2 Corinthians 5

Paulo mene uriti taung pari sero yawa yawa yena.

1Na eyero gosinona: Tawingna taung aingso nana awiya kouboga ine gege ara. Arare kouboga ewiya kasai aune Tuwa Bayau mene uritira garo tauyao zo na eno tamariniya. Garo awiya uritira atu tau-tataware yero mitao gege mitariniya. 2Arare garo uritira atu mitiya amaze na eno wosogaise yowe-mawe sinasani yero nona ara. 3Ago ititi nana mene garo tauyao aung noiye sero, uriti taung tauyao wosogaise sinona. 4Na tawing taung puro yero nona auna teng yayare dubo minaore nasani oena paena yero nona. Na taung aingso nana yangdoro aung nari oko aratapunona. Na uriti taung seka awiya wosogai pumari sero aratapunona. Ayero nasani tawing taung wurupaora gerao awiya aung yai uriti taung nao me iwaingna gerao amimene ititi nana dowero puro mitaise sinona. 5Tuwa Bayau mene ititi naname-una wori seka ayero kasa yaise sosenu mitoiya. Susuwa awiya ganane kasa yaise sero nung Oweno nuna name eno bere gitau iyengtinu buna. 6Na aeno tau yero nasani yero nona. Anasani eyero gosinona: Tawingna taung aingso mene napo susuwa nana ine noi yero nona auna teng Tuwara napo kau yero nona. 7Awiya eyao eno: Be yeme eune diti moko nana mene gosinona aeno oko, tumo diyao nana auna teng yero nona. 8Na nupema sinena. Na tauyero nasani yero nona. Anasani tawing taung puro nao awiya ara baina oko tapunona. Arata tawing taung yangdoro Tuwara nape atu nao ami zo ara bainakama tapunona. 9Arare nao awiya Tuwara nape atuta esewa tawingna narineni, awiya eyero kotupunasani aeno tau yero nona ara: “Etutero nana Tuwa mene gai teng yaise.” 10Noeno oko, name apakana nete Kristora kotora atu daung mokera dopanenese sao mitiya. Ayero dopanane aune tawing taung puro nasani nao yewangne awiya iwaingta meko naungwine auna abena teng pugai tere-tare pumarinenane ara.

Name Tuwa Bayau aune dema otao yero nonane auna ge.

11Na Tuwa awang nasani emo bauno mene na gaya aposolo me yari sero awong eno susuwa nana sero keregatinona. Arata susuwa nana awiya Tuwa Bayaura ditira atu daung mokera mitoiya. Deka ayero ninae-una atu daung mokera mitoi gosinowita nowa. 12Na ayero sana nigaya nane taung nupema puro wiwitinasani ge sinena ayero oko yaise. Niye yazo nana iwaing yaise sero ge kau yowi sero, na susuwa nana amaze niye tugata nena era. Nupema emo ena mene moko nunae-una oko, yazo nunae gege eno taung puro wiwitinowa, emo ayao auna ge puro wosaese susuwa nana maze niye tugata nena era. 13Na dau ge sero nona, ayero sineita? Awiya Tuwa Bayaura bowi kasa yaise aeno yero nona. Arata niye ena mene na kotumaora yero nona, ayero sinowa. Awiya niye iwaing yaese aeno yero nona. 14Kristora dubora mono mene dubo nana uwinoi buro yero nona. Awiya noeno oko, na eyero gosinona: Dekaongka mene name apakana auna abena magayena, arare apakana amimene magayewangne aine niya ara. 15Abena naname magayena awiya susuwa euna: Nonane awiya aratamao naname-una oko, abena naname magayero seka yero iropuna awiya nung kotupunasani nanenese aeno abena naname magayena. 16Gitau na emora susuwa gari sero emo witaota wosao i, awiya gosinasani awong awega-ziwega yero nasani naungwa. Arata name apakana magayewangne ayao ine niya, arare yeme awiya na emora susuwa gari sero emo witaota wosao i, awiya gege gosinasani oko awega-ziwega yero nona. Na gitau Kristora bowi ge gege nigiti nasani ge awiya nigiwang wosao yena ara. Arata yeme zo na bowi nuna-una susuwa gosinena kasa niya. 17Arare emo zo Kristora-una atu susupunoiya nung emo sekawa nupema kasa yetiya ayao ine yero noiya. Awiya nuna-una atu nao matu aung yenu nao seka kasa yena! 18Tani ayao awiya Tuwa Bayau mene yero noiya. Name gitau nung iwo yero nasani naungwane, arata nune Kristo name eno i pasaora atu magayena aeno gege name otao yena ara. Ayero yero name Tuwa Bayau aune otao yaora bowi tugata yao auna buro nae eno pugaina ara. 19Ge tugata yanenese sena awiya eyero mitiya: Tuwa Bayau nung Kristo name eno i pasaora atu magayena aeno gege tawing emo bauno name otao yena ara. Ayero nasani pasena naname yangduna ara. Nung otao-gamao yaora bowi sao auna buro awiya wawong nanae-una pugaina ara. 20Arare nae Kristora bowi sao emo yero nonane. Arare ge sinonane Tuwa Bayau mene emo bauno yau sinoiya. Nae Kristora bera emo bauno eno isa eyero sinonane, “Niye Tuwa Bayau aune dema otao-gamao yepu.” 21Kristo nung pasena aung. Arata Tuwa Bayau mene name eno pasena naname-una abena mouyao awiya Kristo eno pugainu diuna ara. Awiya name Kristora-una susuuno Tuwa Bayaura dang dubu yero nanenese ayero yena ara.

Copyright information for `ZIA