2 Corinthians 11

Aposolo ge iwao nasani nauwa auna susuwa Paulo mene keregaina.

1Niye nigaya na dau ge ine maingkoka niye eno tugata yane. Sana nigipu. 2Na niye eno kotungno emo ena eno kotumao meko puro nona. Awiya nane gege okowata, Tuwa Bayau mene dema yero noiya. Noeno oko, nane niye Kristora bauno iwaing naya ataise niye emo dekaongka nung eno sero gerewang ara. 3Arata yi mene bauno Ewa etegaina deka ayero emo ena mene niye etegaya dubo ninae dekaongka awiya gagausai niye emo gerao ninae Kristo yangduwao eno, na kotung-katung nena ara. 4Emo zo mene ninae-una atu kasa yero Yesura susuwa nanae tugata yewangne nigiwa deka amaze okowata, ge susuwa zo ewe tugata yariniya, nupema Oweno nanae-una atu pumuwa amaze oko, seka zo niye eno pugariniya, o Bowi Iwaing nanae-una atu nigiwa amaze oko, ge zo ewe tugata yariniya, awiya niye awang oko sao nung eno yawa yawa yero nasani tebeba nigitinowa teng yero noiya, ama sina. 5Emo ena mene nuka nuyetope gosinowa awong aposolo witao ayero yero noiya. Arata na, naka natope gosinona na nunae wese ayero oko noiya. 6Ge saora putoung nana-una oko mitiya, ayero sinowa. Arata ewiya gipu. Tuwara gera susuwa awiya na nigiwang nana-una mokora atu mitoiya. Arare susuwa nana awiya puro pu daung gatinasani niye eno be ozaung keregatinona.

7Na gitau ninae-una atu nasani niye emo yazore yaese sero naka natope puro wosiro moni buro yero nasani Bowi Iwaing amaze zuma aung tugata yero naungwa gosinauwa pasena yero naunuta? 8Na ninae-una atu nasani Tuwara buro yero yewang Tuwara dubu ena mene moni na eno pugatinauwa, awiya na niye soremari sero moni nunae ugaing yero naungwa, ayao ine niya ara. 9Na gitau ninae-una atu nasani nona ena kau yero niye eno buro zo oko pugaingwa. Na nona ena kau nasani naungwa ge nigao otao mani nana ena Masedonia provinsra atu buro nona na eno pugaiwa teng yena ara. Arare na gitau ninae-una atu naungwa niye na eno yaya oko tamuwa, deka ayero ago na ninae-una atu nana na eno yaya oko tamarineya. 10Kristora ge me dubo nana-una atu miti sinena era: Taung puro witaora ge nana amimene Akaya provinsra butunai zo mene oko puro wosariniya. 11Na noeno ayero sineni? Na dubo ninae-una oko pugao yero nonita? Aung ara. Dubo nana ninae-una atu mitoiya, awiya Tuwa Bayau mene gosinoiya ara. 12Nao yero nona amaze nasani narinena. Awiya tebeba oko yarinena. Emo ena awong eyero sinowa, “Paulo mene buro yero noiya deka ayero yero nonane.” Ayero sinasani dubo nunae puro witowi sero, na dong
11:12Dong. Paulo mene Korinti emora moni pumati siya, awiya aposolo ge iwao mene eyero sateya, “Nae buro Paulo mene yero noiya deka ayero yero nonane.” Ayero sowi sero Paulo mene buro nuna-una zuma awiya Korinti emora-una wawengna atu oko pumao yangduna.
nunae dusugatinona ara.
13Emo ayao amimene aposolo ge iwao ara. Awong ge emo ge iwao buro nasani Kristora aposolo dubu ine yero nowa ara. 14Ayao awiya tani sekawa zo oko yero nowa. Sanda nung nuka nutope benaung nuna darawa noi angelo waegao auna diti benaungne ine yero noiya. 15Arare buro-mani dubu nuna awong deka ayero benaung darawa yero etutero naora buro-mani dubu auna diti benaungne ine yaya name oko yangka sero wawong di gamarinenane. Awong buro nunae meko auna abena teng tamarineya.

Paulo mene aposolo ge iwao daigati nasani aposolora burora atu yaya-biyaya tapunasani nauna.

