2 Corinthians 6

1Na Tuwa Bayaura buro-mani yero nona amimene niye eno isa sinasani ge eyero tugata nena: Tuwa Bayaura soremao niye eno pugao awiya me aung oko yaise. 2Tuwa Bayaura ge zo eyero mitiya era: “Na soremao bera atu ge nina nigiwang. Na korayao bera atu ning soremuwang.” Arare sana nigipu. Soremao be awiya era. Korayao be awiya era.

Paulo nung aposolo buro nasani yaya tame nauna.

3Arare emo mene buro yao nana gaya meko yao eno, na etutero yero nona. Awiya nao nana mene te gayaora nona zo ine yai emo zo mene Tuwara nagibo patari sero nete te gaero zuwero meko yao eno, na ayero yero nona ara. 4Na Tuwa Bayaura buro emo yero nona auna susuwa keregana gaese nao eyero yero nona ara: Yayara mokora atu dubo eo yaore yero nona; yayare dubo minaora tame atu yero nona; awang yao mokora atu yero nona; 5taung nana dero betero nowa; bunao gare pugatinowa mitona; iwora towang atu yero nona; burora yaya tapunona; pingne buro yero nasani auriti oko awao seka mitona iya gatinoiya; nona minao aung yero nona; 6pasena aung etutero nona; kotumaore dubo-ozaore yero nona; otao mani eno mono pupunona; na burora putoung Oweno mene pugatinoiya amaze puro nona; dubora mono mere yero nona; 7ge me susuware sinona; Tuwa Bayaura putoungne yero nona; Tuwa Bayau na kora yenu iwaing yewang, arare na etutero naora gi bemine puro yero nona. 8Ena mene yazo nana de ika gatinowa, arata ena mene yazo nana dena-betena yero nowa. Ena mene na eno ge bautara sinowa, arata ena mene na bowi yero nowa. Ena mene na ge iwao ge sao emo ayero sinowa, arata na ge me gege sinona. 9Ena mene susuwa nana kau yero nasani na bogamasa ayero sero giro diti ewe yero nowa, arata ena mene susuwa nana giro baingtiro na aratapunowa. Ena mene na eno eyero sinowa, “Nung magayariniya.” Arata gipu! Na kara yero nona era. Tuwa Bayau mene na kora yari dedunoiya, arata na oko dedunoi maganona. 10Na dubo minaore yero nona, arata saineba yawa yawa yero nona. Na bogamasa ine yero nona, arata saineba na wau me baina emo daigairo eno pugatinona. Na wawong usa yero nona, arata saineba na nona apakana auna maung yero nona. 11O Korinti emo mani, dubo nana ninae-una atu tau-tataware yero mitiya, arare ge daung mokera sinena ara. 12Dubo nana ninae-una atu tau-tataware yero mitoiya, arata abena dubo ninae mene na oko kotumao yero nowa. 13Arare mani awiso nana, na niye tugata yane. Niye abena nana pugatinasani dubo ninae na eno bainakama pugaipu mitae.

Mekore Iwaingne awongto otao oko yarineyato.

14Niye buro yari sero diga emo niye soremaese dubo dekaongka tiro oko sae. Iwaingne mekore awongto nono yero otao yarineito? Nupema waegaore mumene nono yero tayarineito? 15Kristoto Sanda awongto nono yero dubo dekaongka yarineito? Ge nigaore digare awong nono yero dubo dekaongka yarinei? 16Name Tuwa Bayau putoungne auna ibu yero nonane amimene bui ibura nona puro nanane teng yarinita? Aung ara. Tuwa Bayau mene eyero sena,

Na nunae towang atu nasani mitao-masi yarinena ara.
Ayero nasani Tuwa nunae yana awong emo bauno dubu nana yero narineya ara.
17
  • Arare diga dubu yangdoro bauta potero ewe naese sinena.
Ayero nasani nona meko zo oko inipu.
Ayero yaya nane niye masi zuwero
18
  • niye maung yana niye emodi
baunodi nana yero narineya.
Tuwa putoung bainakamane mene ayero siniya arauwa.
Copyright information for `ZIA