1 Timothy 3

Gera gitau yao emo auna ge.

1Zo nung gera gitau yao emo yero nari sariniya, nung buro iwaing yari aratapunoiya ayero sarineya. Ge awiya me ara. 2Gera gitau yao mene emo pewayao nasani bauno dekaongka aune naise; nung kotumao iwaingne naise; dena-betena yao aung iwaing naise; esewa kora-makora yero nasani naise; emo gipaora putoung puro naise; 3nung ou wain yanakana oko minaise; tini kapao ge sao aung dero yawero monone naise; wau moni eno dubo-dubo oko yaise; 4dubu nuna diya yero baingtaise; nung mani awiso nuna eno wini ge sero kora-makora yai nung samo dedunasani ge dimaore naese. 5Noeno okowata, zo nung mani awiso nuna diya oko yero baingtao yariniya, nung ayao amimene nono yero Tuwa Bayaura dubu auna maung yariniye? 6Ora ge nigao sekawa zo mene gera gitau yao emo oko yero naise. Ayao amimene taung puro witiro nagibo Sanda mene patiro zuwena deka auna patiro zuwoiye sero. 7Emo bauno ena ge nigao dubura mokora oko towao awong amimene nung gaya teng yai aune gera gitau yao emo yaise. Awong nung gaya meko yariniyata saineba gera gitau yao emo yariniya, awiya nete yazo nuna puro wosaya aune Sandara geta mene nung dumariniya.

Emo wawong mugo yero nowa auna ge.

8Emo wawong mugo yero nowa awong deka ayero etutero naese; ewawa etobere oko naese; ou wain yanakana oko minaese; wau moni eno oko dubo-dubo yaese; 9Tuwara ge me susuware pungyero mitawe kasaye daung gaina amaze dubo dekaongka yero nasani puro naese. 10Susuwa nunae gitau giro baingtaya teng yai aune burora pugarineya ara. 11Angsi nunae deka ayero etutero naese; ge oko pasaese; dubora semini nasani nona apakana sero yero ayaya me gege yaise. 12Emo wawong mugo yero nowa awiya awong bauno dekaongka gege atiro aune dema naese; mani awiso nunaeta dubu nunae awiya diya yero baingtaese. 13Emo wawong mugo yero nowa auna zo nung buro nuna yai iwaing yai nung yazore yariniya. Ayero yero Kristo Yesura ge me susuware sariniya, awiya tau yero sariniya.

Gera ziwong.

14Na mena nina-una bumari kotupunena, arata nona zo mene na gazai nana be imoko yai, niye Tuwa Bayaura mani awiso auna towang atu nari nasani susuwa kau yowi sero na igi ewiya gaero kotumao ena niye eno pugatinena. Tuwa Bayau putoungne auna dubu name awiya ibu nuna ara. Dubu nuna mene ziwong ine yero ge me susuware nuna awiya dipunasani diya yero nonane. 16Tuwara ge iniro takasero nonane auna susuwa awiya ou kuru nibamu ine ara. Susuwa awiya zo mene bewae yao ine teng oko.

Nung tawing taung puro wosiro tawingna atu kasa
yenu gigiwa.
Nung emo pewa yao awiya Oweno mene keregaina.
Angelo dubu mene nung gigiwa.
Ge nuna dubu sero sero auna baungna.
Tawingna emo bauno mene nung tumo diwa.
Tuwa Bayau senu witi ika yero simao waegaore
puro noiya.
Copyright information for `ZIA