16Sesena awiya nupema sane. Niye na gaya emo dau ine oko yaise. Nupema na emo dau ayero sari yero giro sepu. Arata nigaya na dema nakana maingkoka gege bowi yane. 17Na ge sari nasani nena awiya Tuwara bera oko sarinena. Arata aposolo ge iwao mene taung puro witaora ge zayewa, arare saineba dau ge sarinena. 18Emo daigairo mene taungna nona eno bowi yao ge sinowa, arare na deka ayero yarinena. 19Noeno oko, emo ena mene dau ge tugata yero nowa niye nigao bainane mene nigitinowa teng yero noiya, ama sina! 20Emo zo mene niye soumani dubu nuna yaese sinoi nigitinowa; nona nung eno pugaese sinoi pugatinowa; nona ninae sorero pupunoi dotinowa; emo tuwa ninae noi gosinowa teng yero noiya; niye sowena dedunoi awang oko sinowa. 21Na putoung aung awang yaore nona amimene nono yero aune niye eno ayero yarineni? Na niye eno ayero oko yao yewang aeno na meng gatinasani
11:21Meng gao. Paulo nung oko meng gaina. Nung Korinti emo bauno izinasani aeno esega meng gaora yena.
sinena ara.

Zo nung nona zo eno taung puro witariniya, awiya na deka ayero taung puro witarinena. Na emo dau mene saine yero nena!
22Awong nuka nuyetope Yuda emo ayero sinowa, na deka ayero sinona ara. Awong nuka nuyetope Isreli emo ayero sinowa, na deka ayero sinona ara. Awong nuka nuyetope Abrahamna saisibuna ayero sinowa, na deka ayero sinona ara. 23Awong nuka nuyetope Kristora buro emo ayero sinowa, na saineba dubo dau ge sane: Na awong daigatinasani Kristora buro-mani iwaing yero nona. Buro nana mene buro nunae daigatinoiya, susuwa awiya yaya-biyaya tapunona amimene keregatinoiya. Na awong daigatinasani bunao gare ozaung toitinona. Iwo mene na ozaung waung mene wezinowa. Na ozaung gera yari sero yero nona. 24Yuda emo awong waung angsi tenao mene na dero zazagatinauwa 39 yero nauna. Tani awiya yewa be 5 yena. 25Roma emo mene be etama na itu mene dewa. Be zo awiya emo dubu zo mene na daba mene dewa. Be etama wang bezenu witora guterota gutero ayero yewang ara. Wang zo meko yenu ping zo wari zo na wito towang atu newang ara. 26Na ake-nibamu atu buro baungno ayero nasani wa boung auna atu beba gera yero nona; iwora towang atu na beba gera yero nona; Yuda emora towang atu na beba gera yero nona; emo Yuda okora towang atu beba gera yero nona; nape atu beba gera yero nona; eu yanawira atu beba gera yero nona; witora atu beba gera yero nona; ge iwao ge sao emo dubura-una towang atu beba gera yero nona; 27na burora atu taung dedunasani waura baina yero nona; ayero nasani ping ena oko awao seka zisinona; meri magayaota ou uwe yaore yero nona; na ozaung mo kau yero nasani nona ara. 28Ayero a gege okowata, wari be giti Tuwara dubu sero sero aeno kotung-katung yero nasani nona. 29Ge nigao zo mene dubo eto nasani tumo diyao nuna besai aune na maung ninae mene noeno yo-amao aung mitarineni? Ora ge nigao emo zora dubo sisigaya aune na maung ninae mene noeno tini kapao aung yo-ozaore mitarineni?

30Niye na taung puro witanese sinowa, arare na nona nomaze naka nana-una pugairo sana teng yariniye? Yaya-biyaya burora atu tapunona amimene putoung nana puro wowosinoiya auna ge gege sarinena ami zo teng yariniya. 31Tuwa Yesura Maung Tuwa Bayau nung bowi yao gege yero nonane nuna-una ditira ge me sinena awiya nigitineya. 32Damaskas nape atu newang napora gitau yao, nung emo tuwa Areta mene burora pugaina, amimene na bunari sero senu gorobo emo nuna mene napora goma auna towao bera atu umo nasani mitiwa. 33Arata otao mani nana ena mene na sakara guguno angsi mene goga gaero garo be maingkoka zo apero angsira atu gururu gururu yewa goma bautara atu wosiro baungno tawing taungno saka goga gayao awiya doro kasa yero bamuwang na oko pumao yewa ara.

Copyright information for `ZIA