1 Timothy 5

Ge nigao dubu diya yao auna ge.

1Emo zazai eno ge yanakana oko sase. Mama nana ayero sinasani ge eyare sero kora ye. Mani taung seka awiya metamani nana ayero sinasani kora ye. 2Bauno zazai awiya ai amono nana ayero sinasani kora ye. Bauno taung seka awiya numono nana ayero sinasani nika nitope nao nina umo nasani aune awong kora ye.

Bauno ibono mamagayetugao kora yaora ge.

3Mani bauno ibono mamagayetugao awiya samo dedunasani neu. Na bauno gagamo ibono mamagayetugao awiso aung aeno sinena ara. 4Bauno gamo yu magayao zora mani awisota imono samono narineya, awiya awong gitau gera nagibo papatinasani didikaing nuka nunae auna ai maung bata mani yabeing mani auna buro naese. Ayero nasani aune gitau awong samo dewa auna abena awong samo daese. Tuwa Bayau mene tani ayao awiya gosinoi iwaing yero noiya ara. 5Bauno gamo yu magayao me awiya awiso aung nuka nata nasani Tuwa Bayau tumo didinoiya. Anasani Tuwa Bayau mene nung soremaise pingne warire isa sinasani noiya. 6Arata bauno gamo yu magayao taungna aratamao aratapu nasani noiya amimene bauno ititi aung mene yaine yero noiya. 7Wini ge awiya tugata yero baingtasa bauno ibono mamagayetugao auna mani awiso nigiro naya ena mene awong gaya pasena aung yaese. 8Zo nung dubu nunata didikaing nuna giro oko soremao yariniya, awiya nung Tuwara ge doro emo ge oko nigao awiya daigairo diga nibamu yena ayero sarineya. 9Bauno ibono mamagayetugao auna yazo awiya dubura bukura
5:9Dubura buku. Ge nigao dubu sero mene ge nigao emo bauno auna yazo bukura gainasani nauwa. Ayero yero nasani bauno ibono mamaga yetugao auna yazo yangtagairo bukura gaero aune samo dedunasani nauwa.
gayari sero susuwa nunae eyero giro aune gaepu: Bauno gamo yu magayao zo dawang nuna 60 ayao yena, ayero emo dekaongka aune nasani nauna, bauno ayao auna yazo gege maze bukura atu gaepu.
10Nung buro iwaing naunuta oko nauna auna susuwa kasa yaise atata eyero yepu: Mani awiso puro uninasani gera yupunaunuta aung ing? Esewa nuna-una kasa nauwa masi zuwero mono iwaing pupunaunuta aung ing? Ge nigao emo bauno nuna-una kasa nauwa kora yero naunuta aung ing? Emo bauno bogamasa awiya kora yero naunuta aung ing? Mono pumao buro susuwa giti yero naunuta aung ing? Susuwa nunae ayao ine giro aune yazo nunae bukura gaero aune awong soreuno diya yepu.

11Mani bauno ibono mamagayetugao taung seka awong yazo nunae dubura bukura witaise saya awiya awang se. Bauno gagamo ayao amimene nema taung nunae iropupunoi emo zo atari kotupu nasani Kristora buro timara yero emora taung eno yero nowa. 12Ayero nasani gitau nata nari ge sewa tau yena awiya daigati nasani pasena yero nowa. 13Awong timara nasani bereya gaung yero garo sero toiro toiro nasani yero nowa. A gege okowata, ge iwao ge piti gege arita ge me aung amaze sinasani ge pasinasani nowa. 14Arare na eyero sinena era. Bauno ibono mamagayetugao taung seka awong emo zo nupema atiro mani awiso seka pupunasani awiso nunae diya yaese. Ayero nasani naya iwo mene name eno pasenana ge sari yero ge kau yero yangduwae. 15Bauno ibono mamagayetugao ena mene yemaoko Tuwara nagibo yangdoro demese baungno Sanda ago nasani nowa. 16Bauno ge nigao zora dubura atu bauno ibono mamagayetugao ena naya giro bauno ge nigao amimene awong soremaise. Awong awiya Tuwara dubu mene soreuno nete yaya tamowi sero. Bauno ge nigao mene awong sorepunai Tuwara dubu mene bauno ibono mamagayetugao mani awiso aung awong awiya soreuno diya yaese.

Simai dubura ge.

17Simai dubura-una atu simai ena mene buro nunae yaese sao awiya ago yero naya niye aratapu nasani giro yo iwaing nunae puro witiro pugaipu pumae. Awiya ge tugata yaota gipao buro yao gege yero nowa awong aeno ayero yepu. 18Auna ge gayao zo eyero mitiya era,

Bulimakao mene buro nina nasani wuit patiro mozaise kotungno giro be nuna oko sikigase. Nung buro nasani
ena mininasani aune buro yariniya.
Nupema ge zo era,

Buro emo mene zuma nuna buro yetiya auna teng pariniya.
19Emo dekaongka mene simai zo gera pugari sai oko nigase. Emo eto-ta etama mene ge benaung dekaongka auna nung puro gera gari saya giro ge buro nuna ye. 20Pasena auna susuwa kasa daung yai giro emo awiya otao maingna benaungna atu pugairo gona yasa awong awiya giro awang yae.

21Na Tuwa Bayau aune Yesu Kristora benaungna-ta angelo dubu nuna dang auna benaungna sana tau yae. Wini ge sinena ewiya kora yero diya ye. Wini ge ewiya emo bauno eno sari sero emo zo oko gasa witao yai zo oko gasa wosao yae. Emo bauno apakana gasa dekaongka ine gege yaya giro wini ge ewiya se. 22Ning emo ena Tuwara burora pugari sero wongto-wongto oko yero awong gao yase. Pasena nunae mene ning pumoiye sero. Dubore taungne nina diya ye pewa yero mitae.

23Tinina yaya aune yaya ena mena be ozaung-zaung pupunosa, arare ning ou gege oko minase. Ou wain maingkoka dema mininasani neu.

24Emo enana pasena awiya pungyero nowa, arata kasa ye daung gatinoi gosinowa. Ora enana awiya pungyero nowa emo bauno ena mene oko gosinowa amimene mitima ago kasa ye daung gatinoiya. 25Nupema buro iwaing awiya deka ayero kasa ye daung gatinoiya. Arata buro iwaing ena kasa ye daung oko gao amimene pungyero mitao ine teng oko ara. Mitete ago kasa ye daung gariniya.

Copyright information for `ZIA