2 Corinthians 2

Paulo mene Korinti nape oko kapetegao yena auna ge.

Na ninae-una buro niye gona yero dubo minao nupema niye eno tamoni sero, na kotungno giro oko bumao yangduwang. Nane dubo minao niye eno tamana awe mene dubo minao nana kora yariniye? Na kora yao emo kau yatena. Noeno oko, na dubo minao niye eno tamateni siya, awiya gona yana dubo minarineya amimene nono yero dubo minao nana kora yatei? Ge zo ninae-una atu mitoiya awiya oko kora yao yaya na bumana aune niye nao iwaing okowata, nao meko na eno yaya na dubo minao tamoni sero, na gitau igi gaero ge awiya kora yaya aung yaise sewang ara. Na niye eno eyero kotumuwang tau yena ara: “Ge awiya kora yaya aung yai aune na yawa yawa yarinena. Nupema nane yawa yawa yana aune Korinti emo bauno apakana yawa yawa yarineya.” Na moko nana mene mou yenu niye eno yaya maingkoka oko, yaya bainakama tapunasani zi dema sinasani aune niye eno igi gitau gaewang ara. Awiya niye dubo minao baina tamaese okowata, dubo nana ninae-una tau-tataware yao mitoiya, amaze gaese sero igi awiya gaewang arauwa.

Paulo mene Korinti emo zo pasena yena auna pasena yangduwaese sena.

Ninae-una zo mene dubo minao tauna amimene na eno oko, niye eno dubo minao tauna; nupema na nung gera pugairo ge bainakama sinasani niye apakana aeno tauna ayero oko sarinena. Nung ninae-una ena eno yena ayero sinena. Niye daigairo mene igi nana gitau gaewang awiya giro emo awiya gera pugairo puro daung gaiwa awiya gosinena teng niya. Arare nung pasena nuna eno dubo minaore nete gera yoiye sero, niye pasena nuna yangdotinasani soreuno kora-makora yepu. Aeno niye nupema nung aune otao nasani mono pumaese sinena ara. Na gitau niye gaero gari sero igi gaewang, awiya ge nana apakana dimarineita darinei, awiya gari sero gaewang ara. 10 Niye emo zora pasena yangduwaya na deka ayero pasena nuna yangduwarinena. Pasena yena amimene pasena na eno yena aine niya aeno na pasena awiya yangdotinena. Na pasena nuna yangdotinasani niye kotupunasani Kristora benaungna atu yangdotinena ara. 11 Awiya Sanda mene name puro wosoiye sero, emo auna pasena yangdotinena. Nung name eno meko yari kotupunoiya auna susuwa awiya oko kau nenane.

Paulo Troas nape atu Tito kau yero dubo mou yena.

12 Na Troas nape kasa yewang Kristora Bowi Iwaing sanese auna nagibo Tuwa mene na eno gipena ara. 13 Arata otao nana Tito nung ninae-una atu mena ozaung oko kapetegao yena, arare na nung kau yero dubo nana mou yenu giro Troas emo yangdoro nung towang atu tamari sero Masedonia provinsra bumuwang ara.

14 Arata Tuwa Bayaura yazo de ika yanene! Nung nae soreuno gitau noi nae Kristora putoung mene iwo nuna puro wowosinonane. Nung nae burora iyengtitinoi bautunonane boingsa sereyao mene garo topetitinoiya ayero ge nuna mene tawing sero topetiro bautunoiya. 15 Nae sere iwaing ine yero nonane. Sere amimene Tuwa Bayaura-una kasa yero noi yupunoi Kristora sere iwaing yero noiya. Sere amimene emo bauno iwaing yaora nagibora atu nowa, arita emo bauno gera yaora nagibora atu nowa, awong auna-una atu kasa yero noiya ara. 16 Arare gera yaora nagibora atu yero nowa awong sere awiya yupunowa nunae-una toitinoi “Na magayarinena” ayero sinowa ara. Arata iwaingna nagibora atu nowa awong awiya yupunowa mokora toiro nao iwaingna sere ine yero gaitinoi “Na nao iwaing tamarinena” ayero sinowa ara. Buro ayao ine awiya emo nono yao mene yai teng yariniye? 17 Nae dubo dekaongka yero nasani Tuwa Bayaura berata Tuwa Bayaura ditira Kristora-una desetiti nasani ge tugata yero nonane, nae ayao amimene gege buro awiya yao teng niya. Nae emo daigairo mene yero nowa ayero oko yero nonane. Awong Tuwa Bayaura ge tugata yaora buro awiya gosinowa moni tamaora buro nunae ine yero noiya.

Copyright information for `ZIA