2 Corinthians 3

Paulo nung tairo nao seka auna buro-mani yero nauna.

1Na naka natope ge ayero sesena awiya giro niye na taung nupema puro wiwitinena ayero sarineita? Ayero oko sepu. Emo ena mene ninae-una buro kasa yero awong gaya iwaing yaese sero susuwa nunae keregaora igi emo ena mene gitau gaewa amaze niye gipinowa, ayero yanese sineita? Nupema susuwa nana keregaora igi nika niyetope gaero pugaiwa awiya gipana gari sineita? 2Ayero oko yarinena. Noeno oko, yazo nana de ika gaora igi awiya niye ara. Ge awiya dubo nana-una pugainu mitoiya. Nupema emo bauno apakana amimene ge awiya gosinowa ara. 3Na ninae-una atu buro yewang niye ge nigiro igi nana ine yewa ara. Igi awiya Kristo mene gaena, auna susuwa daung-mokera mitiya ara. Nung igi awiya ink mene oko, Tuwa Bayau putoung Owenone mene gaena. Nupema daba tame oko, emo baunona dube atu gaena ara.

4Na buro nana-una ge eyero sinena, noeno oko, na Kristora-una atu adungno desetiti nasani Tuwa Bayau tumo didinona. 5“Na buro me yero nona kasa yero noiya,” ayero sero kotungno ayero yao auna putoung nana oko mitiya. Buro yao teng yaora putoung nana awiya Tuwa Bayaura-una atu gege butunoiya. 6Nune na puro tairo nao sekara buro yao teng yaora putoung awiya pugaina. Awiya sao tauyao ge gayao mitiya auna buro okowata, Owenona buro ara. Mosera ge gayao mene name eno magayao tapunoiya. Arata Oweno mene zo name naora gegeregatinoiya. 7Gitau Tuwa Bayau mene sao tauyao ge nuna daba tame atu gaenu Mose mene puro emo bauno eno pugaina ara. Nung awong eno pugatinenu Tuwa Bayaura waegao bainakama waegainu Mosera benaung waegaine yena. Benaung nuna-una waegao awiya wosiro aung yari sero yero nauna arata saineba Isreli emo bauno mene diti yero nung gaine yao awiya teng oko yewa. Sao tauyao ge dimaora buro mene magayao tapunoiya. Buro amimene Tuwa Bayaura waegaore kasa yena. 8Arare Owenona buro nao tapunoiya amimene sao tauyao ge dimaora buro awiya daigatinasani waegao bainakamane kasa yero noiya ara. 9Buro magayao tapunoiya amimene waegaore kasa yena. Arata pewayero nao tapunoiya amimene zo waegao bainakamane kasa yero noiya ara. 10Buro matura waegao awiya buro sekara waegao bainakama mene worinoi putoung wowosinoiya ara. 11Buro matu mitete aung-kamore yaise sao amimene gitau waegaore kasa yena ara. Arata buro seka mitao gege mitao auna waegao amimene zo bainakama niya.

12Buro sekara waegao mitao gege mitariniya, ayero nigitinonane. Arare nae awang nasani ge puingti nasani oko, tau yero ge puro pu daung gatinasani buro yero nonane. 13Ayero nasani Mose mene yena ayero oko yero nonane. Nung benaung nuna-una waegao aung nauna auna susuwa awiya Isreli emo bauno mene gowi sero, nung mo mene benaung nuna worero puro nasani nauna ara.
3:13Benaung worao. Mose mene Sinai diri atu mitinu Tuwa Bayau mene sao tauyao ge nung eno pugaina be aune Tuwa Bayaura simao waegaore mene suwaye Mosera benaugna gainu nung diri yangdoro wosinu aune Isreli emo bauno mene benaung nuna gao ine teng oko yena. Noeno oko, benaung nuna waegatinauna. Arare nung emo bauno eno Tuwara ge sero aune ago benaung nuna mo mene worero yero nauna. Nupema be nung Tuwa Bayau aune dema ge wina-se yari yero giro mo awiya dutugairo yangdoro aune Tuwa Bayaura benaungna kasa yero nauna.
14Awong dubora diti awena oko zawagao yewa deka ayero yeme ena mene neya. Dubora diti nunae awiya mo mene worero mitoiya ayero mitiya ara. Arare awong tairo nao matura ge awiya zazagatinasani oko giro baingtitinowa ara. Susuwa ewiya oko keregao gao yero nowa: Kristo mene tairo nao matura buro yero besugainu aung yena. 15Awong be yeme eune Mosera ge gayao zazagatinowa awiya mo mene dubora diti nunae worero mitoiya aine ara. 16Ge gayao zo eyero mitiya era, “Mose nung emo bauno ge tugata yero aune kapetegairo Tuwara-una babari sero mo awiya besinauna.” Arare deka ayao ine awong dubo darawa yero Tuwa tumo diyaya aune mo dubora diti worero mitoiya awiya besariniya ara. 17Ge gayao amimene “Tuwa” ayero sinoiya, awiya Oweno eno sinoiya ara. Arare Tuwara Oweno mene emo zora-una toiro mitai aune emo amimene dubora diti woraora mo aung nariniya. 18Name ge nigao apakana awiya diti benaungne naname woraora mo aung ara, arare Tuwara waegao mene name gaitinoi benaung naname mene waegao nuna awiya asisi mene peperi-peperi yaine yero noiya. Arare name Tuwara waegao anuwing nasani yero nonane Oweno nuna mene name sorepunoi Tuwa ine kasa yerota kasa yero ayero nasani bautunasani nonane.

Copyright information for `ZIA