2 Corinthians 10

Emo ena mene Paulo puro wosiwa auna ge abena sena.

1Na Paulo. Kristo nung dubo-ozaore etutero nasani nauna awiya na naka natope nagibo deka awiya papatinasani sana nigipu. Ena mene na eno eyero sinowa, “Etu buro nasani ge monone sinoiya. Arata nung otu baungno nasani igi gaero name eno ge gorobore sinoiya ara.” 2Na ninae-una buro atu nasani ge gorobore tugata yanese auna na dubo oko uwae. Ena mene na eno eyero sinowa, “Nung taungna nona eno gege noiya.” Emo ge ayero sinowa aeno ge gorobore tugata yari sero yo nana eo yero noiya ara. 3Na meba emo ara. Arata na winade yari sero tawing emo mene yero nowa ayero oko yero nona. 4Gi ami puro nasani iwore winade yero nona, awiya taungna gi ami okowata, Tuwa Bayaura gi ami putoungne ara. Arare amimene iwora goma bezero gorobo putoungne nunae dedunona wowosinoiya ara. 5Na emora kotumao ge iwao awiya puro wowosinona. Emo bauno mene Tuwara ge nigowi sero, ena mene taung puro wiwitinasani ge iwao ge sero nowa ge iwao ge nunae mene emo bauno goma abena yero zipunoiya. Arare ge iwao ge nunae goma ine awiya kasinona. Gorobo emo mene iwo zo saniro kotumao iwaing pugatinowa aune iwo amimene kotumao meko yangdoro bisi sero ge nunae nigitinoiya, deka ayero emo bauno Kristora ge dimaese sero na kotumao ge iwao nunae awiya apakana puro wowosinona. 6Niye ge dimaora eo yero aung yaya aune na emo ena ge dao nunae auna abena pugarinena. Na ayero yari diya mitona ara.

7Nona daung mokera mitiya awiya gipu! Ninae-una atu emo zo mene nuka nutope gosinoi Kristora emo me yero noiya awiya eyero gaise: Nung nata Kristora emo me oko noiya. Name deka dema Kristora emo dubu yero nonane ara. 8Tuwa mene burora putoung na eno pugaina, awiya niye gera yanese oko, soremanese pugaina. Arare na emo ayao amimene naka natope puro wiwitinasani ge mouyao zo sana nana-una atu meko oko yariniya. 9Arata igi niye eno gainona awiya giro awang yaese oko gainena. 10Ninae-una ena mene na eno eyero sinowa, “Paulo mene igi name eno gainasani ge tau-tataware yao putoungne gainoiya. Arata nung naname-una buro kasa yero noiya awiya awang yero sime-sime yero noiya, nupema ge awang yaore sinoiya.” 11Emo ayero sinowa amimene eyero gaese: Nae ake atu nasani ge gainonane, ge auna me awiya ninae-una towang atu nasani gipanane garineya ara.

12Emo taung puro wiwitinowa awong awiya nane daigatinona, awiya gosinena. Arare na nono yero buro nana ta buro nunae awiya puro pu dekaongna gairo “Zota zo mene iwaing niye, gane,” ayero sarineni? Aung ara. Emo ayero nowa amimene buro nunae iwaingta meko niye, awiya gari sero emo enana buro oko kotupunowa. Awong dau mene yaine nasani buro nunae gege kotupunasani buro nunae mene iwaing ayero sinowa. 13Arata nanae mene zo Tuwa Bayau mene burora tano pugaina agege maze ago nasani butunawe ninae-una atu kasa yewangne. Agege eno kotupunasani buro nanae de ika gatinenane. Tano yauseuno buro yewangne auna okowata, buro nae eno senu yewangne aeno gege taung puro wiwitinenane. 14Nae burora tano nae eno sao amaze oko yausemuwangne. Aung ara. Niye tano nanae-una bautara oko miteya. Niye tano mokora atu miteya. Arare nae emo ena gitau yero ninae-una kasa yero Kristora Bowi Iwaing tugata yewangne, awiya tano yauseuno oko yewangne. 15Nae emo enana buro tanona toiro buro nunae yewa amaze nanae yewangne ayero sero taung oko puro wiwitinonane. Tumo diyao mene ninae-una kasa yero be bumai aune burora maung mene tano seka nae eno pugai aune buro nanae bainakama yaise auna dubo nanae mitoi yero nonane ara. 16Buro nanae bainakama yai aune tawing ena ninae-una bautara miteya auna baungno Bowi Iwaing sero babarinenane. Emo ninae-una bautara miteya nunae-una atu Bowi Iwaing sero babarinenane ara. Nae emo zora burora me topetiro taung puro witaora ge awiya sonine sero, atu babari sinenane. 17Ge gayao zo eyero mitiya era,

Zo nung bowi yao ge sari yero giro buro Tuwa
mene yero noiya auna bowi yao ge saise.
18Zo nung, nuka nung bowi yero noiya, nung awiya oko ganane iwaing yaise. Arata emo Tuwa mene bowi yero noiya, nung awiya zo ganane iwaing yaise.

Copyright information for `ZIA