una towang atu emo dekaongka Yesu Kristo mene dopero Tuwa Bayau aune emo bauno name puro pu dekaongna gatinoiya. Nune nao nuna yangdoti nasani emo bauno apakana auna bunao besari sero magayena. Tuwa Bayau mene emo bauno apakana iwaing yanenese sero noiya auna susuwa awiya Yesu mene be nuna bunu giro magayero keregaina ara. Auna bowi sao emo aune aposolo nanese pugaina ara. Emo Yuda oko mene ge me susuware nigiro puro pu dube gaese gipao buro na eno sena. Ge awiya ge iwao okowa. Ge me nibamu sinena. Emo awong eno eyero sinena: Awong napo sero tini kapaota ge matu yao yangdoro dubo pewa yaore nasani aune wawong nunae awiya puro yunu ye Tuwa Bayaura-una gairo
2:8Wawong yunu yao. Yuda emo mene isa sinasani nona Tuwa Bayaura waweng atu pumari yaine yero wawong yunu ye uritira gairo nasani nauwa. Arare ge nigao name deka ayero yanenese sena. Ora wawong pasena-ganena yero nowa amaze oko, wawong pasena-ganena aung awiya yunu yero yanenese sena.
isa saese.

Baunona ge.

Mani bauno awong eno eyero sinena era: Awong kotumaore nasani more taung worire kora yero wosogati nasani naese. Mo bauno mene puro naese sao amaze puro naese. Nupema giti ai nunae-una owe kakawe yaota wau zuma bainakamane dube duwaota taung wori gaese seka-seka wosogao awiya oko yaese. 10 Ora bauno Tuwara gera nari sinowa amimene mono pumaora buro yaya buro amimene simao nunae ine yai teng yariniya ara. 11 Bauno awong emora wese yero nasani yerera atu bora-bora yero dawong yawero ge nigaese. 12 Bauno mene emo eno ge gipao maze awang sinena. Awong emo daigati nasani witao yao amaze awang sinena. Awong yerera atu bora-bora gege yero mitima naese. 13 Noeno okowata, Tuwa Bayau mene Adam gitau yero aune ago Ewa yena ara. 14 Nupema, Adam nung etegaora maungna ge oko nigina. Bauno mene zo nigiro ge dao tauna. 15 Ora mani bauno awong mani pupunasani narineya amimene tumo diyaore dubora mono pumaore aune dubo pewa yaore narineya, awiya awong iwaing yarineya.

Copyright information for `ZIA