2 Corinthians 7

Otao mani, Tuwa Bayau mene ge awiya name eno sena, arare nona meko mene dubo taungne naname beingti yero noiya awiya teng saepu pewa yae. Ayero Tuwa Bayau awang yero nasani dubo pewa yaore nanene.

Paulo mene Korinti emora ge nigiro yawa yawa yena.

Niye dubo ninae nana-una atu pugaipu mitae. Na ninae-una zo eno nona meko zo oko yewang. Na ninae-una zora nona gera-gaira oko yewang. Na ninae-una zora nona zuma aung oko pumuwang. Na ge awiya niye gona nasani oko sinena. Na mena niye eno eyero sesena, “Dubo nana ninae-una atu tau-tataware yero mitoiya.” Tayao naname iwaing nibamu ware name tairo dema magayari yaine ayero nonane. Na niye eno dubo eo yaore yero nona. Na niye eno yawa yawa ewe zo yero nona ara. Arare na yayare dubo minaore auna tame atu nasani niye kotupunona moko nana yawa yawa bainakama kasa yero noiya. Na Troas napo yangdoro Masedonia provinsra buro kasa yewang, arata saineba, taung nana mene oregao maingkoka oko pumao. Etu taungna iwo aune mokora awang yao aune mene kasa yero na kaputinasani naunu yero naungwa. Tuwa nung emo dubo minaore yo-amaore yero nowa emo ayao awiya onggo sero sorepunoiya amimene na soremari sero Tito iyengtinu buro nana-una atu kasa yena. Ayero na soreuna awiya Tito nana-una atu kasa yena aeno gege oko, niye nao iwaing nung eno yewa auna bowi puro buro kasa yero senu nigiwang amimene dema na soreuna. Niye na nupema gari kotung-katung yero nasani nowa; niye na eno zire-buware yero nasani dubo minaore nowa; niye yazo nana de ika gari sero putoung yero nowa — ungwe amaze na eno yenu nigiro yawa yawa bainakama yewang ara. Na gitau igi zo gaero niye eno pugaingwa amimene dubo minao niye eno taunuta, ayero sero na gitau dubo mou tamuwang. Arata yeme zo na dubo mou oko niya. Igi nana mene dubo minao niye eno taunu niye be apungka gege dubo minao mokora atu nauwa, awiya yeme gosinena. Na igi awiya gitau gaewang aeno yeme yawa yawa nena. Awiya igi amimene dubo minao niye eno tauna auna okowata, dubo minao mene niye eno dubo darawa yao tauna, auna yawa yawa nena. Dubo minao awiya Tuwa Bayau mene niginu tamuwa, arare ge nana mene dubo ninae oko sisigaina. 10 Dubo minao Tuwa Bayau mene nigitinoi kasa yero noiya amimene dubo darawa yao tapunoi emo bauno iwaing yero nowa ara. Arare zo nung dubo darawa yero iwaing yariniya amimene yawa yawa yariniya. Arata emo bauno Tuwa Bayau oko tumo diyao yero nowa auna dubo minao mene magayao gege tapunoiya ara. 11 Susuwa ayero mitiya, arare dubo minao Tuwa Bayau mene niye eno tauna amimene yenu ninae-una atu me eto gege okowata, me ewezo kasa yena. Dubo minao amimene yai niye yazo ninae mena ozaung kora yaya iwaing yaise niye ato sineya; pasena emo musugari sineya; abena ninae awang nasani na nupema gari sineya; ge ninae mena kora yari sineya; emo pasena yena auna abena pugari sineya — susuwa ayao awiya dubo minao mene yenu kasa yena. Niye ayero nasani ge apakana kora yeteya ge zo ninae-una atu oko mitiya auna susuwa keregatineya ara. 12 Gitau niye eno igi gaewang, awiya emo pasena otao eno yenu otao dubo mou yena awongto eno gege oko, niye na oko yangduwao Tuwa Bayaura benaungna otao nana yero nowa auna susuwa kasa yai gaese niye eno gaewang ara. 13 Niye ge nana nigiro ayero yewa aeno dubo nana iwaing yena.

Dubo nana iwaing yena awiya gege okowata, niye Tito dubo iwaing yaise nao yewa nung yawa yawa nasani kapetegairo senu na nigiro yawa yawa bainakama yewang.
14 Na gitau yazo ninae de ika gatinasani Tito tugata yewang ara. Arare nung buro ninae-una atu kasa yenu samo dao buro yewa amimene ge nana awiya ge iwao oko yena. Na ge me gege niye eno sinona, deka ayero susuwa ninae Tito eno sewang, awiya me gege yena ara. 15 Tito nung ninae-una bunu niye apakana awang yero nung kora yero nasani ge nanato dimuwa, awiya kotupunasani dubo nuna ninae-una tau-tataware yero mitiya ara. 16 Niye yeme tani iwaing gege yero nasani narineya, ayero kotupunasani yawa yawa nena.

Copyright information for `ZIA