2 Corinthians 4

Bowi Iwaingna waegao awiya worao aung.

1Tuwa nung na ao-diro aposolo buro ewiya na eno sena, arare na oko iyangsao yero nona. 2Ayero nasani nona meko meng gaore pungyero yao awiya puro pu bautara gairo yero nona ara. Ayero na emo oko etegatinona. Na Tuwa Bayaura ge oko darawa yero sisigatinona. Aung ara. Na Tuwa Bayaura benaungna ge nuna keregatinasani emo bauno apakanana dubo uwinona susuwa nana gosinowa ara. 3Bowi Iwaing sinona awiya emo bauno ena awong kowa iyaore auna nagibo papatinowa amimene gosinowa oko kasa yero noiya. Awiya nona ena mo mene worinowa mitoiya aine noiya. 4Awong tumo diyao aung amimene Bowi Iwaingna waegao gowi sero, tawingna tuwa Sanda mene kotumao nunae sisigatinoi diti guma yao mene yaine nasani yero nowa. Kristo nung Tuwa Bayaura same yero noiya, arare Bowi Iwaing awiya Kristora simao waegaore auna ge ara. 5Na ge sinona awiya ge nana amaze oko niye eno tugata yero nona. Yesu Kristo nung Tuwa naname, arata na awiya Yesu eno soumani ninae gege yero nona, susuwa awiya niye eno tugata yero nona ara. 6Tuwa Bayau nung gitau otu zayaora atu tawing mumene auna atu waegao kasa yaise senu kasa yena deka amimene senu dubora diti nana waegaina. Waegaora susuwa eyao era: Na Kristora diti benaungne gosinasani Tuwa Bayaura simao waegaore giro baingtiwang ara.

Nona mou-mesayao mene Paulora tumo diyao oko besena.

7Putoung puro buro yero nona awiya emora putoung daigatinoiya. Arare putoung awiya nana okowata, Tuwa Bayaura putoung maze kereganese sero nung waegao nuna iwaing awiya pugainu na au iyangyao ine auna mokora atu mitoiya ara. 8Iwo mene na zipunowa, arata na oko iniro sanitinowa. Zipunowa na dubo eto yero nona, arata na oko dubo mininona. 9Iwo mene na tuninowa, arata Tuwa Bayau mene na oko dotinoiya. Dedunowa zuzunona, arata na oko meko yero nona. 10Yesu gera yewa deka ayero emo ena mene be giti na gera yari yero nowa. Awiya Yesu iropuro noiya auna putoung amaze taung nana-una atu kasa yai gaese Tuwa Bayau mene nigina teng na eno ayero yero nowa ara. 11Na Yesura buro-mani yero nona, susuwa aeno emo na dari yero nowa. Awiya Yesura nao taung aingso nana magayaora gerao auna atu kasa daung yaise Tuwa Bayau mene nigina teng na eno ayero yero nowa. 12Arare susuwa eyero mitiya era: Awong na dari yero nowata Yesura putoung mene nana-una atu kasa daung noi niye giro dubo darawa yero nao me tapunowa. 13Dawidi mene ge zo eyero sero gaenu mitoiya era,

Na Tuwa tumo didinona, arare na ge sewang.
Na deka ayero tumo diyao ayao ine puro yero nona, arare na Tuwara ge tugata yero nona ara.
14Na eyero gosinona ara: Tuwa Bayau Tuwa Yesu uwenu seka yena deka amimene na Yesura-una susuuno yero nona aeno na nupema uwai seka yero iropana niye aune dema nuna benaungna atu pugariniya ara. 15Na mou apakana awiya niye eno eyero kotupunasani dipunona: Ge mene wisika sero bautunai emo sayao oko mene nigitinasani Tuwa Bayau bowi yaya yazo bowire nuna mene bainakama yaise.

Tawingna yaya dubo minaore awiya nona wosao gege.

16Na ayero sinasani putoung oko kau yero nona. Taung aingso nana wowosinoiya, arata ititi nana mene zo be giti iwaing sekawa nupema kasa yetiya ayao ine yero noiya ara. 17Tawingna yaya dubo minaore nana awiya wosao, be apungkaka gege mitariniya. Yaya amimene simao waegaore witao nibamu mitao gege mitao amaze na eno tapunoiya. Simao waegaore amimene tawingna yaya dubo minaore awiya daigairo bainakama nibamu yariniya. 18Na dubo nana awiya nona daung diti moko mene gao auna oko pugatinona. Na dubo nana awiya nona diti moko mene gao ine teng oko auna atu pugairo yero nona. Noeno oko, nona daung mitoi gosinonane amimene mitete oko mitariniya. Arata nona diti mene gao ine teng oko amimene zo mitao gege mitariniya.

Copyright information for `ZIA